Muzeum Śląskie
Wersje językowe
Niedowidzący AA +A ++

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego o szacunkowej wartości powyżej 60 000 EURO na wyburzenie budynków przemysłowych

Kategoria: Archiwum - postępowania przetargowe


 
Rzeczpospolita Polska
Urząd Zamówień Publicznych
Al. Szucha 2/4; 00-582 Warszawa
Faks: (022) 45 87 700
Przesyłanie ogłoszeń on-line: http://www.uzp.gov.pl
 
OG??OSZENIE O ZAMÓWIENIU
 
Roboty budowlane             X
Dostawy                               
Usługi                                
  
Wypełnia Urząd Zamówień Publicznych
 
Data otrzymania ogłoszenia__________________________
Numer identyfikacyjny_________________________________
 
 
SEKCJA I:   Zamawiający
 
I.1) Oficjalna nazwa i adres zamawiającego
 
Nazwa
MUZEUM ŚLĄSKIE w Katowicach
Nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów
Antoni Strański
Adres
Aleja W. Korfantego 3
 
Kod pocztowy
40-005
Miejscowość
 
Katowice
 
Województwo
 
Śląskie
 
Telefon
032 258 56 61
032 258 56 62
 
Faks
032/259 98 04
032/258 56 61 –3 wew. 326
Poczta elektroniczna (e-mail)
muzeumjg@op.pl
Adres internetowy (URL)
www.muzeumslaskie.pl
 
I.2) Adres, pod którym można uzyskać dalsze informacje
Taki jak w pkt. I.1 x                                                                Jeśli inny, wykorzystać Załącznik A
I.3) Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówienia
Taki jak w pkt. I.1 x                                                                Jeśli inny, wykorzystać Załącznik A
I.4) Adres, na który należy przesyłać oferty/ wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
Taki jak w pkt. I.1 x                                                                Jeśli inny, wykorzystać Załącznik A


SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Opis
II.1.2) Nazwa zamówienia nadana przez zamawiającego
 
Wyburzenie budynku administracyjnego „C” (bud. nr 3.), kotłowni nr IV. (bud. nr 24), kotłowni nr V (bud. nr 23), oraz „łaźni górniczej 1000” (bud. nr 29) na podstawie wykonanych dokumentacji projektowych i posiadanych przez Inwestora pozwoleń na wyburzenia.
 
II.1.3) Opis przedmiotu zamówienia
 
Przedmiotem zamówienia jest wyburzenie części nadziemnej i podziemnej budynków przemysłowych na terenie byłej kopalni przy ul.Kopalnianej 6 w Katowicach wraz z utylizacją odpadów i uporządkowaniem terenu – kubatura ok.300 m3
 
II.1.4) Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostaw
           
        Katowice ul. Kopalniana 6
         
        
II.1.5) Nomenklatura
 
II.1.5.1) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
 
 
Główny przedmiot
45.11.11.00-9
 
Dodatkowe przedmioty
...
...
 
 
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej 
NIE   x       TAK    
 
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
NIE   x       TAK   
II.2) Wielkość lub zakres zamówienia
II.2.1) Wartość lub zakres zamówienia (z uwzględnieniem wszystkich części i opcji, o ile dotyczy)
          Zamówienie powyżej 60 000 EURO
II.3) Czas trwania zamówienia lub termin wykonania
              Okres w miesiącach   i/ lub w dniach (licząc od daty udzielenia zamówienia)
lub:       Data zakończenia : najpóźniej 30.09.2006r. (dd/mm/rrrr)
 
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
 
III.1) Wymagane wadium
6 200,00PLN
 
III.2) Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w Art. 22 i nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie Art. 24 ust. 1 i 2 Ustawy.
          Wykonawca musi zatrudniać minimum 1 pracownika z uprawnieniami budowlanymi do pełnienia samodzielnej funkcji kierownika budowy w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczenia lub w specjalności wyburzeniowej, należącego do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa,
          Wykonawca musi wykazać się zrealizowaniem w ciągu ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej 1 roboty budowlanej wyburzeniowej obiektu o kubaturze minimum 100 m3 .
          Wykonawca jest zobowiązany do utylizacji materiałów niebezpiecznych, płyt azbestowych, w sposób zgodny z przepisami ochrony środowiska. Koszty utylizacji i składowania leżą po stronie wykonawcy.
 
Oświadczenia i dokumenty, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
1.                        Aktualny odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, potwierdzające dopuszczenie do obrotu prawnego w zakresie objętym przedmiotem zamówienia oraz zawierające nazwisko osoby (osób) uprawnionych do reprezentowania firmy. wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;W przypadku złożenia oferty przez spółkę cywilną należy dołączyć do oferty kserokopię umowy spółki.
2.                        Aktualne informacje z Krajowego Rejestru Karnego albo równoważnego zaświadczenia właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia osoby w zakresie określonym w art.24 ust.1 pkt.4-8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
3.                        Aktualne informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art.24 ust.1 pkt.9 ustawy Prawo Zamówień Publicznych wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
4.                        Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
5.                        Sprawozdanie finansowe, a jeżeli podlegają one badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie przepisami o rachunkowości również opinię o badanych sprawozdaniach, sprawozdaniach przypadku wykonawcy nie zobowiązanego do sporządzania sprawozdania finansowego, informacja określająca obroty zysk oraz zobowiązania i należności, – za ostatnie 3 lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy za ten okres.
6.                         Wykaz pracowników posiadających uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji kierownika budowy w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń lub w specjalności wyburzeniowej, należących do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. .Nie wykazanie zatrudnienia minimum 1 pracownika z uprawnieniami budowlanymi skutkuje wykluczeniem wykonawcy i odrzuceniem oferty.
7.                        Kserokopie uprawnień i kserokopie zaświadczeń o przynależności do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa osób wymienionych w wykazie.
8.                        Wykaz zrealizowanych w ciągu ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej 1 roboty budowlanej wyburzeniowej obiektu o kubaturze minimum 100 m3  z podaniem ich wartości daty i miejsca wykonania. Nie wykazanie wykonania 1 roboty skutkuje wykluczeniem wykonawcy i odrzuceniem oferty.
9.                        Dokumenty potwierdzające należyte wykonanie robót wymienionych w wykazie.
10.                     Oświadczenie wykonawcy o zakresie robót do wykonania przez podwykonawców.
11.                     Oświadczenie o zapoznaniu się i przyjęciu bez uwag Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i Umowy.
12.                     Upoważnienia.
13.                     Kosztorys ofertowy, obejmujący wszystkie roboty niezbędne do realizacji niniejszego przedmiotu zamówienia, zgodnie z jednostkami obmiarowymi podanymi w załączniku nr 1 do SIWZ i specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót.
14.                     Pełnomocnictwa ( jeśli wykonawcę reprezentuje pełnomocnik ).
15.                     Dowód wniesienia wadium.
W przypadku, gdy ofertę składają podmioty wspólnie ubiegające się o udzielenie zamówienia – tj. grupy podmiotów określane jako konsorcjum lub przedsiębiorstw prowadzących działalność w formie spółki cywilnej – należy do oferty dołączyć dodatkowo:
1.        Umowę regulująca współpracę podmiotów wspólnie występujących, tj.:
Umowę konsorcjum określającą :
– cel gospodarczy,
– ustanowienie pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego,
– czas trwania konsorcjum obejmujący okres realizacji przedmiotu zamówienia, gwarancji i rękojmi,
– solidarną odpowiedzialność każdego członka konsorcjum wobec zamawiającego za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
– wykluczeni możliwości wypowiedzenia umowy konsorcjum przez któregokolwiek z jego członków do czasu wykonania zamówienia oraz upływu gwarancji i rękojmi,
– zakazu zmian w umowie bez zgody zamawiającego.
Nie dopuszcza się składania umowy przedwstępnej konsorcjum lub umowy zawartej pod warunkiem zawieszającym.
2.        Wykaz podmiotów, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z danymi na temat ich kwalifikacji niezbędnymi do wykonania zamówienia, a także zakres wykonywanych przez nich czynności.
Zgodnie z art.96 ust.4 ustawy Prawo zamówień publicznych, wykonawca ma prawo zastrzec na piśmie nie ujawnianie innym uczestnikom postępowania informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Takie dokumenty należy spakować w odrębnym pliku i stosownie go oznakować.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wraz z ofertą złożą indywidualnie dla każdego z nich oświadczenia i dokumenty dotyczące Art. 22 ust 1 pkt. 1 i 4 oraz potwierdzające treść tych oświadczeń dokumenty.
Pozostałe oświadczenia tj w zakresie Art. 22 ust. 1 pkt. 2 i 3 oraz potwierdzające ich treść dokumenty Wykonawcy występujący wspólnie mogą złożyć łącznie.
2.1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa powyżej, składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a)          nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości;
b)          nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie;
c)          nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
2.2. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w powyżej zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.
SEKCJA IV: TRYBY
IV.1) tryb udzielenia zamówienia
 
Przetarg nieograniczony           x                                          
Przetarg ograniczony                                                          
Negocjacje z ogłoszeniem        
 
IV.1.2) Wstępne ogłoszenie informacyjne dotyczące tego samego zamówienia (o ile dotyczy)
Numer ogłoszenia w spisie BZP
Nr poz.   z //(dd/mm/rrrr)
 
IV.1.3) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu (jeśli dotyczy)
Liczba                      lub:               Minimum   /   Maksimum   
 
IV.2) Kryteria oceny ofert
 
     A)   x Najniższa cena   
lub
     B)   Cena oraz dodatkowe kryteria i ich wagi:
 
CENA    100%
W = Cmin/Cn * 100
W–         ilość punktów za cenę badanej oferty
Cmin –   cena minimalna spośród badanych ofert
Cn –        cena badanej oferty
100-         stały współczynnik
 
IV.3) Informacje administracyjne
 
IV.3.1) Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnień
 
Dostępne do    04.07.2006r. (dd/mm/rrrr)
Cena (o ile dotyczy)    12,30 PLN zgodnie z art. 42 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych
 
IV.3.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu(w zależności od tego, czy stosuje się tryb przetargu nieograniczonego, ograniczonego czy negocjacji z ogłoszeniem)
    10..07.2006r. (dd/mm/rrrr)    Godzina 10:00 (gg:mm)
IV.3.3) Termin związania ofertą (w przypadku trybu przetargu nieograniczonego)
Do   // (dd/mm/rrrr) lub       60 dni      i/ lub  dni od ostatecznego terminu składania ofert
IV.3.4) Data, godzina i miejsce otwarcia ofert
Data    10.07.2006r. (dd/mm/rrrr)                                               Godzina  10:15 (gg:mm)
 
Miejsce: Muzeum Śląskie w Katowicach, Al. W. Korfantego 3   sala   nr 209
SEKCJA V: INNE INFORMACJE
V.1) Czy zamówienie dotyczy projektu/ programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej?
NIE   X        TAK   
Jeśli tak, wskazać projekt/ program oraz wszelkie pomocne odniesienia
 
 
V.2) Data wysłania ogłoszenia   16.05.2006r. (dd/mm/rrrr)


Data opublikowania: 16.05.2006 12:40:40
Data ostatniej modyfikacji: 03.08.2017 11:21:49
Autor: Krzysztof Pasek
Licznik odwiedzin: 449