Muzeum Śląskie
Wersje językowe
Niedowidzący AA +A ++

OG??OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM z dn. dn. 19.04.2004r.

Kategoria: Archiwum - postępowania przetargowe


Katowice, dn. 19.04.2004r.


OG??OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
O SZACUNKOWEJ WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJACEJ RÓWNOWARTOŚĆ 60.000 EURO


Muzeum Śląskie w Katowicach zwane dalej „Zamawiającym” wszczyna postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie „Przetargu Nieograniczonego”, zgodnie z Art. 39 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29.stycznia 2004 r. (Dz. Ust. Nr 19, poz. 177), na: Wykonanie impregnacji więźby dachowej w budynku Muzeum Śląskiego w Katowicach przy Al. W. Korfantego 3.
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie impregnacji ognioochronnej więźby dachowej o powierzchni ok. 2515 m2 w budynku położonym w Katowicach przy ul. Al. Korfantego 3.
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.
Nie przewiduje się możliwości składania ofert wariantowych.
Termin realizacji: do 15 czerwiec 2004. Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w budynku Muzeum Śląskiego w pok. 402 u Pani Mirosławy Winkler, w godzinach 10.00 do 14.00, na pisemną prośbę zainteresowanego przesyłamy specyfikację pocztą (opłata za specyfikację za zaliczeniem pocztowym).
Każdy oferent winien dostarczyć następujące oświadczenia:  • o spełnieniu warunków określonych w art. 22 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych,
  • o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania na podst. Art. 24 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Wadium nie jest wymagane.
Kryterium oceny ofert jest cena oraz okres gwarancji. Oferty należy składać w siedzibie „Zamawiającego” w sekretariacie Muzeum do dnia 05.05.2004r. do godz. 12.00. Oferty zostaną otwarte o godz. 1230 w dniu 05.05.2004r. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od daty ostatecznego terminu składania ofert.


Dyrektor Muzeum ŚląskiegoData opublikowania: 07.01.2005 10:46:45
Data ostatniej modyfikacji: 03.08.2017 11:23:09
Autor: Danuta Kamińska-Bania
Licznik odwiedzin: 491