Muzeum Śląskie
Wersje językowe
Niedowidzący AA +A ++

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 60 tys. euro, na: Wykonanie adaptacji części budynku administracyjnego A…

Kategoria: Archiwum - postępowania przetargowe


OG??OSZENIE O ZAMÓWIENIU
 
Roboty budowlane             
Dostawy                               
Usługi                               X
 
 
 
I: Zamawiający
 
I.1) Oficjalna nazwa i adres zamawiającego
 
Nazwa
MUZEUM ŚLĄSKIE w Katowicach
Nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów
Antoni Strański
Adres
Aleja W. Korfantego 3
 
Kod pocztowy
40-005
Miejscowość
 
Katowice
 
Województwo
 
Śląskie
 
Telefon
032 258 56 61
032 258 56 62
0 609 688 292
 
Faks
032/259 98 04
032/258 56 61 –3 wew. 326
Poczta elektroniczna (e-mail)
dyrekcja@muzeumslaskie.pl
Adres internetowy (URL)
www.muzeumslaskie.pl
 
I.2) Adres, pod którym można uzyskać dalsze informacje
Taki jak w pkt. I.1 x                                               
I.3) Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówienia
Taki jak w pkt. I.1 x                                               
I.4) Adres, na który należy przesyłać oferty/ wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
Taki jak w pkt. I.1 x
 
II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
 
II.1) Opis
II.1.2) Nazwa zamówienia nadana przez zamawiającego
 
„Wykonanie adaptacji części budynku administracyjnego A, w celu przystosowania pomieszczeń budynku do wykorzystania na bieżące potrzeby Muzeum związane z inwestycją”
 
II.1.3) Opis przedmiotu zamówienia
 
Przedmiotem zamówienia jest: remont pomieszczeń w budynku administracyjnym A na terenie byłej kopalni przy ul. Kopalnianej 6 w Katowicach
 
II.1.4) Miejsce wykonania zamówienia
           
        Katowice ul. Kopalniana 6


 
II.1.5) Nomenklatura
 
II.1.5.1) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
 
 
Główny przedmiot
45.21.23.20-5
Dodatkowe przedmioty
...
...
 
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej 
NIE   x       TAK    
 
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
NIE   x       TAK   
 
II.2) Wielkość lub zakres zamówienia
 
II.2.1) Wartość lub zakres zamówienia (z uwzględnieniem wszystkich części i opcji, o ile dotyczy)
 
          Zamówienie poniżej 60 000 EURO
 
II.3) Czas trwania zamówienia lub termin wykonania
 
Data zakończenia : najpóźniej 30.08.2006r.
 
III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
 
III.1) Wymagane wadium
 
Wadium nie jest wymagane
 
III.2) Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w Art. 22 i nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie Art. 24 ust. 1 i 2 Ustawy.
–      Wykonawca musi wykazać się zrealizowaniem w ciągu ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej 1 remontu obiektów podobnych do obiektu będącego przedmiotem zamówienia za obiekt podobny zamawiający uznaje remont budynku mieszkalnego lub biurowego o kubaturze co najmniej 1500 m3,
          Wykonawca jest zobowiązany do utylizacji materiałów niebezpiecznych, płyt azbestowych, w sposób zgodny z przepisami ochrony środowiska. Koszty utylizacji i składowania leżą po stronie wykonawcy.
 
Oświadczenia i dokumenty, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
1.                        Aktualny odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, potwierdzające dopuszczenie do obrotu prawnego w zakresie objętym przedmiotem zamówienia oraz zawierające nazwisko osoby (osób) uprawnionych do reprezentowania firmy. wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;W przypadku złożenia oferty przez spółkę cywilną należy dołączyć do oferty kserokopię umowy spółki.
2.                        Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
3.                        Wykaz zrealizowanych w ciągu ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej 1 remontu obiektów podobnych do obiektu będącego przedmiotem zamówienia z podaniem ich wartości daty i miejsca wykonania na lub wg druku załącznik nr 6. Nie wykazanie wykonania 1 roboty skutkuje wykluczeniem wykonawcy i odrzuceniem oferty.
W przypadku, gdy ofertę składają podmioty wspólnie ubiegające się o udzielenie zamówienia – tj. grupy podmiotów określane jako konsorcjum lub przedsiębiorstw prowadzących działalność w formie spółki cywilnej – należy do oferty dołączyć dodatkowo:
1.        Umowę regulująca współpracę podmiotów wspólnie występujących, tj.:
Umowę konsorcjum określającą :
– cel gospodarczy,
– ustanowienie pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego,
– czas trwania konsorcjum obejmujący okres realizacji przedmiotu zamówienia, gwarancji i rękojmi,
– solidarną odpowiedzialność każdego członka konsorcjum wobec zamawiającego za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
– wykluczeni możliwości wypowiedzenia umowy konsorcjum przez któregokolwiek z jego członków do czasu wykonania zamówienia oraz upływu gwarancji i rękojmi,
– zakazu zmian w umowie bez zgody zamawiającego.
Nie dopuszcza się składania umowy przedwstępnej konsorcjum lub umowy zawartej pod warunkiem zawieszającym.
2.        Wykaz podmiotów, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z danymi na temat ich kwalifikacji niezbędnymi do wykonania zamówienia, a także zakres wykonywanych przez nich czynności.
3.         
Zgodnie z art.96 ust.4 ustawy Prawo zamówień publicznych, wykonawca ma prawo zastrzec na piśmie nie ujawnianie innym uczestnikom postępowania informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Takie dokumenty należy spakować w odrębnym pliku i stosownie go oznakować.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wraz z ofertą złożą indywidualnie dla każdego z nich oświadczenia i dokumenty dotyczące Art. 22 ust 1 pkt. 1 i 4 oraz potwierdzające treść tych oświadczeń dokumenty.
Pozostałe oświadczenia tj w zakresie Art. 22 ust. 1 pkt. 2 i 3 oraz potwierdzające ich treść dokumenty Wykonawcy występujący wspólnie mogą złożyć łącznie.
 
2.1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa powyżej, składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a)          nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości;
b)          nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie;
c)          nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
2.2. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w powyżej zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.
 
IV: TRYBY
 
IV.1) tryb udzielenia zamówienia
Przetarg nieograniczony           x                                          
Przetarg ograniczony                                                          
Negocjacje z ogłoszeniem        
 
IV.2) Kryteria oceny ofert
     A)   x Najniższa cena   
lub
     B)   Cena oraz dodatkowe kryteria i ich wagi:
 
CENA    100%
W = Cmin/Cn * 100
W–         ilość punktów za cenę badanej oferty
Cmin –   cena minimalna spośród badanych ofert
Cn –        cena badanej oferty
100-             stały współczynnik
 
IV.3) Informacje administracyjne
 
IV.3.1) Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnień
 
Dostępne do    01.06.2006r.  
 
Cena 10,00 PLN zgodnie z art. 42 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych
 
IV.3.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu(w zależności od tego, czy stosuje się tryb przetargu nieograniczonego, ograniczonego czy negocjacji z ogłoszeniem)
 
    08.06.2006r.      Godzina 10:00
 
IV.3.3) Termin związania ofertą (w przypadku trybu przetargu nieograniczonego)
 
30 dni      od ostatecznego terminu składania ofert
 
IV.3.4) Data, godzina i miejsce otwarcia ofert
 
Data    08.06.2006.r.                                                                     Godzina 10:15
 
Miejsce: Muzeum Śląskie w Katowicach, Al. W. Korfantego 3   sala   nr 105
 
V: INNE INFORMACJE
 
V.1) Czy zamówienie dotyczy projektu/ programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej?
NIE   X        TAK   
 

V.2) Data opublikowania ogłoszenia   22.05.2006r.  Data opublikowania: 22.05.2006 14:41:20
Data ostatniej modyfikacji: 03.08.2017 11:21:42
Autor: Danuta Kamińska-Bania
Licznik odwiedzin: 489