Muzeum Śląskie
Wersje językowe
Niedowidzący AA +A ++

OG??OSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA NG/KANALIZACJA/01/2006

Kategoria: Archiwum - postępowania przetargowe


OG??OSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA NUMER OWP/2006/11/07-389258

Nazwa i adres Zamawiającego
Nazwa:
Muzeum Śląskie
Adres pocztowy:
Ulica:
al. Wojciecha Korfantego 3
Miejscowość:     Kod pocztowy:       Województwo:
Katowice                  40-005                    śląskie

Osoba upoważniona do kontaktów: Antoni Strański, Krzysztof Pasek

Telefon: 032 258 56 61-3 wew. 303
e-mail: kpasek_muzeum_slaskie@wp.pl , dyrekcja@muzeumslaskie.pl                   

Fax: 032 258 56 61-3 wew. 326, 032 259 98 04

Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
http:// www.muzeumslaskie.pl

Rodzaj zamówienia: Usługi

Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony

Określenie przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest:

Renowacja istniejącej kanalizacji kopalnianej dla odprowadzania ścieków sanitarnych i wód deszczowych z obiektów kubaturowych oraz dróg i placów na terenie Muzeum Śląskiego w Katowicach przy ul. Kopalnianej 6.
Kod CPV 45232410-9

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do SIWZ

Przedmiot zamówienia należy wykonać wg aktualnie obowiązujących przepisów prawnych.

Wymagania dodatkowe dotyczące przedmiotu zamówienia
-na wniosek wykonawcy, zamawiający umożliwi wizję lokalną terenu i obiektów będących przedmiotem zamówienia, w tym zakresie należy przesłać wniosek o umożliwienie wizji lokalnej na numer faksu podany w SIWZ oraz po dokonaniu wizji złożyć stosowne oświadczenie o zapoznaniu się z przedmiotem zamówienia

-roboty należy prowadzić zgodnie z dostarczona dokumentacją oraz wytycznymi inwestora oraz obowiązującymi przepisami prawnymi,

-technologie robót i harmonogram prac należy przed rozpoczęciem uzgodnić z Zamawiającym,

-pracownicy ze strony wykonawcy muszą posiadać niezbędne uprawnienia i aktualne zaświadczenia ze szkoleń BHP,

-pracownicy fizyczni zatrudnieni bezpośrednio przy robotach musza być przeszkoleni pod względem BHP i p.poż. oraz posiadać wymagane uprawnienia do obsługi stosowanego przez wykonawcę sprzętu i elektronarzędzi ,

Oferty częściowe Nie dopuszcza się składania ofert częściowych

Oferty wariantowe Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych

Zamówienia uzupełniające Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających

Miejsce realizacji zamówienia Miasto Katowice, ul. Kopalniana 6

Termin realizacji zamówienia Zamówienie należy zrealizować w terminie do 12.12.2006r

Warunki udziału w postępowaniu

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

1) Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

Zamawiający będzie oceniał spełnianie warunków udziału w postępowaniu wg formuły zerowo jedynkowej tzn. spełnia lub nie spełnia danego warunku.

Sposób porozumiewania się z wykonawcami

Porozumiewanie się z wykonawcami może odbywać się w formie pisemnej za pomocą Poczty Polskiej lub telefaksem.

Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy będą przekazywać pisemnie. Informacje przekazane za pomocą telefaksu uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona pisemnie.

Zamawiający będzie udzielał odpowiedzi na wniesione pytania niezwłocznie, chyba, że zapytanie wpłynie na mniej niż 6 dni przed terminem składania ofert.

Zawartość oferty

Oferta musi zawierać:

1. Wypełniony pismem maszynowym lub techniką komputerową lub czytelnym pismem odręcznym, opieczętowany i podpisany przez osobę uprawnioną/osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy Formularz Ofertowy lub wg druku Załącznika nr 2.

2. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, potwierdzające dopuszczenie do obrotu prawnego w zakresie objętym przedmiotem zamówienia oraz zawierające nazwisko osoby (osób) uprawnionych do reprezentowania firmy. wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. W przypadku złożenia oferty przez spółkę cywilną należy dołączyć do oferty kserokopię umowy spółki.

3. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

4. Oświadczenie wykonawcy o zakresie robót do wykonania przez podwykonawców na lub wg druku załącznik nr 4.

5. Oświadczenie o zapoznaniu się i przyjęciu bez uwag Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i Umowy na lub wg druku załącznik nr 5.

6. Oświadczenie wykonawcy dot art. 22 i 24 ustawy Prawo zamówień publicznych

7. Kosztorys ofertowy, sporządzony na lub wg druku Formularzy – Przedmiar, obejmujący wszystkie roboty niezbędne do realizacji niniejszego przedmiotu zamówienia, zgodnie z jednostkami obmiarowymi oraz ich ilościami podanymi w załączniku nr, jakiekolwiek zmiany, dokonane przez wykonawcę, w treści Przedmiarów będą skutkowały odrzuceniem oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2

8. Pełnomocnictwa ( jeśli wykonawcę reprezentuje pełnomocnik ).

W przypadku, gdy ofertę składają podmioty wspólnie ubiegające się o udzielenie zamówienia – tj. grupy podmiotów określane jako konsorcjum lub przedsiębiorstw prowadzących działalność w formie spółki cywilnej – należy do oferty dołączyć dodatkowo:
1. Umowę regulująca współpracę podmiotów wspólnie występujących, tj.:
Umowę konsorcjum określającą :
– cel gospodarczy,
– ustanowienie pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego,
– czas trwania konsorcjum obejmujący okres realizacji przedmiotu zamówienia, gwarancji i rękojmi,
– solidarną odpowiedzialność każdego członka konsorcjum wobec zamawiającego za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
– wykluczeni możliwości wypowiedzenia umowy konsorcjum przez któregokolwiek z jego członków do czasu wykonania zamówienia oraz upływu gwarancji i rękojmi,
– zakazu zmian w umowie bez zgody zamawiającego.

Nie dopuszcza się składania umowy przedwstępnej konsorcjum lub umowy zawartej pod warunkiem zawieszającym.

2. Wykaz podmiotów, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z danymi na temat ich kwalifikacji niezbędnymi do wykonania zamówienia, a także zakres wykonywanych przez nich czynności.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wraz z ofertą złożą indywidualnie dla każdego z nich oświadczenia i dokumenty dotyczące Art. 22 ust 1 pkt. 1 i 4 oraz potwierdzające treść tych oświadczeń dokumenty.
Pozostałe oświadczenia tj. w zakresie Art. 22 ust. 1 pkt. 2 i 3 oraz potwierdzające ich treść dokumenty Wykonawcy występujący wspólnie mogą złożą łącznie.
Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa powyżej, składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości;
b) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie;
c) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w powyżej zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.
Wymienione w niniejszej SIWZ dokumenty powinny być oryginałami lub kopiami potwierdzonymi za zgodność z oryginałem przez upoważnionych przedstawicieli wykonawcy.

Kryteria oceny ofert:

Jedynym kryterium oceny jest cena

CENA 100%

Terminy

Termin składania ofert: 
Data: 16 / 11 / 2006

Miejsce składania ofert:
Siedziba Zamawiającego pok. 405 piętro IV
godzina 10:00Data opublikowania: 07.11.2006 14:19:27
Data ostatniej modyfikacji: 03.08.2017 10:58:31
Autor: Krzysztof Pasek
Licznik odwiedzin: 497
Tytuł załącznika Liczba pobrań Data dodania
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARYNKÓW ZAMÓWIENIA NG/KANALIZACJA/01/2006 334 07.11.2006 14:25:37
INFORMACJA O MODYFIKACJI SIWZ 247 10.11.2006 14:24:50
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia_po_modyfikacji 241 10.11.2006 14:28:37
Zawiadomienie o wyniku postępowania 270 16.11.2006 14:45:54
Ogłoszenie o zawarciu umowy 260 29.11.2006 11:41:34

Rejestr zmian dokumentu

Tytuł dokumentu Data wykonania Autor
Dodanie załącznika SIWZ 07.11.2006 14:26:14 Krzysztof Pasek
Dodanie załącznika Informacja o modyfikacji SIWZ 10.11.2006 14:25:22 Krzysztof Pasek
Dodanie załącznika SIWZ_po_modyfikacji 10.11.2006 14:34:08 Krzysztof Pasek
Dodanie załącznika "Zawiadomienie... 16.11.2006 14:46:19 Krzysztof Pasek
Dodanie załącznika "Ogłoszenie o zawarciu umowy" 29.11.2006 11:42:15 Krzysztof Pasek