Muzeum Śląskie
Wersje językowe
Niedowidzący AA +A ++

Deklaracja dostępności

Kategoria: Ogłoszenia inne


Muzeum Śląskie w Katowicach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Data publikacji strony internetowej: 2017-05-15. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-06-25.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 

Treści niedostępne:

 

 • Dokumenty do pobrania

 

Wyłączenia:

 • Dokumenty cyfrowe typu PDF, DOC, DOCX, ODT nie są w pełni dostępne ze względu na ich ilość oraz sukcesywne doszkalanie pracowników, co skutkuje, iż na dzień wystawienia deklaracji nie jest możliwe uzyskanie wszystkich plików w pełni dostępnych cyfrowo. Dokładamy wszelkich starań aby w najbliższym możliwym czasie wszystkie pliki były w pełni dostępne cyfrowo. Mimo wszystko pliki dostępne w serwisie są odczytywane przez programy wspomagające, jedynie ich konstrukcja nie jest w pełni dostępna.

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.
Osobą kontaktową jest Sandrą Braksator-Maliną,  tel. 32 213 08 82, e-mail: s.braksator-malina@muzeumslaskie.pl. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.
Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

Siedziba Muzeum Śląskiego powstała na terenie dawnej kopalni Katowice. Kompleks obejmuje nowe budynki, umieszczone częściowo pod ziemią, oraz budynki pokopalniane. Część z nich została odnowiona i udostępniona do zwiedzania.

Niektóre trasy łączące poszczególne budynki mają niewielkie nachylenie.

Przestrzenie

Budynki są dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową.

W budynku głównym oraz administracyjnym na każdym piętrze są toalety dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

W pobliżu kas znajdują się dwa wózki dostępne na życzenie.

W budynku holu centralnego jest pokój opieki nad dzieckiem. Wejście z budynku głównego lub holu centralnego.

Na wszystkich wystawach są miejsca do siedzenia.

Za kasami, w Galerii malarstwa polskiego 1800–1945, znajduje się Strefa wyciszenia Interim.

 

Informacje dla osób niewidomych i słabowidzących

 • Nagrania audiodeskrypcji wybranych dzieł są dostępne bezpłatnie na urządzeniach przenośnych w kasach oraz na stronie internetowej.
 • W przestrzeniach galerii sztuki oraz na ekspozycji „Światło historii. Górny Śląsk na przestrzeni dziejów” umieszczone są tyflografiki.
 • Wybrane rzeźby i instalacje są udostępniane do dotykania w obecności asystenta ekspozycji po wcześniejszym umówieniu się. Kontakt: dostepnosc@muzeumslaskie.pllub bezpośrednio z pracownikami kasy muzeum.
 • Na życzenie udostępniana jest makieta dotykowa wieży wyciągowej szybu Warszawa II.
 • W kasach oraz w Strefie wyciszenia Interim dostępne są informator w alfabecie Braille’a z wypukłymi planami muzeum oraz katalog wybranych dzieł w wersji wypukłej.
 • Na wszystkich wernisażach są obecni przewodnicy audiodeskryptorzy.
 • Zapraszamy do zapoznania się z ofertą edukacyjną oraz oprowadzania.

 Informacje dla osób głuchych i słabosłyszących

 • Dysponujemy zestawem przenośnych pętli indukcyjnych.
 • Wszystkie wernisaże są tłumaczone na polski język migowy.
 • Istnieje możliwość tłumaczenia wskazanego wydarzenia na polski język migowy po uprzednim umówieniu się co najmniej na tydzień wcześniej. Kontakt: dostepnosc@muzeumslaskie.pl
 • Osoby komunikujące się wyłącznie w polskim języku migowym prosimy o kontakt z pracownikiem Działu Edukacji za pośrednictwem Skype’a: Michał Justycki m.justycki@muzeumslaskie.pl

Informacje dla osób ze spektrum autyzmu

 • W każdą środę w godzinach 17.00–20.00 obowiązują ciche godziny zwiedzania.
 • W kasach głównych można wypożyczyć słuchawki wygłuszające dla dorosłych oraz dla dzieci.
 • W Galerii malarstwa polskiego 1800–1945 znajduje się Strefa wyciszenia Interim. To miejsce przeznaczone jest przede wszystkim dla osób ze spektrum autyzmu, ale mogą z niego korzystać wszyscy zwiedzający. W delikatnie oświetlonym pomieszczeniu znajdują się dwie strefy do siedzenia oddzielone wysokimi oparciami.
 • Przy konsultacji z Działem Edukacji można opracować trasę zwiedzania dostosowaną do indywidualnych potrzeb sensorycznych.

 

Oświadczenie sporządzono dnia: 2019-09-23. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.Data opublikowania: 22.01.2021 15:50:54
Data ostatniej modyfikacji: 22.01.2021 15:50:54
Autor: Sandra Braksator-Malina
Licznik odwiedzin: 1286

Rejestr zmian dokumentu

Tytuł dokumentu Data wykonania Autor
Deklaracja dostępności 22.01.2021 15:50:54 Sandra Braksator-Malina