Muzeum Śląskie
Wersje językowe
Niedowidzący AA +A ++

Informacja o zapytaniu i wyjaśnienie dot. zapytania skierowanego do Zamawiającego w związku z postępowaniem NG/Z3/P/02/2006

Kategoria: Archiwum - postępowania przetargowe


Katowice, 31 sierpnia 2006 r.
 
 
Zgodnie z art. 38 pkt 2 Ustawy Prawo zamówień publicznych z późniejszymi zmianami informuję, że w dniu 31.08.2006 r. drogą faksową, wpłynęło do Zamawiającego zapytanie odnośnie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia do postępowania NG/Z3/P/02/2006 dotyczące Załącznika nr 1 Przedmiar Robót.
Wykonawca „…zwraca się z prośbą o wyjaśnienie, która pozycja Książki przedmiarowej obejmuje utylizację płyt azbestowych jako materiału niebezpiecznego tak jak wskazuje opis zawarty w Ogłoszeniu o wszczęciu przetargu nieograniczonego sekcja III pkt 2) mówiący o tym, że „Wykonawca jest zobowiązany do utylizacji materiałów niebezpiecznych, płyt azbestowych, w sposób zgodny z przepisami ochrony środowiska. Koszty utylizacji i składowania ponosi wykonawca”
Prawdopodobnie w Książce przedmiarów o oznaczeniu sprawy NG/Z3/P/02/2006, Załącznik nr 1 Dz. Muzeum Śląskie bud. Nr 26 II, pozycja 35 występuje pomyłka materiału azbestobetonu na asfaltobeton
 
WYJAŚNIENIE
 
Po analizie przedmiarów Zamawiający informuje, iż odnośnie zapytania nie występuje pomyłka w poz. 35 Książki Przedmiarów Dz. Muzeum Śląskie bud. nr 26 II jednakże Zamawiający nie ma pewności czy w obiektach przeznaczonych do wyburzenia w przedmiotowym postępowaniu, nie znajdują się ukryte elementy wykonane z materiałów niebezpiecznych lub/i zawierających azbest, dlatego też umieścił ww. zapis w ogłoszeniu i SIWZ. W związku z tym wykonawcy są zobowiązani do ujęcia ewentualnych kosztów utylizacji i składowania materiałów w swojej ofercie, wszystkie kwestie związane z wystąpieniem konieczności utylizacji innych materiałów jak podano w przedmiarze będą wyjaśniane z Inspektorem Nadzoru na terenie budowy.
 
Wyjaśnienia są wiążące dla wszystkich Wykonawców.
Jednocześnie informuję, że nie ulega przedłużeniu termin składania ofert w przedmiotowym postępowaniu i ustalony jest na dzień 5 września 2006 r. na godzinę 10:00.


Data opublikowania: 31.08.2006 12:10:20
Data ostatniej modyfikacji: 03.08.2017 11:10:01
Autor: Krzysztof Pasek
Licznik odwiedzin: 449