Muzeum Śląskie
Wersje językowe
Niedowidzący AA +A ++

OG??OSZENIE O WSZCZECIU POSTĘPOWANIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O SZACUNKOWEJ WARTOŚCI POWYŻEJ 60 TYS. EURO NA:WYKONANIE REWALORYZACJI WIEŻY WYCIAGOWEJ WARSZAWA

Kategoria: Archiwum - postępowania przetargowe


FORMULARZ ZP-300

OG??OSZENIE O ZAMÓWIENIU

Rodzaj zamówienia

Roboty budowlane

Publikacja obowiązkowa

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I.1) NAZWA, ADRESY I OSOBY UPOWAŻNIONE DO KONTAKTÓW
Nazwa:
Muzeum Śląskie
Adres pocztowy:
Al. Korfantego 3
Miejscowość: Kod pocztowy: Województwo:
Katowice 40-005 śląskie
Nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów: 
ANTONI STRAŃSKI, KRZYSZTOF PASEK

Telefon/Fax:
032 2585661-3; 3503672  032 2599804
E-mail: muzeumjg@op.pl
Adresy internetowe
Ogólny adres zamawiającego (URL): www.muzeumslaskie.pl
Adres profilu nabywcy (URL): www.muzeumslaskie.pl

Więcej informacji można uzyskać pod adresem jak podano wyżej dla osoby upoważnionej do kontaktów 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem jak podano wyżej dla osoby upoważnionej do kontaktów 

Wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub oferty należy przesyłać na adres jak podano wyżej dla osoby upoważnionej do kontaktów 

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO I G??ÓWNY PRZEDMIOT LUB PRZEDMIOTY DZIA??ALNOŚCI

Rodzaj zamawiającego:

Inny: INSTYTUCJA KULTURY

Przedmioty działalności :Rekreacja, kultura i religia

Zamawiający dokonuje zamówienia w imieniu innych zamawiających Nie

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPISII.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego

WYKONANIE REWALORYZACJI WIEŻY WYCIAGOWEJ WARSZAWA

II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz miejsce wykonania robót budowlanych, realizacji dostaw lub świadczenia usług

(a) Roboty budowlane

WykonanieGłówne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych: KATOWICE, UL. KOPALNIANA 6

II.1.3) Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

II.1.5) Określenie przedmiotu zamówienia

PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA JEST WYKONANIE REMONTU WIEŻY WYCIAGOWEJ WARSZAWA NA TERENIE BY??EJ KOPLNI PRZY UL. KOPALNINEJ 6 W KATOWICACH

II.1.6) Informacja o oświadczeniach i dokumentach potwierdzających spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiającego-

II.1.7) WSPÓLNY S??OWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV) Słownictwo główne Słownictwo uzupelniające (jeśli dotyczy)
Glówny przedmiot 45.45.30.00-7

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej Nie

II.1.9) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej Nie

II.2) WIELKOŚĆ LUB ZAKRES ZAMÓWIENIACałkowita wielkość lub zakres

ZAMÓWIENIE POWYŻEJ 60 000 EURO

II.3) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA

Wymagany

Data zakończenia 15/11/2006 SEKCJA

III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium

WYMAGANE WADIUM 40 000,00 Z??

III.2) WARUNKI UDZIA??UINFORMACJE DOTYCZĄCE SYTUACJI WYKONAWCY ORAZ INFORMACJE I FORMALNOŚCI NIEZBĘDNE DO OCENY, CZY SPE??NIA ON WYMAGANIA EKONOMICZNE, FINANSOWE I TECHNICZNEOpis warunków udziału w postępowaniu (z uwzględnieniem ich znaczenia, jeżeli dotyczy):

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

1) Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

Wykonawca musi zatrudniać minimum 1 pracownika z uprawnieniami budowlanymi do pełnienia samodzielnej funkcji kierownika budowy w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczenia, należącego do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa,

Wykonawca musi wykazać się zrealizowaniem w ciągu ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej 3 roboty budowlane związane z remontem lub modernizacją górniczych wież szybowych.

Wykonawca musi przedstawić polisę ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, na wartość nie mniejszą niż 2 mln PLN. Wykonawca, z którym zostanie podpisana umowa zostanie zobowiązany do posiadania ważnej polisy na cały okres realizacji zamówienia. W przypadku, gdy o zamówienie ubiega się łącznie kilku wykonawców, wówczas wymagane jest legitymowanie się przez nich polisami, na łączną kwotę 2 mln PLN, z tym, że jeden Wykonawca musi legitymować się polisą opiewającą na kwotę nie mniejszą niż 1 mln PLN

Wykonawca musi posiadać, zaświadczenie/a niezależnego podmiotu zajmującego się poświadczaniem zgodności działań wykonawcy z normami jakościowymi, opartych na odpowiednich normach europejskich.

Wykonawca musi posiadać zysk netto – za ostatnie 3 lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy za ten okres w wysokości nie mniejszej niż 6 000 000 zł Wykonawcy wspólnie ubiegajacy się o udzielenie zamówienia muszą wykazać, że warunek ten spełniają łącznie, z tym że jeden z Wykonawców musi spełniać ten warunek co najmniej w 70%

Wykonawca musi dysponować własnymi środkami finansowymi dla realizacji zamówienia-dopuszczalne jest wykazanie środków z kredytu obrotowego lub innego o ile środki te nie są przeznaczone na realizację konkretnego celu, w wysokości nie mniejszej niż 1 mln PLN, dopuszcza się przedstawienie promesy kredytowej opiewajacej na min. 1 mln PLN

Wykonawca jest zobowiązany do utylizacji materiałów niebezpiecznych, płyt azbestowych, w sposób zgodny z przepisami ochrony środowiska. Koszty utylizacji i składowania ponosi wykonawca.

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu:

Zamawiający będzie oceniał spełnianie warunków udziału w postępowaniu wg formuły zerowo jedynkowej tzn. spełnia lub nie spełnia danego warunku.

Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu (jeżeli dotyczy):

Aktualny odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, potwierdzające dopuszczenie do obrotu prawnego w zakresie objętym przedmiotem zamówienia oraz zawierające nazwisko osoby (osób) uprawnionych do reprezentowania firmy. wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. W przypadku złożenia oferty przez spółkę cywilną należy dołączyć do oferty kserokopię umowy spółki.

Aktualne informacje z Krajowego Rejestru Karnego albo równoważnego zaświadczenia właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia osoby w zakresie określonym w art.24 ust.1 pkt.4-8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Aktualne informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art.24 ust.1 pkt.9 ustawy Prawo Zamówień Publicznych wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

Sprawozdanie finansowe, a jeżeli podlegają one badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie przepisami o rachunkowości również opinię o badanych sprawozdaniach, sprawozdaniach przypadku wykonawcy nie zobowiązanego do sporządzania sprawozdania finansowego, informacja określająca obroty zysk oraz zobowiązania i należności, na lub wg druku Załącznika nr 4 – za ostatnie 3 lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy za ten okres. Przy czym dochód za ostatnie 3 lata musi być nie mniejszy niż 6000 000 zł. Wykonawcy wspólnie ubiegajacy się o udzielenie zamówienia muszą wykazać, że warunek ten spełniają łącznie, z tym że jeden z Wykonawców musi spełniać ten warunek co najmniej w 70%.

Informacja z Banku, w którym Wykonawca posiada rachunek/rachunki bankowe o dysponowaniu własnymi środkami finansowymi-dopuszczalne jest wykazanie środków z kredytu obrotowego lub innego o ile środki te nie są przeznaczone na realizację konkretnego celu, w wysokości nie mniejszej niż 1 mln PLN, dopuszcza się przedstawienie promesy kredytowej opiewajacej na min. 1 mln PLN. Informacja musi być wystawiona nie wcześniej niż 2 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Wykonawcy wspólnie ubiegajacy się o udzielenie zamówienia muszą wykazać, że warunek ten spełnia co najmniej jeden z Wykonawców.

Zaświadczenie/a niezależnego podmiotu zajmującego się poświadczaniem zgodności działań wykonawcy z normami jakościowymi, opartych na odpowiednich normach europejskich

Wykaz pracowników posiadających uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji kierownika budowy w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, należących do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

Kserokopie uprawnień i kserokopie zaświadczeń o przynależności do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa osób.

Wykaz zrealizowanych w ciągu ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej co najmniej 3 robót budowlanych związanych z remontem lub modernizacją górniczych wieży szybowych. z podaniem ich wartości daty i miejsca wykonania.

Dokumenty potwierdzające należyte wykonanie robót wymienionych w załączniku nr 6.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA  Przetarg nieograniczony

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert    Najniższa cena

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna Nie

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Określenie sposobu uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia (Jeżeli dotyczy)http://www.muzeumslaskie.pl/bip/kategoria_8.html

IV.3.3) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert   Data: 07/09/2006    Godzina: 10:00

IV.3.4) Języki, w których można sporządzać wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub oferty   polski

IV.3.5) Termin związania ofertąokres w dniach:    60

IV.3.6) Data, godzina i miejsce otwarcia ofert     Data:   07/09/2006   Godzina:   10:15

Miejsce

MUZEUM SLASKIE, AL. W. KORFANTEGO 3, 40-005 KATOWICE

SEKCJA VI: INFORMACJE UZUPE??NIAJĄCE

VI.1) ZAMÓWIENIE DOTYCZY PROJEKTU/PROGRAMU FINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ   Nie

VI.2) INFORMACJE DODATKOWEData opublikowania: 04.08.2006 14:52:25
Data ostatniej modyfikacji: 03.08.2017 11:18:13
Autor: Krzysztof Pasek
Licznik odwiedzin: 486
Tytuł załącznika Liczba pobrań Data dodania
SIWZ 331 04.08.2006 14:58:58
ZA??ĄCZNIK_NR_10 257 04.08.2006 15:12:55

Rejestr zmian dokumentu

Tytuł dokumentu Data wykonania Autor
Dodanie załaczników 04.08.2006 15:19:48 Krzysztof Pasek