Muzeum Śląskie
Wersje językowe
Niedowidzący AA +A ++

OG??OSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA o szcunkowej wartości poniżej 60tys. euro na OPRACOWANIE PROJEKTU WYKONAWCZEGO TECHNOLOGII ORAZ DOSTAWA I MONTAŻ LOKALNEJ STACJI WYMIENNIKÓW CIEP??A DLA CELÓW C.O.

Kategoria: Archiwum - postępowania przetargowe


OG??OSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA 

Nazwa i adres Zamawiającego

Nazwa:
Muzeum Śląskie

Adres pocztowy:
Ulica:
al. Wojciecha Korfantego 3
Miejscowość: Katowice Kod pocztowy: 40-005  Województwo:  Śląskie

Osoba upoważniona do kontaktów: Antoni Strański, Krzysztof Pasek

Telefon:
032 258 56 61-3 wew. 303
e-mail: kpasek_muzeum_slaskie@wp.pl

Fax: 032 259 98 04, 032 258 56 61-3 wew. 326

Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
http:// www.muzeumslaskie.pl/bip/kategoria_8.html

Rodzaj zamówienia: Dostawy

Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony

Określenie przedmiotu zamówienia:

OPRACOWANIE PROJEKTU WYKONAWCZEGO TECHNOLOGII ORAZ DOSTAWA I MONTAŻ LOKALNEJ STACJI WYMIENNIKÓW CIEP??A DLA CELÓW C.O.
DOK??ADNY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA ZNAJDUJE SIĘ W ZA??ĄCZNIKU NR 3 DO SIWZ
Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa
Wymagania dodatkowe dotyczące przedmiotu zamówienia

-Zamawiający wymaga przeprowadzenia wizji lokalnej obiektu, w którym będzie wykonywany przedmiot zamówienia, w tym zakresie należy przesłać wniosek o umożliwienie wizji lokalnej na numer faksu podany w SIWZ oraz po dokonaniu wizji złożyć stosowne oświadczenie o zapoznaniu się z przedmiotem zamówienia
-przed przystąpieniem do robót technologie i harmonogram prac należy uzgodnić z Zamawiającym,
-pracownicy nadzoru ze strony wykonawcy muszą posiadać niezbędne uprawnienia budowlane, inżynierskie oraz aktualne zaświadczenia ze szkoleń BHP,
-pracownicy fizyczni zatrudnieni bezpośrednio przy robotach musza być przeszkoleni pod względem BHP i p.poż. oraz posiadać wymagane uprawnienia do obsługi stosowanego przez wykonawcę sprzętu i elektronarzędzi ,
– wnętrza budynku oraz teren przyległy należy posprzątać, gruz oraz nieczystości pozostałe po robotach należy wywieźć na wysypisko
– pełną dokumentację wraz z niezbędnymi zaświadczeniami i uzgodnieniami należy przekazać Zamawiajacemu w oryginale

Warunki udziału w postępowaniu

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

1) Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

– Wykonawca musi zatrudniać minimum 1 pracownika z uprawnieniami do projektowania w specjalności inżynieryjno-sanitarnej , należącego do Okręgowej Izby Inżynierów,

– Wykonawca musi wykazać się zrealizowaniem w ciągu ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 3 robót w zakresie wykonania/montażu stacji wymienników ciepła na łączną kwotę minimum 100 000,00zł brutto.

– Wykonawca musi wykazać się zrealizowaniem w ciągu ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 3 robót w zakresie projektowania wymienników ciepła na łączną kwotę minimum 20 000,00zł brutto.

Kryteria oceny ofert:
CENA 100%

Terminy
Termin składania ofert:
Data: 22 / 09 / 2006

Miejsce składania ofert:

MUZEUM ŚLĄSKIE
AL. W. KORFANTEGO 3
40-005 KATOWICE
POK. 405 PIETRO IV
GODZ. 10:00Data opublikowania: 13.09.2006 11:59:29
Data ostatniej modyfikacji: 03.08.2017 11:08:10
Autor: Krzysztof Pasek
Licznik odwiedzin: 482
Tytuł załącznika Liczba pobrań Data dodania
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 285 13.09.2006 12:01:00

Rejestr zmian dokumentu

Tytuł dokumentu Data wykonania Autor
Dodanie załącznika 13.09.2006 12:01:18 Krzysztof Pasek