Muzeum Śląskie
Wersje językowe
Niedowidzący AA +A ++

OG??OSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O SZACUNKOWEJ WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ RÓWNOWARTOŚĆ 60.000,- EURO, z dn. 08.09.2005r, na druk i oprawę katalogu

Kategoria: Archiwum - postępowania przetargowe


Katowice, dn. 08.09.2005r.


 


OG??OSZENIE


O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O SZACUNKOWEJ WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ
RÓWNOWARTOŚĆ 60.000,- EURO


Muzeum Śląskie w Katowicach zwane dalej „Zamawiającym” wszczyna postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie „Przetargu Nieograniczonego”, na podstawie art. 39-46 ustawy Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177), zgodnie z procedurą udzielania zamówień publicznych o szacunkowej wartości nie przekraczającej równowartość 60.000,- EURO na:


Druk i oprawa publikacji:


Katalog wystawy „Brandt… Malczewski… SiemiradzkiMalarze polscy w kręgu Akademii Sztuk Pięknych w Monachium – 1827 – 1914”. (ISBN 83-87455-74-1)


 


Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można pobrać osobiście, bezpłatnie u Pani Danuty Kamińskiej w Muzeum Śląskim w pokoju 406, w godzinach od 10.00 do 14.00


Przedmiot zamówienia:


1. Przedmiotem zamówienia jest druk i oprawa publikacji:


Katalog wystawyBrandt… Malczewski… SiemiradzkiMalarze polscy w kręgu Akademii Sztuk Pięknych w Monachium – 1827 – 1914” (ISBN 83-87455-74-1).


 


2. Wymagania odnośnie przedmiotu zamówienia:


2.1 Parametry:


            – format: A4 (21,0 x 27,0 cm – po obcięciu)


            – nakład: 500 egz.


            – objętość: 164 stron w tym kolor środków:


o       1-40 czarno – biały (1+1)


o       41-136 kolor (4+4)


o       137-156 czarno-biały (1+1)


o       157-164 kolor (4+4)


    wklejki:


o       A3 kolor (4+0)


o       A3 kolor (4+4)


            – okładka: karton jednostronnie kredowany + folia błysk 4+0, (na płycie CD – do ostatecznego sformatowania po otrzymaniu grubości grzbietu książki)


– oprawa: broszurowa, szyta


            – papier na środki: całość kreda błysk 150g/m2,


2.3. Materiały zostaną przekazane na CD w postaci plików PDF + podstawa do montażu.


2.4. W cenie oferty należy uwzględnić odbiór materiałów i dostarczenie gotowego nakładu do siedziby zamawiającego.


 


Nie przewiduje się możliwości składania ofert częściowych, a także ofert wariantowych.


 


Termin realizacji: od 03.10.2005r do 12.10.2005r.


 


Wymagania stawiane oferentom:


1.  Składający ofertę – przedkłada pisemne oświadczenie o spełnieniu warunków określonych  w art. 22  ustawy z dnia 9 lutego 2004r – Prawo zamówień publicznych;


2. Składający ofertę – przedkłada pisemne oświadczenie, że nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy z dnia 9 lutego 2004r – Prawo zamówień publicznych.


 


Wykaz wymaganych od Oferentów dokumentów:


Informacja o numerach teleksu, telefaksu lub adresu poczty elektronicznej oraz aktualnego adresu Oferenta celem umożliwienia Zamawiającemu przekazywanie oświadczeń lub zawiadomień zgodnie z art. 27 Ustawy.


 


Opis kryteriów i sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków wymaganych od podmiotów przystępujących do przetargu oraz sposób oceny ofert.


Podstawą oceny będą następujące kryteria:


 Formalne, których  spełnienie jest podstawą rozpatrzenia oferty, tj.:
    • zgodność z SIWZ;

    • złożenie wymaganych oświadczeń;

    • złożenie wymaganych dokumentów.

Cenowe.


Każda oferta, która spełni wymogi formalne zostanie oceniona pod względem zaoferowanej ceny.


 


Jakościowe.


Kryterium wyboru oferty jest cena i jakość. Zamawiający udzieli zamówienia publicznego Oferentowi, który osiągnie najkorzystniejszy układ połączenia ceny i jakości.


 


Wadium nie jest wymagane.


 


Oferty należy składać w siedzibie „Zamawiającego” w sekretariacie do dnia 23.09.2005r. do godz. 1000.


 


Oferty zostaną otwarte o godz. 1015 w dniu 23.09.2005r w siedzibie Muzeum w pok. 401.


 


Termin związania ofertą;


Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się z upływem terminu składania ofert. Termin związania ofertą wynosi 30 dni


Dyrektor Muzeum ŚląskiegoData opublikowania: 08.09.2005 08:59:43
Data ostatniej modyfikacji: 03.08.2017 11:22:33
Autor: Danuta Kamińska-Bania
Licznik odwiedzin: 450