Muzeum Śląskie
Wersje językowe
Niedowidzący AA +A ++

OG??OSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Kategoria: Archiwum - postępowania przetargowe


OG??OSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
Publikacja obowiązkowa

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I.1) NAZWA, ADRESY I OSOBY UPOWAŻNIONE DO KONTAKTÓW
Nazwa: Muzeum Śląskie
Adres pocztowy: Al. Korfantego 3
Miejscowość:Katowice Kod pocztowy: 40-005 Województwo:  śląskie

Nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów: Telefon: 032 2585661-3; 3503672
Antoni Strański, Krzysztof Pasek
E-mail: muzeumjg@op.pl Fax: 032 2599804

Adresy internetowe
Ogólny adres zamawiającego (URL): www.muzeumslaskie.pl
Adres profilu nabywcy (URL): www.muzeumslaskie.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO I G??ÓWNY PRZEDMIOT LUB PRZEDMIOTY DZIA??ALNOŚCI

Rodzaj zamawiającego: Inny: Instytucja Kultury
Przedmioty działalności :
Rekreacja, kultura i religia

Zamawiający dokonuje zamówienia w imieniu innych zamawiających
Nie

CZY ZAMÓWIENIE BY??O PRZEDMIOTEM OG??OSZENIA W BIULETYNIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH?
Tak

Numer ogłoszenia w spisie BZP: Nr 207 poz. 40978 z dnia 10/08/2006

WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA
53126.69 EUR

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego

Wyburzenie budynku nr 27 Stacja diagnostyczna, nr 77 Garaże, nr 26 Myjnia oraz plac przy bud nr 26 i 27 oraz ogrodzenie wewnętrzne na podstawie wykonanych dokumentacji projektowych i posiadanych przez Inwestora pozwoleń na wyburzenia.

II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz miejsce wykonania robót budowlanych, realizacji dostaw lub świadczenia usług 
Roboty budowlane Wykonanie

Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych:
KATOWICE UL. KOPALNIANA 6
II.1.3) Ogłoszenie dotyczy:
Zamówienia publicznego

II.1.4) Określenie przedmiotu zamówienia

Wyburzenie części nadziemnej i podziemnej budynków przemysłowych na terenie byłej kopalni węgla kamiennego przy ul. Kopalnianej 6 w Katowicach wraz z utylizacją odpadów i uporządkowaniem terenu – kubatura ok. 3000 m3

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
Słownictwo główne Słownictwo uzupelniające (jeśli dotyczy)
Glówny przedmiot 45.11.11.00-9

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA ENERGOKON

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

02/10/2006

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT

3

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Nazwa ENERGOKON-PLUS SP. Z O.O.
Adres pocztowy UL. MIEROS??AWSKIEGO 3
Miejscowość: SOSNOWIECKod pocztowy: 41-200 Kraj/województwo:  POLSKA/ŚLĄSKIE 
Telefon: 032 266 05 46, 032 266 59 94 
Fax: 032 296 36 63

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJTAŃSZĄ I NAJDROŻSZĄ CENĄ (bez VAT)

Cena wybranej oferty: 77895.19

Oferta z najniższą ceną 77895.19 /Oferta z najwyższą ceną 248644.42

Waluta PLN

SEKCJA VI: INFORMACJE UZUPE??NIAJĄCE

VI.1) ZAMÓWIENIE DOTYCZY PROJEKTU/PROGRAMU FINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ

Nie

VI.2) INFORMACJE DODATKOWEData opublikowania: 02.10.2006 11:41:54
Data ostatniej modyfikacji: 03.08.2017 10:59:59
Autor: Krzysztof Pasek
Licznik odwiedzin: 518