Muzeum Śląskie
Wersje językowe
Niedowidzący AA +A ++

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w trybie przetargu ograniczonego na:„WYKONANIE DOKUMENTACJI GEOTECHNICZNEJ I HYDROGEOLOGICZNEJ TERENU INWESTYCJI ORAZ OPRACOWANIE PROJEKTÓW UTYLIZACJI ISTNIEJĄCYCH SKAŻEŃ W TRYBIE USTAWY O OCHRONIE ŚRODOWI

Kategoria: Archiwum - postępowania przetargowe


Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w trybie przetargu ograniczonego,

o szacunkowej wartości przekraczajacej 137 000 EURO 

na:„WYKONANIE DOKUMENTACJI GEOTECHNICZNEJ

 

 

SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCA

 

    I.1) NAZWA, ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE

Oficjalna nazwa:

MUZEUM ŚLĄSKIE*

Adres pocztowy:

AL. WOJCIECHA KORFANTEGO 3*

Miejscowość:

KATOWICE*

Kod pocztowy:

40-005 

Kraj:

POLSKA*

Punkt kontaktowy:

MUZEUM ŚLĄSKIE, AL. W. KORFANTEGO 3, 40-005 KATOWICE 

Tel.: 32 258 56 61-3 

Osoba do kontaktów:

ANTONI STRAŃSKI 

E-mail:

dyrekcja@muzeumslaskie.pl 

Faks: 032 259 98 04 

Adresy internetowe (jeżeli dotyczy)

Ogólny adres instytucji zamawiającej (URL): www.muzeumslaskie.pl 

Adres profilu nabywcy (URL): 

Więcej informacji można uzyskać pod adresem:

 

jak podano wyżej dla punktu kontaktowego*  

Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz Dynamicznego Systemu Zakupów) można uzyskać pod adresem:

 

jak podano wyżej dla punktu kontaktowego*  

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres:

 

jak podano wyżej dla punktu kontaktowego*  

  I.2) RODZAJ INSTYTUCJI ZAMAWIAJĄCEJ I G??ÓWNY PRZEDMIOT LUB PRZEDMIOTY
DZIA??ALNOŚCI

 

Inne  

(proszę określić):  INSTYSTUCJA KULYURALNA

Rekreacja, kultura i religia

Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających

NIE

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

    II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą

„WYKONANIE DOKUMENTACJI GEOTECHNICZNEJ I HYDROGEOLOGICZNEJ TERENU INWESTYCJI ORAZ OPRACOWANIE PROJEKTÓW UTYLIZACJI ISTNIEJĄCYCH SKAŻEŃ W TRYBIE USTAWY O OCHRONIE ŚRODOWISKA”

II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostaw lub świadczenia usług

c) Usługi

Kategoria usług: nr 12 

 

Główne miejsce świadczenia usług

 

Katowice, ul. Kopalniana 6

 

Kod NUTS PL22 

II.1.3) Ogłoszenie dotyczy

 

Zamówienia publicznego  

 

 

 

 

II.1.4) Informacje na temat umowy ramowej (jeżeli dotyczy)

 

Umowa ramowa z kilkoma wykonawcami  

 

Umowa ramowa z jednym wykonawcą  

 

Liczba , LUB, jeżeli dotyczy, maksymalna liczba  uczestników planowanej umowy ramowej

Czas trwania umowy ramowej: Okres w latach:  lub miesiącach: 

Uzasadnienie dla umowy ramowej, której czas trwania przekracza okres czterech lat:

 Szacunkowa całkowita wartość zakupów w całym okresie obowiązywania umowy ramowej (jeżeli dotyczy, podać wyłącznie dane liczbowe):

 

Wartość  

 

 

Zakres  

 

Szacunkowa wartość bez VAT: 

Waluta 

lub Zakres: między  a   

Waluta: 

   

Częstotliwość oraz wartość zamówień, które zostaną udzielone (jeżeli jest znana)

II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu(ów)

WYKONANIE DOKUMENTACJI GEOTECHNICZNEJ I HYDROGEOLOGICZNEJ TERENU INWESTYCJI ORAZ OPRACOWANIE PROJEKTÓW UTYLIZACJI ISTNIEJĄCYCH SKAŻEŃ W TRYBIE USTAWY O OCHRONIE ŚRODOWISKA

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

742332200*

 

Słownik główny

Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)

Główny przedmiot

742332200*

 

 

II.1.7) Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA)

<td style="BORDER-RIGHT: #a89890; PADDING-RIGHT: 0cm; BORDER-TOP: #a89890; PADDING-LEFT: 0cm; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #a89890; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: #a89890; BACKGROUND-COLOR: tData opublikowania: 26.06.2006 14:08:18
Data ostatniej modyfikacji: 03.08.2017 11:21:30
Autor: Krzysztof Pasek
Licznik odwiedzin: 455