Muzeum Śląskie
Wersje językowe
Niedowidzący AA +A ++

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Kategoria: Archiwum - postępowania przetargowe


 
Katowice, 11 września 2006 r.
 
 
 
 
Zawiadomienie
 
Na podstawie art. 92 ust. 1 Prawa zamówień publicznych zawiadamiam Państwa, iż w postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia publicznego MŚ/Wyd./Skład/01/2006 prowadzonym przez Muzeum Śląskie w atowicach al. W. Korfantego 3 w trybie przetargu nieograniczonego za ofertę najkorzystniejszą została uznana oferta złożona przez Przedsiębiorstwo Miernictwa Górniczego Sp. z o.o.             ul. Mikołowska 100a Katowice
Uzasadnienie
 
W wyznaczonym terminie do składania ofert wpłynęły 4 oferty. Po przeprowadzeniu badania ofert i wykonania wszystkich czynności, jakie przewiduje Ustawa, Zamawiający stwierdził, że oferta spełnia wszystkie wymagania postawione przez Zamawiającego oraz jako, że jedynym kryterium wyboru była najniższa cena oferta przedstawia najniższą cenę ze wszystkich złożonych ofert, wybrał ofertę jako najkorzystniejszą.
 
Ponadto zamawiający w trakcie postępowania wykluczył następujących wykonawców:
Z.U. STUDIO „P” Krzysztof Wilczek ul. Józefowska 96/590-145 Katowice
Zamawiający w dniu 31.08.2006 r., zgodnie z art. 26 ust 3. wezwał wykonawcę do uzupełnienia oświadczeń i okumentów złożonych wraz z ofertą w postępowaniu, w terminie do 04.09.2006 r. do godz. 12.00, w zakresie:
Aktualnego zaświadczenia z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych stwierdzającego o nie zaleganiu z opłacaniem składek na ubezpieczenie.
W związku z tym, iż ww. dokumenty nie wpłynęły do Zamawiającego do upływu terminu wskazanego w piśmie z dnia 31.08.2006 r., Zamawiający podjął decyzję o wykluczeniu wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 3.


Data opublikowania: 13.09.2006 08:39:02
Data ostatniej modyfikacji: 03.08.2017 11:08:33
Autor: Krzysztof Pasek
Licznik odwiedzin: 473