Muzeum Śląskie
Wersje językowe
Niedowidzący AA +A ++

OG??OSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O SZACUNKOWEJ WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ RÓWNOWARTOŚĆ 60.000,- EURO z dnia 12.08.2005r.

Kategoria: Archiwum - postępowania przetargowe


Katowice, dn. 12.08.2005r.


 


OG??OSZENIE


O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O SZACUNKOWEJ WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ
RÓWNOWARTOŚĆ 60.000,- EURO


 Muzeum Śląskie w Katowicach zwane dalej „Zamawiającym” wszczyna postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie „Przetargu Nieograniczonego”, na podstawie art. 39-46 ustawy Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177), zgodnie z procedurą udzielania zamówień publicznych o szacunkowej wartości nie przekraczającej równowartość 60.000,- EURO na: wykonanie ogrodzenia terenu  Muzeum Śląskiego w Katowicach przy ul. Kopalnianej 6 w oparciu o przedmiar dostarczony przez inwestora oraz zgodnie z załączonym planem sytuacyjnym terenu Muzeum Śląskiego, a także zgodnie z charakterystyką obejmującą poszczególne odcinki.


 


Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można pobrać bezpłatnie u wicedyrektora muzeum Pana Janusza Gawrona w Muzeum Śląskim w pokoju 401, w godzinach od 11 do 14.


 


Przedmiot zamówienia:


1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie I etapu ogrodzenia terenu  Muzeum Śląskiego w Katowicach przy ul. Kopalnianej 6 w oparciu o przedmiar dostarczony przez inwestora w załączniku nr 1 do SIWZ oraz zgodnie z załączonym planem sytuacyjnym terenu Muzeum Śląskiego – załącznik nr 2 do SIWZ, a także zgodnie z charakterystyką obejmującą poszczególne odcinki –załącznik nr 3 do SIWZ.


2. Wymagania odnośnie przedmiotu zamówienia:


2.1 Przed realizacją wykonawca dokona, we własnym zakresie, dokładnego wytyczenia trasy przebiegu ogrodzenia na podstawie mapy własnościowej.


2.2. Wykonawca po wykonaniu ogrodzenia dostarczy dokumentację powykonawczą obejmującą rysunki powykonawcze sporządzone przez uprawnionego geodetę.


2.3. Prace powinny być prowadzone przez pracowników posiadających stosowne uprawnienia.


2.4. Wykonawca uzyska wszystkie niezbędne uzgodnienia i pozwolenia wymagane zgodnie z przepisami dla realizacji niniejszych prac.


 


Nie przewiduje się możliwości składania ofert częściowych, a także ofert wariantowych.


 


Termin realizacji: od 09 września 2005, do 30 października 2005.


 


Wymagania stawiane oferentom:


1.    Składający ofertę – przedkłada pisemne oświadczenie o spełnieniu warunków określonych    w art. 22  Ustawy.


2.    Ponadto Zamawiający żąda złożenia przez Oferenta oświadczenia, że zapoznał się z warunkami przetargu określonymi w specyfikacji oraz że zapoznał się z miejscem, stanem i warunkami realizacji zamówienia.


3.        Na wezwanie Zamawiającego Oferent powinien złożyć oświadczenie, czy pozostaje w stosunku zależności lub dominacji w rozumieniu Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r, prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi /Dz.U. z 1997r, Nr 118, poz. 754 ze zm./ z innymi uczestnikami postępowania lub Zamawiającym, albo osobami biorącymi udział w postępowaniu po stronie Zamawiającego, w terminie do 7 dni od daty otrzymania od Zamawiającego, za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, wykazu zawierającego informacje o uczestnikach postępowania oraz osobach biorących w nim udział po stronie Zamawiającego. Pozostałe oświadczenia, o których mowa w pkt.1-3 Oferent powinien złożyć wraz z ofertą.


4.      Wymagania dotyczące składanych oświadczeń:


Forma oświadczeń powinna spełniać wymogi obowiązującego prawa, a zwłaszcza fakt, że oświadczenia takie mogą być składane:


·         w imieniu osoby fizycznej – przez osobę, jej pełnomocnika lub inne osoby upoważnione na podstawie przepisów odrębnych;


·         w imieniu jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej – przez upoważnione osoby;


·         w imieniu osoby prawnej – przez jej organy, prokurenta lub innego pełnomocnika;


·         oświadczenia powinny być przygotowane według wzoru, który stanowi Załącznik Nr 1do specyfikacji.


 


Wykaz wymaganych od Oferentów dokumentów, sporządzonych według wymagań określonych w niniejszym punkcie, potwierdzających warunki uczestnictwa oraz oświadczenia, o których mowa wyżej: 1. Aktualny odpis z właściwego dla danego podmiotu  rejestru /np. odpis z rejestru przedsiębiorców / lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej – za aktualny uznany będzie dokument wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; Koncesja wydana przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na prowadzenie działalności gospodarczej, w zakresie wykonywania usług ochroniarskich;

 2. Zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o braku zadłużenia z tytułu składek na obowiązkowe ubezpieczenie społeczne i zdrowotne lub zaświadczenie o uzyskaniu zgody na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności – za aktualne uznane będzie zaświadczenie wystawione nie wcześniej niż 6 tygodni przed upływem terminu składania ofert;

 3. Zaświadczenie właściwego Urzędu Skarbowego o braku zaległości podatkowych lub zaświadczenie o uzyskaniu zgody na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu podatkowego za aktualne uznane będzie zaświadczenie wystawione nie wcześniej niż 6 tygodni przed upływem terminu składania ofert;

 4. Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art.19 ust.1 pkt. 4 i 5 Ustawy –  za aktualny uznany będzie dokument wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

 5. Polisa lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że Oferent jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej;

 6. Informacja o numerach teleksu, telefaksu lub adresu poczty elektronicznej oraz aktualnego adresu Oferenta celem umożliwienia Zamawiającemu przekazywanie oświadczeń lub zawiadomień zgodnie z art. 27 Ustawy;

 7. Dokumenty o których mowa w ppkt. 1-6 mogą być przedstawione Zamawiającemu w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Oferenta zgodnie z zasadą reprezentacji;

 8. W sytuacji, gdy zaproszenie przewiduje możliwość złożenia różnych dokumentów wybór właściwego dokumentu dla danego podmiotu wymaga uzasadnienia, jeżeli jest to dokument inny niż wymieniony w danym punkcie jako pierwszy.

 


Opis kryteriów i sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków wymaganych od podmiotów przystępujących do przetargu oraz sposób oceny ofert.


Podstawą oceny będą następujące kryteria:


 Formalne, których  spełnienie jest podstawą rozpatrzenia oferty, tj.:
  • zgodność z SIWZ;

  • złożenie wymaganych oświadczeń;

  • złożenie wymaganych dokumentów.

Cenowe. Każda oferta, która spełni wymogi formalne zostanie oceniona pod względem zaoferowanej ceny.


Jedynym kryterium wyboru oferty jest cena. Zamawiający udzieli zamówienia publicznego Oferentowi, który zaoferował najniższą cenę.


 


Wadium nie jest wymagane.


 


Oferty należy składać w siedzibie „Zamawiającego” w sekretariacie do dnia 29.08.2005r. do godz. 1000.


 


Oferty zostaną otwarte o godz. 1015 w dniu 29.08.2005r w siedzibie Muzeum w pok. 401.


 


Termin związania ofertą;


Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się z upływem terminu składania ofert. Termin związania ofertą wynosi 30 dni.


 


 


                                                             Dyrektor Muzeum Śląskiego


 Data opublikowania: 12.08.2005 08:56:40
Data ostatniej modyfikacji: 03.08.2017 11:24:37
Autor: Janusz Gawron
Licznik odwiedzin: 457