Muzeum Śląskie
Wersje językowe
Niedowidzący AA +A ++

Informacja o zapytaniu i wyjaśnienie dot. zapytania skierowanego do Zamawiającego w związku z postępowaniem NG/Z2II/P/07/2006 Wykonanie rewaloryzacji wieży wyciągowej Warszawa

Kategoria: Archiwum - postępowania przetargowe


Katowice, 1 września 2006 r.
 
 
Zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 Ustawy Prawo zamówień publicznych z późniejszymi zmianami informuję, że w dniu 31.08.2006 r. drogą faksową, wpłynęło do Zamawiającego zapytanie do postępowania NG/Z2II/P/07/2006
  1. „…jak ma wyglądać kosztorys w formie uproszczonej, który należy dołączyć do oferty? Przedmiar robót (załącznik nr 1) przedstawiony w SIWZ nie posiada kolumny przeznaczonej do wpisania ceny jednostkowej za jednostkę obmiarową. Czy wykonawca ma w kolumnie opisanej jako „Poszcz” wpisać nad jednostka obmiarową cenę jednostkową a w kolumnie „Razem” iloczyn- jednostki obmiarowej i ceny jednostkowej? Czy też Zamawiający dokona aktualizacji przedmiaru robót dokładając dodatkową kolumnę na wpisanie ceny jednostkowej?”
  2. Czy Zamawiający przewiduje możliwość zmiany terminu realizacji robót w przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych, uniemożliwiających zachowanie wymagań jakościowych przy robotach antykorozyjnych i spawalniczych? W projekcie umowy i warunkach umownych nie ujęto takiej możliwości….”
 
WYJAŚNIENIE
Odpowiedź pytanie 1:
Zamawiający informuje, że nie przewiduje dokonania aktualizacji przedmiaru robót w sposób proponowany przez składającego zapytanie. Jednocześnie informuje, że wykonawca może przy sporządzaniu kosztorysu ofertowego, wstawić do załączonego do SIWZ przedmiaru kolumnę oznaczoną „cena jednostkowa” oraz kolumnę „Suma/Razem” gdzie wpiszę wartość wynikającą z przemnożenia jednostki obmiarowej i ceny jednostkowej.
 
Odpowiedź pytanie 1:
Zamawiający informuj, że możliwa zmiana terminu realizacji jest przewidziana tylko w przypadkach określonych w Dziale IV art. 144 ust 1 Ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo Zamówień Publiczych (Dz.U. nr 19, poz. 177 z póź. zm.) co ujęto w §10 projektu umowy załączonym do SIWZ dot. przedmiotowego zamówienia.
 
Wyjaśnienia są wiążące dla wszystkich Wykonawców
Jednocześnie informuję, że nie ulega przedłużeniu termin składania ofert w przedmiotowym postępowaniu i ustalony jest na dzień 7 września 2006 r. na godzinę 10:00.


Data opublikowania: 01.09.2006 12:06:46
Data ostatniej modyfikacji: 03.08.2017 11:09:47
Autor: Krzysztof Pasek
Licznik odwiedzin: 609