Muzeum Śląskie
Wersje językowe
Niedowidzący AA +A ++

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w trybie przetargu ograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 60tys Euro na: WYKONANIE PROJEKTU BUDOWLANEGO, WYKONAWCZEGO I TECHNOLOGICZNEGO ORAZ PRZENIESIENIE BUDYNKU NR 36 „WARSZTAT RYMARZA”….

Kategoria: Archiwum - postępowania przetargowe


OG??OSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA

Nazwa i adres Zamawiającego

*Nazwa:    

Muzeum Śląskie

Adres pocztowy:    

*Ulica:

al. Wojciecha Korfantego 3

*Miejscowość:    

*Kod pocztowy:    

*Województwo:    

Katowice

40-005

śląskie

 

*Osoba upoważniona do kontaktów:

*Telefon:

Antoni Strański, Krzysztof Pasek

032 258 56 61 -3

*e-mail:

Fax:

dyrekcja@muzeumslaskie.pl

032 259 98 04

*Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

*Tryb postępowania:

Przetarg ograniczony

*Określenie przedmiotu zamówienia:

WYKONANIE PROJEKTU BUDOWLANEGO, WYKONAWCZEGO I TECHNOLOGICZNEGO ORAZ PRZENIESIENIE BUDYNKU NR 36 „WARSZTAT RYMARZA ” NA MIEJSCE WSKAZANE W KONCEPCJI REWITALIZACJI BUDYNKU NR 48 „WIEŻA CIŚNIEŃ” 

KOD CPV: 74232000-4

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych i wariantowych.

Zamówienie należy wykonać do 15.11.2006 r.


WARUNKI UCZESTNICTWA w postępowaniu

O zamówienie publiczne mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy oraz na potwierdzenie czego dołączą do wniosku dokumenty: 

1.       Oświadczenie zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych

2.       Aktualny odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, potwierdzające dopuszczenie do obrotu prawnego w zakresie objętym przedmiotem zamówienia oraz zawierające nazwisko osoby (osób) uprawnionych do reprezentowania firmy wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie ubiegania się o pozyskanie zamówienia. W przypadku złożenia oferty przez spółkę cywilną należy dołączyć do oferty kserokopię umowy spółki.

3.       Aktualne informacje z Krajowego Rejestru Karnego albo równoważnego zaświadczenia właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia osoby w zakresie określonym w art.24 ust.1 pkt.4-8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków/ofert.

4.       Aktualne informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art.24 ust.1 pkt.9 ustawy Prawo Zamówień Publicznych wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków/ofert.

5.       Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków/ofert.

6.       Wykaz zrealizowanych w ciągu ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – co najmniej 2-ch usług projektowych w zakresie dokumentacji obiektów kubaturowych wraz z dokumentami potwierdzającymi ich należyte wykonanie z podaniem ich wartości, miejsca wykonania i terminu realizacji.

7.       Wykaz zrealizowanych w ciągu ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – co najmniej 2-ch robót budowlanych kubaturowych wraz z dokumentami potwierdzającymi ich należyte wykonanie z podaniem ich wartości, miejsca wykonania i terminu realizacji.

8.       Sumaryczna wartość przychodu za ostatnie 3 lata bilansowe ( 2003, 2004 i 2005 rok ), a jeżeli okres działalności jest krótszy za ten okres w wysokości minimum 500 000,00 zł. Dla udokumentowania  należy przedstawić kopię rachunku zysków i strat.

9.       Polisa ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności w wysokości minimum 100 000,00 zł.

10.    Wykaz pracowników posiadających uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w tym :

        1 pracownik z uprawnieniami architektonicznymi bez ograniczeń do projektowania i kierowania robotami,

        1 pracownik z uprawnieniami konstrukcyjno – budowlanymi bez ograniczeń do projektowania i kierowania robotami,

        1 pracownik z uprawnieniami instalacyjnymi wod.-kan,

        1 pracownik z uprawnieniami sieci i instalacji centralnego ogrzewania,

        1 pracownik z uprawnieniami sieci i instalacji elektrycznych lub elektroenergetycznych,

        1 pracownik z uprawnieniami sieci i instalacji teletechnicznych,

wraz z kopią uprawnień i kopią zaświadczenia o przynależności do izby inżynierów architektów lub izby inżynierów budownictwa.

 

W przypadku, gdy ofertę składają podmioty wspólnie ubiegające się o udzielenie zamówienia – tj. grupy podmiotów określane jako konsorcjum lub przedsiębiorstw prowadzących działalność w formie spółki cywilnej – należy do oferty dołączyć dodatkowo:

 

A.      Umowę regulująca współpracę podmiotów wspólnie występujących, tj.:

Umowę konsorcjum określającą :

– cel gospodarczy,

– ustanowienie pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego,

– czas trwania konsorcjum obejmujący okres realizacji przedmiotu zamówienia, gwarancji i rękojmi,

– solidarną odpowiedzialność każdego członka konsorcjum wobec zamawiającego za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy,

– wykluczenie możliwości wypowiedzenia umowy konsorcjum przez któregokolwiek z jego członków do czasu wykonania zamówienia oraz upływu gwarancji i rękojmi,

– zakazu zmian w umowie bez zgody zamawiającego.

Nie dopuszcza się składania umowy przedwstępnej konsorcjum lub umowy zawartej pod warunkiem zawieszającym.

B.       Wykaz podmiotów, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z danymi na temat ich kwalifikacji niezbędnymi do wykonania zamówienia, a także zakres wykonywanych przez nich czynności.

  Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wraz  z ofertą złożą indywidualnie dla każdego z nich oświadczenia dotyczące Art. 22 ust 1 oraz potwierdzające treść tych oświadczeń dokumenty wg wykazu powyżej.

Wymienione w niniejszej ogłoszeniu dokumenty powinny być oryginałami lub kopiami potwierdzonymi za zgodność z oryginałem przez upoważnionych przedstawicieli wykonawcy.


PUNKTACJA DOTYCZĄCA SPE??NIANIA WARUNKÓW WYMAGANYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO:

a. Złożenie kompletu dokumentów ocenione będzie na 1 pkt.

                 Zamawiający rozumie pod pojęciem „komplet dokumentów” złożenie w każdym zakresie, o którym mowa powyżej wszystkich dokumentów przez zobowiązane do tego osoby/firmy ze strony Wykonawcy.

  1. Zamawiający przyzna 1 pkt za każdą usługę projektową wraz z potwierdzeniem jej należytego wykonania.
  2.   Zamawiający przyzna 1 pkt za każdą robotę budowlaną wraz z potwierdzeniem jej należytego wykonania.


LICZBA WYKONAWCÓW KTÓRZY ZOSTANĄ ZAPROSZENI DO SK??ADANIA OFERT: 5 .

Zamawiający zaprosi do składania ofert 5 wykonawców, którzy spełnili wymagania i otrzymali największą ilość punktów. W przypadku gdy liczba Wykonawców, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu będzie mniejsza niż 5, Zamawiający zaprosi do składania ofert wszystkich Wykonawców spełniających warunki Zamawiającego.


 

*Kryteria oceny ofert:

100% CENA

*Terminy

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:  

Data:    09 / 08 / 2006 

*Miejsce składania ofert:

Muzeum Śląskie, al. W. Korfantego 3, 40-005 Katowice pokój 405 piętro IV

 Data opublikowania: 01.08.2006 13:28:49
Data ostatniej modyfikacji: 03.08.2017 11:20:30
Autor: Krzysztof Pasek
Licznik odwiedzin: 456