Muzeum Śląskie
Wersje językowe
Niedowidzący AA +A ++

OG??OSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O SZACUNKOWEJ WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ RÓWNOWARTOŚĆ 60.000,- EURO

Kategoria: Archiwum - postępowania przetargowe


Muzeum Śląskie w Katowicach zwane dalej „Zamawiającym” wszczyna postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie „Przetargu Nieograniczonego”, na podstawie art. 39-46 ustawy Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177), zgodnie z procedurą udzielania zamówień publicznych o szacunkowej wartości nie przekraczającej równowartość 60.000,- EURO na: wymiana instalacji wewnętrznej centralnego ogrzewania wodnego, pompowego z rozdziałem dolnym dla budynku Muzeum Śląskiego w Katowicach przy Al. Korfantego 3.


 


Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można pobrać bezpłatnie u sekretarza Komisji Przetargowej Pani Mirosławy Winkler w Muzeum Śląskim w pokoju 402, w godzinach od 10 do 14.


 


Przedmiot zamówienia:


1. Przedmiotem zamówienia jest wymiana instalacji wewnętrznej centralnego ogrzewania wodnego, pompowego z rozdziałem dolnym dla budynku Muzeum Śląskiego w Katowicach przy Al. Korfantego 3. Niniejsze roboty należy wykonać na podstawie projektu budowlano – wykonawczego Muzeum.


 


2. Wymagania odnośnie przedmiotu zamówienia:


2.1. Roboty należy prowadzić wg harmonogramu robót zatwierdzonego przez inwestora.


2.2. Przedmiotowe prace winny być zrealizowane na podstawie dostarczonej dokumentacji     przez Muzeum.


2.3.Urządzenia i materiały stosowane i instalowane w obiekcie (Monitor Polski z 1994r. , Nr 39, poz. 339, 60 i 535) powinny odpowiadać wymaganiom jakościowym w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz posiadać znak bezpieczeństwa „B”. Wyroby nie podlegające obowiązkowi zgłaszania certyfikacji na znak bezpieczeństwa powinny mieć udokumentowaną dobrą jakość i spełniać wymagania przepisów bezpieczeństwa pracy oraz być właściwe z punktu widzenia celu, któremu mają służyć.


2.4. Wszelkie zmiany należy uzgodnić z inwestorem.


2.5. W trakcie prowadzenia robót należy unikać do minimum wszelkiego rodzaju kucia ścian i stropów.


2.6. W czasie niezbędnych robót przewiertowych i kucia bruzd, szczególnie w salach ekspozycyjnych i magazynach zbiorów należy całkowicie wyeliminować jakiekolwiek zapylenie pomieszczenia. W związku z czym oferent winien przedstawić łącznie z pozostałymi dokumentami, na piśmie, proponowany sposób na całkowite uniknięcie zapylenia w czasie prowadzonych robót demontażowo montażowych.


2.7. Roboty powinny być prowadzone przez pracowników posiadających wymagane uprawnienia w zakresie robót montażowych, spawalniczych i obsługi elektronarzędzi oraz aktualne atesty.


2.8. Pracownicy powinni być przeszkoleni na stanowisku pracy pod względem bhp i ppoż.


2.9.Ze względu na to, że obiekt jest zabytkowy i wykonany częściowo z konstrukcji drewnianej, znajdują się w nim pracownicy oraz zwiedzający, a ponadto znajdują się w nim zbiory muzealne o bezcennej wartości, to czasie prowadzenia robót spawalniczych i iskrzących należy zabezpieczyć stały i bezpośredni nadzór strażaka zawodowego. Strażak powinien również udzielić instrukcji pracownikom wykonującym roboty budowlano – montażowe pod względem ppoż.


2.10. Miejsce pracy należy wyposażyć w niezbędny sprzęt gaśniczy oraz ratunkowy, a także w łączność telefoniczną.


2.11. Całość robót wykonać zgodnie z „Warunkami Technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych cz. II – Instalacje Sanitarne i Przemysłowe”.


2.12. Wszelkie roboty zanikowe, próby ciśnieniowe, próby na gorąco i przeglądy należy dokonywać w obecności inspektora nadzoru.


 


Nie przewiduje się możliwości składania ofert częściowych, a także ofert wariantowych.


 


Termin realizacji: od 15 kwietnia 2005, do 15 czerwca 2005.


 


Wymagania stawiane oferentom:


1. Składający ofertę – przedkłada pisemne oświadczenie o spełnieniu warunków określonych    w art. 22  Ustawy.


1.      Niezależnie od powyższego Zamawiający żąda dodatkowo od Oferenta spełnienia


następujących warunków uprawniających do uczestniczenia w postępowaniu oraz


pisemnego oświadczenia o ich spełnieniu, tj., że Oferent posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą w zakresie świadczenia usług ochroniarskich.


2.      Ponadto Zamawiający żąda złożenia przez Oferenta oświadczenia, że zapoznał się z warunkami przetargu określonymi w specyfikacji oraz że zapoznał się z miejscem, stanem i warunkami realizacji zamówienia.


3.      Na wezwanie Zamawiającego Oferent powinien złożyć oświadczenie, czy pozostaje w stosunku zależności lub dominacji w rozumieniu Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r, prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi /Dz.U. z 1997r, Nr 118, poz. 754 ze zm./ z innymi uczestnikami postępowania lub Zamawiającym, albo osobami biorącymi udział w postępowaniu po stronie Zamawiającego, w terminie do 7 dni od daty otrzymania od Zamawiającego, za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, wykazu zawierającego informacje o uczestnikach postępowania oraz osobach biorących w nim udział po stronie Zamawiającego. Pozostałe oświadczenia, o których mowa w pkt.1-3 Oferent powinien złożyć wraz z ofertą.


4.      Wymagania dotyczące składanych oświadczeń:


Forma oświadczeń powinna spełniać wymogi obowiązującego prawa, a zwłaszcza fakt, że oświadczenia takie mogą być składane:


·         w imieniu osoby fizycznej – przez osobę, jej pełnomocnika lub inne osoby upoważnione na podstawie przepisów odrębnych;


·         w imieniu jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej – przez upoważnione osoby;


·         w imieniu osoby prawnej – przez jej organy, prokurenta lub innego pełnomocnika;


·         oświadczenia powinny być przygotowane według wzorów stanowiących Załącznik Nr 1 i Załącznik Nr 2 do specyfikacji.


 


Wykaz wymaganych od Oferentów dokumentów, sporządzonych według wymagań określonych w niniejszym punkcie, potwierdzających warunki uczestnictwa oraz oświadczenia, o których mowa wyżej: 1. Aktualny odpis z właściwego dla danego podmiotu  rejestru /np. odpis z rejestru przedsiębiorców / lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej – za aktualny uznany będzie dokument wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; Koncesja wydana przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na prowadzenie działalności gospodarczej, w zakresie wykonywania usług ochroniarskich;

 2. Zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o braku zadłużenia z tytułu składek na obowiązkowe ubezpieczenie społeczne i zdrowotne lub zaświadczenie o uzyskaniu zgody na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności – za aktualne uznane będzie zaświadczenie wystawione nie wcześniej niż 6 tygodni przed upływem terminu składania ofert;

 3. Zaświadczenie właściwego Urzędu Skarbowego o braku zaległości podatkowych lub zaświadczenie o uzyskaniu zgody na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu podatkowego za aktualne uznane będzie zaświadczenie wystawione nie wcześniej niż 6 tygodni przed upływem terminu składania ofert;

 4. Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art.19 ust.1 pkt. 4 i 5 Ustawy –  za aktualny uznany będzie dokument wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

 5. Polisa lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że Oferent jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej;

 6. Informacja o numerach teleksu, telefaksu lub adresu poczty elektronicznej oraz aktualnego adresu Oferenta celem umożliwienia Zamawiającemu przekazywanie oświadczeń lub zawiadomień zgodnie z art. 27 Ustawy;

 7. Dokumenty o których mowa w ppkt. 1-6 mogą być przedstawione Zamawiającemu w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Oferenta zgodnie z zasadą reprezentacji;

 8. W sytuacji, gdy zaproszenie przewiduje możliwość złożenia różnych dokumentów wybór właściwego dokumentu dla danego podmiotu wymaga uzasadnienia, jeżeli jest to dokument inny niż wymieniony w danym punkcie jako pierwszy.

 


Opis kryteriów i sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków wymaganych od podmiotów przystępujących do przetargu oraz sposób oceny ofert.


Podstawą oceny będą następujące kryteria:


 Formalne, których  spełnienie jest podstawą rozpatrzenia oferty, tj.:
  • zgodność z niniejszą specyfikacją;

  • złożenie wymaganych oświadczeń, o których mowa w pkt. III niniejszego     zaproszenia;

  • złożenie wymaganych dokumentów, o których mowa w pkt. IV niniejszego zaproszenia;

  •  

Cenowe. Każda oferta, która spełni wymogi formalne zostanie oceniona pod względem zaoferowanej ceny.


Jedynym kryterium wyboru oferty jest cena. Zamawiający udzieli zamówienia publicznego Oferentowi, który zaoferował najniższą cenę.


 


Wadium nie jest wymagane.


 


Oferty należy składać w siedzibie „Zamawiającego” w sekretariacie do dnia 30.03.2005r. do godz. 1000.


 


Oferty zostaną otwarte o godz. 1015 w dniu 30.03.2005r w siedzibie Muzeum w pok. 401.


 


Termin związania ofertą;


Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się z upływem terminu składania ofert. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. 


Dyrektor Muzeum ŚląskiegoData opublikowania: 14.03.2005 08:52:21
Data ostatniej modyfikacji: 03.08.2017 11:23:46
Autor: Danuta Kamińska-Bania
Licznik odwiedzin: 475