Muzeum Śląskie
Wersje językowe
Niedowidzący AA +A ++

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Kategoria: Archiwum - postępowania przetargowe


 
UNIA EUROPEJSKA
Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
2, rue Mercier, L-2985 Luxemburg                   Faks: (352) 29 29 42 670
E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int                     Informacje i formularze on-line: http://simap.eu.int
 
 
OG??OSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCA
I.1) Nazwa, adresy i osoby kontaktowe
Oficjalna nazwa:
MUZEUM ŚLĄSKIE
Adres pocztowy:
 AL. W. KORFANTEGO 3
Miejscowość:
KATOWICE
Kod pocztowy:
40-005
Kraj:
POLSKA
Punkt kontaktowy: MUZEUM ŚLĄSKIE
AL. W KORFANTEGO 3 40-005 KATOWICE
Osoba do kontaktów: KRZYSZTOF PASEK
Tel.: 032 258 56 61-3
Faks: 032 259 98 04

Adresy internetowe (jeśli dotyczy)
Ogólny adres instytucji zamawiającej (URL):
www.muzeumslaskie.pl
Adres profilu nabywcy (URL):

I.2) Rodzaj instytucji zamawiającej i główny przedmiot lub przedmioty działalności
o.. Ministerstwo lub inny organ krajowy lub federalny, w tym jednostki regionalne lub lokalne
o.. Agencja/Urząd krajowy lub federalny
o.. Organ władzy regionalnej lub lokalnej
o.. Agencja/Urząd regionalny lub lokalny
o.. Podmiot prawa publicznego
o.. Instytucja/agencja europejska lub organizacja
międzynarodowa
X.. Inne (proszę określić): INSTYTUCJA KULTURY
o.. Ogólne usługi publiczne
o.. Obrona
o.. Porządek i bezpieczeństwo publiczne
o.. Środowisko
o.. Sprawy gospodarcze i finansowe
o.. Zdrowie
o.. Budownictwo i obiekty komunalne
o.. Ochrona socjalna
X.. Rekreacja, kultura i religia
o.. Edukacja
o.. Inne (proszę określić): _____________________________
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających                                                       tak o nie X
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Opis
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą
WYKONANIE EKSPERTYZ KONSERWATORSKICH I EKSPERTYZ KONSTRUKCYJNYCH WSZYSTKICH BUDYNKÓW I OBIEKTÓW PRZEZNACZONYCH DO ZACHOWANIA I ADAPTACJI
II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług(Wybrać wyłącznie jedną kategorię – roboty budowlane, dostawy lub usługi – która najbardziej odpowiada konkretnemu przedmiotowi zamówienia lub zakupu)
a) Roboty budowlane                            o
b) Dostawy                                             o
c) Usługi                                                 X
Wykonanie                                             o
Zaprojektowanie i wykonanie                o
Wykonanie, za pomocą                       o
dowolnych środków, obiektu
budowlanego,
odpowiadającego wymogom
określonym przez instytucję
zamawiającą
Kupno                                                    o
Dzierżawa                                              o
Najem                                                     o
Leasing                                                    o
Połączenie powyższych form                o
Kategoria usługi:                                nr 12
W przypadku zamówień na usługi
kategorii 17–27 (zob. załącznik C), czy
zgadzają się Państwo na publikację
niniejszego ogłoszenia?
tak o   nie o
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych
________________________________
_________________________________
Kod NUTS                         __ __ __ __ __
Główne miejsce realizacji dostawy

________________________________
_________________________________
Kod NUTS                         __ __ __ __ __
Główne miejsce świadczenia usług

KATOWICE UL. KOPALNIANA 6
Kod NUTS                                        PL22
II.1.3) Ogłoszenie dotyczy
Zawarcia umowy ramowej    o                                                        Zamówień w ramach Dynamicznego Systemu Zakupów (DSZ) o
II.1.4) Krótki opis zamówienia lub zakupu
WYKONANIE DOKUMENTACJI GEOTECHNICZNEJ I HYDROGEOLOGICZNEJ TERENU INWESTYCJI ORAZ OPRACOWANIE PROJEKTÓW UTYLIZACJI ISTNIEJĄCYCH SKAŻEŃ W TRYBIR USTAWY O OCHRONIE ŚRODOWISKA
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
 
Słownik główny
Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)
Główny przedmiot
74.23.19.00-6
__ __ __ __ – __        __ __ __ __ – __
Dodatkowe przedmioty
__ __ . __ __ . __ __ . __ __ – __
__ __ . __ __ . __ __ . __ __ – __
__ __ . __ __ . __ __ . __ __ – __
__ __ . __ __ . __ __ . __ __ – __
__ __ __ __ – __        __ __ __ __ – __
__ __ __ __ – __        __ __ __ __ – __
__ __ __ __ – __        __ __ __ __ – __
__ __ __ __ – __        __ __ __ __ – __
II.1.6) Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA)                                         tak o    nie X
II.2) Całkowita końcowa wartość zamówienia
II.2.1) Całkowita końcowa wartość zamówienia
Bez VAT
??ącznie
z VAT
Stawka
VAT (%)
Wartość 479 996,80                                                                                                Waluta PLN
o
X    przy
22
lub Najniższa oferta ________ / najwyższa oferta ________                       Waluta ________
brana pod uwagę
o
o    przy
__ __ , __
 
 
 
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) Rodzaj procedury
IV.1.1) Rodzaj procedury
Otwarta                                                                                    o
Ograniczona                                                                             o
Przyspieszona ograniczona                                                      X
Dialog konkurencyjny                                                             o
Negocjacyjna z uprzednim ogłoszeniem                                   o
Negocjacyjna przyspieszona                                                    o
Negocjacyjna bez uprzedniego ogłoszenia                                o
Uzasadnienie wyboru procedury negocjacyjnej bez
uprzedniego ogłoszenia:
(proszę wypełnić załącznik D)
IV.2) Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1) Kryteria udzielenia zamówienia (proszę zaznaczyć właściwe pola)
Najniższa cena                                                                                             X
lub
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriówo
Kryteria
Waga
Kryteria
Waga
1. _____________________________________
__________
6. ______________________________________
__________
2. _____________________________________
__________
7. _____________________________________
__________
3. _____________________________________
__________
8. _____________________________________
__________
4. _____________________________________
__________
9. _____________________________________
__________
5. _____________________________________
__________
10. ____________________________________
__________
IV.2.2) Wykorzystano aukcję elektroniczną                                                                                                                 tak o    nie X
IV.3) Informacje administracyjne
IV.3.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą (jeżeli dotyczy)
NG/Z8III/PEU/05/2006
IV.3.2) Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia                                                                            tak o    nie X
Jeżeli tak (proszę wypełnić odpowiednie pola)
Wstępne ogłoszenie informacyjne               o                            LUB               Ogłoszenie o profilu nabywcy o
Numer ogłoszenia w Dz.U.: __ __ __ __/S__ __ __ – __ __ __ __ __ __ __ z dnia __ __/__ __/__ __ __ __ (dd/mm/rrrr)
Ogłoszenie o zamówieniu                            o                            LUB               Uproszczone Ogłoszenie o Zamówieniu (DSZ) o
Numer ogłoszenia w Dz.U.: __ __ __ __/S__ __ __ – __ __ __ __ __ __ __ z dnia __ __/__ __/__ __ __ __ (dd/mm/rrrr)
Inne uprzednie publikacje                            o
Numer ogłoszenia w Dz.U.: __ __ __ __/S__ __ __ – __ __ __ __ __ __ __ z dnia __ __/__ __/__ __ __ __ (dd/mm/rrrr)
 

SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
 
Zamówienie NR: NG/Z8III/PEU/05/2006       Nazwa WYKONANIE EKSPERTYZ KONSERWATORSKICH I EKSPERTYZ KONSTRUKCYJNYCH WSZYSTKICH BUDYNKÓW I OBIEKTÓW PRZEZNACZONYCH DO ZACHOWANIA I ADAPTACJI
V.1) Data udzielenia zamówienia: 16/08/2006 (dd/mm/rrrr)
V.2) Liczba otrzymanych ofert: 1
V.3) Nazwa i adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia
Oficjalna nazwa:
FUNDACJA NAUKA I TRADYCJE GÓRNICZE
Adres pocztowy:
AL. MICKIEWICZA 30
Miejscowość:
KRAKÓW
Kod pocztowy:
30-059
Kraj:
POLSKA
E-mail:
 
Tel.:
012 617 21 08, 012 633 10 02
Adres internetowy (URL):
 
Faks:
012 617 21 05, 012 617 35 46
V.4) Informacje na temat wartości zamówienia (proszę podać wyłącznie dane liczbowe)
 
Bez VAT
??ącznie z VAT
Stawka VAT (%)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia (jeżeli dotyczy)
 
 
 
Wartość 395 000,00                                                                                            Waluta PLN
X
o    przy
__ __ . __
Całkowita końcowa wartość zamówienia
 
 
 
Wartość 479 996,80                                                                                            Waluta PLN
o
X    przy
22
LUB Najniższa oferta ________/najwyższa oferta ________
brana pod uwagę __________                                                                        Waluta ______
o
o    przy
__ __ . __
Jeżeli jest to wartość roczna lub miesięczna, proszę podać:        liczbę lat 01                      LUB               liczbę miesięcy __ __
V.5) Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia                                                        tak o    nie X
Jeżeli tak, wartość lub część zamówienia, która będzie zlecona stronom trzecim (proszę podać wyłącznie dane liczbowe):
Wartość bez VAT: ____________ Waluta: ___                                                  Proporcja __ __ . __ (%)                           Nieznana o
Krótki opis wartości/części zamówienia, która będzie zlecona podwykonawcom (jeżeli jest znana)
 
———————————- (Wykorzystać powyższą sekcję formularza tyle razy, ile jest to konieczne) ———————————-

SEKCJA VI: INFORMACJE UZUPE??NIAJĄCE
VI.1) Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE                                                   tak o    nie X
Jeżeli tak, odniesienie do projektów i/lub programów:
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
IV.2) Informacje dodatkowe (jeżeli dotyczy)
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
VI.3) Procedury odwoławcze
VI.3.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: URZĄD ZAMOWIEŃ PUBLICZNYCH
Adres pocztowy: AL. SZUCHA 2/4
Miejscowość: WARSZAWA
Kod pocztowy: 00-582
Kraj: POLSKA
E-mail:
Tel.:
Adres internetowy (URL): www.uzp.gov.pl
Faks: 022 45 87 700
Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne (jeżeli dotyczy)
Oficjalna nazwa:
Adres pocztowy:
Miejscowość:
Kod pocztowy:
Kraj:
E-mail:
Tel.:
Adres internetowy (URL):
Faks:
VI.3.2) Składanie odwołań (proszę wypełnić pkt VI.3.2) LUB, jeżeli jest to niezbędne, pkt VI.3.3))
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
VI.3.3) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa:
Adres pocztowy:
Miejscowość:
Kod pocztowy:
Kraj:
E-mail:
Tel.:
 
Adres internetowy (URL):
Faks:
 
VI.4) Data wysłania niniejszego ogłoszenia: 04/09/2006 (dd/mm/rrrr)Data opublikowania: 05.09.2006 14:17:42
Data ostatniej modyfikacji: 03.08.2017 11:08:42
Autor: Krzysztof Pasek
Licznik odwiedzin: 496