Muzeum Śląskie
Wersje językowe
Niedowidzący AA +A ++

OG??OSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO z dn. 04.01.2005r.

Kategoria: Archiwum - postępowania przetargowe


Katowice, dn. 04.01.2005r.

OG??OSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O SZACUNKOWEJ WARTOŚCI PRZEKRACZAJĄCEJ RÓWNOWARTOŚĆ 60.000,- EURO

Muzeum Śląskie w Katowicach zwane dalej „Zamawiającym” wszczyna postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie „Przetargu Nieograniczonego”, na podstawie art. 39-46 ustawy Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177), zgodnie z procedurą udzielania zamówień publicznych o szacunkowej wartości przekraczającej równowartość 60.000,- EURO na: Kompleksową ochronę terenu Nowego Muzeum Śląskiego w Katowicach przy Al. Roździeńskiego.
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można pobrać bezpłatnie u sekretarza Komisji Przetargowej Pani Mirosławy Winkler w Muzeum Śląskim w pokoju 402, w godzinach od 10 do 14.

Przedmiot zamówienia:

 1. Przedmiotem zamówienia jest całodobowa usługa fizycznej ochrony mienia położonego w Katowicach przy ul. Al. Roździeńskiego i ul. Kopalnianej w granicach działki, będącej załącznikiem do SIWZ, ze szczególnym uwzględnieniem zabytkowego kompleksu szybu „Bartosz” i znajdującej się w nim maszyny parowej.
 2. Całodobowa usługa ochrony mienia obejmuje w szczególności:
  1. Strzeżenie powierzonego mienia, w tym przed kradzieżą i kradzieżą z włamaniem.
  2. Obchody terenu chronionego.
  3. Udaremnianie prób dokonania kradzieży lub dewastacji mienia chronionego.
  4. Interwencja w przypadku ingerencji osób z zewnątrz zagrażającej zniszczeniem, kradzieżą lub innym naruszeniem substancji chronionego mienia.
  5. Całodobowy monitoring.
  6. Nadzór i niezwłoczne zgłaszanie Zamawiającemu o wszelkich zdarzeniach mogących wpłynąć na substancję chronionego mienia, w szczególności o pożarze, zalaniu, wycieku itp. oraz o zagrożeniu ich powstania.
  7. Obsługę przez patrol interwencyjny.
 3. Wymagania odnośnie przedmiotu zamówienia:
  1. Wykonywanie usługi ochrony mienia całodobowo przez 4 pracowników ochrony.
  2. Pracownicy ochrony winni posiadać licencję pracownika ochrony.
  3. Powierzenie realizacji zamówienia pracownikom ochrony o odpowiednim do realizacji zadania stanie zdrowia i wieku.
  4. Wymienienie pracownika ochrony na żądanie Zamawiającego w uzasadnionych przypadkach.
  5. Posiadanie przez pracowników ochrony środków łączności.
  6. Jednolite umundurowanie i posiadanie identyfikatorów przez pracowników ochrony realizujących zadanie ochrony mienia.
  7. Posiadanie przez Wykonawcę stacji monitoringowej telefonicznej.
  8. W czasie obchodów terenu pracownicy powinni mieć przy sobie psy.
  9. Ochrona może być świadczona wyłącznie przez Wykonawcę. Nie dopuszcza się powierzenia przez Wykonawcę wykonywania w całości lub w części zleconych usług, będących przedmiotem zamówienia Podwykonawcom. W rozumieniu niniejszego zaproszenia „Podwykonawcą” jest każda osoba fizyczna nie zatrudniona przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej oraz osoba prawna, której Wykonawca zlecił realizację całości lub części zleconych usług, będących przedmiotem zamówienia.

Nie przewiduje się możliwości składania ofert częściowych, a także ofert wariantowych. Termin realizacji: od 1 lutego 2005, godz. 00.00 do 31 grudnia 2005 godz. 24.00. Wymagania stawiane oferentom:

 1. Składający ofertę – przedkłada pisemne oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w art. 22 Ustawy.
 2. Niezależnie od powyższego Zamawiający żąda dodatkowo od Oferenta spełnienia następujących warunków uprawniających do uczestniczenia w postępowaniu oraz pisemnego oświadczenia o ich spełnieniu, tj., że Oferent posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą w zakresie świadczenia usług ochroniarskich.
 3. Ponadto Zamawiający żąda złożenia przez Oferenta oświadczenia, że zapoznał się z warunkami przetargu określonymi w specyfikacji oraz że zapoznał się z miejscem, stanem i warunkami realizacji zamówienia.
 4. Na wezwanie Zamawiającego Oferent powinien złożyć oświadczenie, czy pozostaje w stosunku zależności lub dominacji w rozumieniu Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r, prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi /Dz.U. z 1997r, Nr 118, poz. 754 ze zm./ z innymi uczestnikami postępowania lub Zamawiającym, albo osobami biorącymi udział w postępowaniu po stronie Zamawiającego, w terminie do 7 dni od daty otrzymania od Zamawiającego, za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, wykazu zawierającego informacje o uczestnikach postępowania oraz osobach biorących w nim udział po stronie Zamawiającego. Pozostałe oświadczenia, o których mowa w pkt.1-3 Oferent powinien złożyć wraz z ofertą.
 5. Wymagania dotyczące składanych oświadczeń: Forma oświadczeń powinna spełniać wymogi obowiązującego prawa, a zwłaszcza fakt, że oświadczenia takie mogą być składane:
  • w imieniu osoby fizycznej – przez osobę, jej pełnomocnika lub inne osoby upoważnione na podstawie przepisów odrębnych;
  • w imieniu jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej – przez upoważnione osoby;
  • w imieniu osoby prawnej – przez jej organy, prokurenta lub innego pełnomocnika;
  • oświadczenia powinny być przygotowane według wzorów stanowiących Załącznik Nr 1 i Załącznik Nr 2 do specyfikacji.

Wykaz wymaganych od Oferentów dokumentów, sporządzonych według wymagań określonych w niniejszym punkcie, potwierdzających warunki uczestnictwa oraz oświadczenia, o których mowa wyżej:

 1. Aktualny odpis z właściwego dla danego podmiotu rejestru /np. odpis z rejestru przedsiębiorców / lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej – za aktualny uznany będzie dokument wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; Koncesja wydana przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na prowadzenie działalności gospodarczej, w zakresie wykonywania usług ochroniarskich;
 2. Zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o braku zadłużenia z tytułu składek na obowiązkowe ubezpieczenie społeczne i zdrowotne lub zaświadczenie o uzyskaniu zgody na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności – za aktualne uznane będzie zaświadczenie wystawione nie wcześniej niż 6 tygodni przed upływem terminu składania ofert;
 3. Zaświadczenie właściwego Urzędu Skarbowego o braku zaległości podatkowych lub zaświadczenie o uzyskaniu zgody na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu podatkowego za aktualne uznane będzie zaświadczenie wystawione nie wcześniej niż 6 tygodni przed upływem terminu składania ofert;
 4. Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art.19 ust.1 pkt. 4 i 5 Ustawy – za aktualny uznany będzie dokument wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
 5. Polisa lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że Oferent jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej;
 6. Informacja o numerach teleksu, telefaksu lub adresu poczty elektronicznej oraz aktualnego adresu Oferenta celem umożliwienia Zamawiającemu przekazywanie oświadczeń lub zawiadomień zgodnie z art. 27 Ustawy;
 7. Dokumenty o których mowa w ppkt. 1-6 mogą być przedstawione Zamawiającemu w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Oferenta zgodnie z zasadą reprezentacji;
 8. W sytuacji, gdy zaproszenie przewiduje możliwość złożenia różnych dokumentów wybór właściwego dokumentu dla danego podmiotu wymaga uzasadnienia, jeżeli jest to dokument inny niż wymieniony w danym punkcie jako pierwszy.

Opis kryteriów i sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków wymaganych od podmiotów przystępujących do przetargu oraz sposób oceny ofert. Podstawą oceny będą następujące kryteria:
Formalne, których spełnienie jest podstawą rozpatrzenia oferty, tj.:

 • zgodność z niniejszą specyfikacją;
 • złożenie wymaganych oświadczeń, o których mowa w pkt. III niniejszego zaproszenia;
 • złożenie wymaganych dokumentów, o których mowa w pkt. IV niniejszego zaproszenia;

Cenowe. Każda oferta, która spełni wymogi formalne zostanie oceniona pod względem zaoferowanej ceny. Jedynym kryterium wyboru oferty jest cena. Zamawiający udzieli zamówienia publicznego Oferentowi, który zaoferował najniższą cenę.

Wadium nie jest wymagane. Oferty należy składać w siedzibie „Zamawiającego” w sekretariacie do dnia 24.01.2005r. do godz. 10.00. Oferty zostaną otwarte o godz. 12.00 w dniu 24.01.2005r w siedzibie Muzeum w pok. 401. Termin związania ofertą; Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się z upływem terminu składania ofert. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Ogłoszenie zostało przekazane do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w dniu 3 stycznia 2005 roku.

Dyrektor Muzeum ŚląskiegoData opublikowania: 07.01.2005 10:50:32
Data ostatniej modyfikacji: 03.08.2017 11:23:40
Autor: Danuta Kamińska-Bania
Licznik odwiedzin: 469