Muzeum Śląskie
Wersje językowe
Niedowidzący AA +A ++

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 60 tys. Euro na WYKONANIE PROJEKTU BUDOWLANEGO REWALORYZACJI Z DOSTOSOWANIEM DO PE??NIENIA FUNKCJI WYSTAWIENNICZEJ BUDYNKU NR 34, MASZYNOWNI SZYBU BARTOSZ- CZ

Kategoria: Archiwum - postępowania przetargowe


OG??OSZENIE O ZAMÓWIENIU
 
Roboty budowlane             
Dostawy                               
Usługi                                X
  
Wypełnia Urząd Zamówień Publicznych
 
Data otrzymania ogłoszenia__________________________
Numer identyfikacyjny_________________________________
 
SEKCJA I:                     Zamawiający
 
I.1) Oficjalna nazwa i adres zamawiającego
 
Nazwa
MUZEUM ŚLĄSKIE w Katowicach
Nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów
Antoni Strański
Adres
Aleja W. Korfantego 3
 
Kod pocztowy
40-005
Miejscowość
 
Katowice
 
Województwo
 
Śląskie
 
Telefon
032 258 56 61
032 258 56 62
0 609 688 292
 
Faks
032/259 98 04
032/258 56 61 –3 wew. 326
Poczta elektroniczna (e-mail)
muzeumjg@op.pl
Adres internetowy (URL)
www.muzeumslaskie.pl
 
I.2) Adres, pod którym można uzyskać dalsze informacje
Taki jak w pkt. I.1 x                                      Jeśli inny, wykorzystać Załącznik A
I.3) Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówienia
Taki jak w pkt. I.1 x                                      Jeśli inny, wykorzystać Załącznik A
I.4) Adres, na który należy przesyłać oferty/ wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
Taki jak w pkt. I.1 x                                      Jeśli inny, wykorzystać Załącznik A
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Opis
II.1.2) Nazwa zamówienia nadana przez zamawiającego
 
„WYKONANIE PROJEKTU BUDOWLANEGO REWALORYZACJI Z DOSTOSOWANIEM DO PE??NIENIA FUNKCJI WYSTAWIENNICZEJ BUDYNKU NR 34, „MASZYNOWNI SZYBU BARTOSZ”- CZĘŚĆ I”
.
II.1.3) Opis przedmiotu zamówienia
 
„WYKONANIE PROJEKTU BUDOWLANEGO REWALORYZACJI Z DOSTOSOWANIEM DO PE??NIENIA FUNKCJI WYSTAWIENNICZEJ BUDYNKU NR 34, „MASZYNOWNI SZYBU BARTOSZ”- CZĘŚĆ I”
 
Przedmiot zamówienia opisany jest szczegółowo w załączniku nr 1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
II.1.4) Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostaw
           
        Katowice ul. Kopalniana 6
 
II.1.5) Nomenklatura
 
II.1.5.1) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
 
 
Główny przedmiot
74.23.20.00-4
 
Dodatkowe przedmioty
...
...
 
 
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej 
NIE   x      TAK          
 
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
NIE   x      TAK   
II.2) Wielkość lub zakres zamówienia
II.2.1) Wartość lub zakres zamówienia (z uwzględnieniem wszystkich części i opcji, o ile dotyczy)
          Zamówienie powyżej 60 000 EURO
 
II.3) Czas trwania zamówienia lub termin wykonania
              Okres w miesiącach   i/ lub w dniach (licząc od daty udzielenia zamówienia)
lub:       Data zakończenia : najpóźniej 31.08.2006r. (dd/mm/rrrr)
 
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
 
III.1) Wymagane wadium
2000,00PLN
 
III.2) Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w Art. 22 i nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie Art. 24 ust. 1 i 2 Ustawy oraz
          Wykonawca musi zatrudniać minimum 1 pracownika z uprawnieniami budowlanymi do projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń i 1 pracownika w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, należących do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa lub Okręgowej Izby Inżynierów Architektów,
          Wykonawca musi wykazać się zrealizowaniem w ciągu ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej 1 usługi projektowej w zakresie budowy, remontu lub adaptacji obiektu o kubaturze minimum 2000 m3 .
 
Oświadczenia i dokumenty, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
1.                       Aktualny odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, potwierdzające dopuszczenie do obrotu prawnego w zakresie objętym przedmiotem zamówienia oraz zawierające nazwisko osoby (osób) uprawnionych do reprezentowania firmy. wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;W przypadku złożenia oferty przez spółkę cywilną należy dołączyć do oferty kserokopię umowy spółki.
2.                       Aktualne informacje z Krajowego Rejestru Karnego albo równoważnego zaświadczenia właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia osoby w zakresie określonym w art.24 ust.1 pkt.4-8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
3.                       Aktualne informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art.24 ust.1 pkt.9 ustawy Prawo Zamówień Publicznych wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
4.                       Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
5.                       Sprawozdanie finansowe, a jeżeli podlegają one badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie przepisami o rachunkowości również opinię o badanych sprawozdaniach, sprawozdaniach przypadku wykonawcy nie zobowiązanego do sporządzania sprawozdania finansowego, informacja określająca obroty zysk oraz zobowiązania i należności, – za ostatnie 3 lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy za ten okres.
6.                        Wykaz pracowników posiadających uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji kierownika budowy w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń lub w specjalności wyburzeniowej, należących do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. .Nie wykazanie zatrudnienia minimum 1 pracownika z uprawnieniami budowlanymi skutkuje wykluczeniem wykonawcy i odrzuceniem oferty.
7.                       Kserokopie uprawnień i kserokopie zaświadczeń o przynależności do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa lub Izby Inżynierów Architektów osób wymienionych w wykazie..
8.                       Wykaz zrealizowanych w ciągu ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej 1 usługi projektowej w zakresie budowy, remontu lub adaptacji obiektu o kubaturze minimum 2000 m3. Nie wykazanie wykonania 1 usługi skutkuje wykluczeniem wykonawcy i odrzuceniem oferty.
9.                       Dokumenty potwierdzające należyte wykonanie usług wymienionych w wykazie.
10.                    Oświadczenie wykonawcy o zakresie usług do wykonania przez podwykonawców.
11.                    Oświadczenie o zapoznaniu się i przyjęciu bez uwag Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i Umowy.
12.                    Upoważnienia.
13.                    Wycenę usługi
14.                    Pełnomocnictwa ( jeśli wykonawcę reprezentuje pełnomocnik ).
15.                    Dowód wniesienia wadium.
W przypadku, gdy ofertę składają podmioty wspólnie ubiegające się o udzielenie zamówienia – tj. grupy podmiotów określane jako konsorcjum lub przedsiębiorstw prowadzących działalność w formie spółki cywilnej – należy do oferty dołączyć dodatkowo:
1.        Umowę regulująca współpracę podmiotów wspólnie występujących, tj.:
Umowę konsorcjum określającą :
– cel gospodarczy,
– ustanowienie pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego,
– czas trwania konsorcjum obejmujący okres realizacji przedmiotu zamówienia, gwarancji i rękojmi,
– solidarną odpowiedzialność każdego członka konsorcjum wobec zamawiającego za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
– wykluczeni możliwości wypowiedzenia umowy konsorcjum przez któregokolwiek z jego członków do czasu wykonania zamówienia oraz upływu gwarancji i rękojmi,
– zakazu zmian w umowie bez zgody zamawiającego.
Nie dopuszcza się składania umowy przedwstępnej konsorcjum lub umowy zawartej pod warunkiem zawieszającym.
2.        Wykaz podmiotów, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z danymi na temat ich kwalifikacji niezbędnymi do wykonania zamówienia, a także zakres wykonywanych przez nich czynności.
Zgodnie z art.96 ust.4 ustawy Prawo zamówień publicznych, wykonawca ma prawo zastrzec na piśmie nie ujawnianie innym uczestnikom postępowania informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Takie dokumenty należy spakować w odrębnym pliku i stosownie go oznakować.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wraz z ofertą złożą indywidualnie dla każdego z nich oświadczenia i dokumenty dotyczące Art. 22 ust 1 pkt. 1 i 4 oraz potwierdzające treść tych oświadczeń dokumenty.
Pozostałe oświadczenia tj w zakresie Art. 22 ust. 1 pkt. 2 i 3 oraz potwierdzające ich treść dokumenty Wykonawcy występujący wspólnie mogą złożyć łącznie.
 
2.1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa powyżej, składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a)      nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości;
b)      nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie;
c)      nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
2.2. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w powyżej zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.
 
SEKCJA IV: TRYBY
IV.1) tryb udzielenia zamówienia
 
Przetarg nieograniczony                      x                 
Przetarg ograniczony                                       
Negocjacje z ogłoszeniem                      
 
IV.1.2) Wstępne ogłoszenie informacyjne dotyczące tego samego zamówienia (o ile dotyczy)
Numer ogłoszenia w spisie BZP
Nr poz.   z //(dd/mm/rrrr)
 
IV.1.3) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu (jeśli dotyczy)
Liczba                         lub:                      Minimum   /   Maksimum   
 
IV.2) Kryteria oceny ofert
     A)   x Najniższa cena   
lub
     B)   Cena oraz dodatkowe kryteria i ich wagi:
 
CENA    100%
W = Cmin/Cn * 100
W–         ilość punktów za cenę badanej oferty
Cmin –   cena minimalna spośród badanych ofert
Cn –        cena badanej oferty
100-         stały współczynnik
IV.3) Informacje administracyjne
 
IV.3.1) Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnień
 
Dostępne do    12.07.2006r. (dd/mm/rrrr)
Cena (o ile dotyczy)    15,00 PLN zgodnie z art. 42 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych
IV.3.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu(w zależności od tego, czy stosuje się tryb przetargu nieograniczonego, ograniczonego czy negocjacji z ogłoszeniem)
    17.07.2006r. (dd/mm/rrrr)    Godzina 10:00 (gg:mm)
IV.3.3) Termin związania ofertą (w przypadku trybu przetargu nieograniczonego)
Do   // (dd/mm/rrrr) lub      60 dni      i/ lub  dni od ostatecznego terminu składania ofert
IV.3.4) Data, godzina i miejsce otwarcia ofert
Data    17.07.2006r. (dd/mm/rrrr)                      Godzina  10:15 (gg:mm)
 
Miejsce: Muzeum Śląskie w Katowicach, Al. W. Korfantego 3   sala   nr 105
SEKCJA V: INNE INFORMACJE
V.1) Czy zamówienie dotyczy projektu/ programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej?
NIE   X      TAK   
Jeśli tak, wskazać projekt/ program oraz wszelkie pomocne odniesienia
 
 
V.2) Data wysłania ogłoszenia   24.05.2006r. (dd/mm/rrrr)
 


Data opublikowania: 24.05.2006 13:33:31
Data ostatniej modyfikacji: 03.08.2017 11:21:37
Autor: Krzysztof Pasek
Licznik odwiedzin: 535