Muzeum Śląskie
Wersje językowe
Niedowidzący AA +A ++

OG??. O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGR. O SZACUNKOWEJ WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ RÓWNOWARTOŚĆ 60.000,- EURO, na dostawę koksu opałowego wraz z transportem do siedziby Muzeum Śląskiego

Kategoria: Archiwum - postępowania przetargoweOG??OSZENIE


O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O SZACUNKOWEJ WARTOŚCI


NIE PRZEKRACZAJĄCEJ RÓWNOWARTOŚĆ 60.000,- EURO,


na dostawę koksu opałowego wraz z transportem do siedziby


Muzeum Śląskiego w Katowicach przy al. W. Korfantego 3.


 


Muzeum Śląskie w Katowicach zwane dalej „Zamawiającym” wszczyna postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie „Przetargu Nieograniczonego”, na podstawie art. 39-46 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177), zgodnie z procedurą udzielania zamówień publicznych o szacunkowej wartości nie przekraczającej równowartość 60.000,- EURO na: dostawę koksu opałowego wraz z transportem do siedziby Muzeum Śląskiego w Katowicach przy al. W. Korfantego 3.


 


Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można pobrać bezpłatnie w siedzibie Muzeum Śląskiego w pokoju 405, w godzinach od 10 do 14


 


Przedmiot zamówienia:


Dostawa koksu opałowego grubego wraz z transportem.


Wspólny Słownik Zamówień CPV: 10321000-9


 


Wymagania odnośnie przedmiotu zamówienia:


granulacja 30-80 mm


 


ilość                 45 ton


na którą będą składać się następujące dostawy:


 


styczeń 2006 r.            15 ton


luty 2006 r.                  15 ton


marzec 2006 r. 15 ton


cena powinna zawierać koszt transportu


Zamawiający zastrzega sobie prawo ustalenia dokładnego terminu dostawy.


Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających


Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych .


Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych


 


Termin realizacji: od 1 stycznia 2006 r. do 31 marca 2006 r.


 


Wymagania stawiane oferentom:


 


Składający ofertę – przedkłada pisemne oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w art. 22 Ustawy.


Niezależnie od powyższego wymaga się złożenia oświadczeń i dokumentów wymaganych w SIWZ


  


 


Wykaz wymaganych od Oferentów dokumentów: sporządzonych według wymagań określonych w SIWZ


 


Opis kryteriów:


Formalne:


Zgodność ze SIWZ;


Złożenie wymaganych oświadczeń, dokumentów, o których mowa w SIWZ.


 


Cenowe:


Każda oferta, która spełni wymogi formalne zostanie oceniona pod względem zaoferowanej ceny. Jedynym kryterium wyboru oferty jest cena.


 


Wadium: nie jest wymagane.


 


Oferty należy składać w siedzibie „Zamawiającego” w Sekretariacie Muzeum do dnia 10.01.2006 do godz. 1000


Oferty zostaną otwarte o godz. 1015 w dniu 10.01.2006 w siedzibie Muzeum w pok. 401


 


Termin związania ofertą:


Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. Termin związania ofertą wynosi 30 dni.


 


 


Dyrektor Muzeum Śląskiego


Katowice, dn. 22 grudnia 2005 r.Data opublikowania: 22.12.2005 08:24:46
Data ostatniej modyfikacji: 03.08.2017 11:22:20
Autor: Danuta Kamińska-Bania
Licznik odwiedzin: 438