Muzeum Śląskie
Wersje językowe
Niedowidzący AA +A ++

OG??OSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA w trybie przetargu ograniczonego o szacunkowej wartości poniżej 60 tys. Euro na WYKONANIE PROJEKTU BUDOWLANEGO, WYKONAWCZEGOI TECHNOLOGICZNEGO ORAZ PRZENIESIENIE BUDYNKU NR 36 WARSZTAT RYMARZA…..

Kategoria: Archiwum - postępowania przetargowe


OG??OSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA

Nazwa i adres Zamawiającego
Nazwa:
Muzeum Śląskie

Adres pocztowy:
Ulica:
al. Wojciecha Korfantego 3
Miejscowość:  Katowice Kod pocztowy:  40-005 Województwo: Śląskie

Osoba upoważniona do kontaktów: Antoni Strański, Krzysztof Pasek

Telefon: 032 258 56 61-3 Fax: 032 259 98 04
e-mail: dyrekcja@muzeumslaskie.pl

Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Tryb postępowania: Przetarg ograniczony

Określenie przedmiotu zamówienia:
WYKONANIE PROJEKTU BUDOWLANEGO, WYKONAWCZEGOI TECHNOLOGICZNEGO ORAZ PRZENIESIENIE BUDYNKU NR 36WARSZTAT RYMARZA NA MIEJSCEWSKAZANE W KONCEPCJI REWITALIZACJI BUDYNKU NR 48 WIEŻA CIŚNIEŃKOD CPV 74232000-4

Kryteria oceny ofert:
O zamówienie publiczne mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy oraz na potwierdzenie czego dołączą do wniosku dokumenty:

1. Oświadczenie zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych

2. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, potwierdzające dopuszczenie do obrotu prawnego w zakresie objętym przedmiotem zamówienia oraz zawierające nazwisko osoby (osób) uprawnionych do reprezentowania firmy wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie ubiegania się o pozyskanie zamówienia. W przypadku złożenia oferty przez spółkę cywilną należy dołączyć do oferty kserokopię umowy spółki.

3. Aktualne informacje z Krajowego Rejestru Karnego albo równoważnego zaświadczenia właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia osoby w zakresie określonym w art.24 ust.1 pkt.4-8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków/ofert.

4. Aktualne informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art.24 ust.1 pkt.9 ustawy Prawo Zamówień Publicznych wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków/ofert.

5. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków/ofert.

6. Wykaz zrealizowanych w ciągu ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – co najmniej 1 roboty budowlanej kubaturowej wraz z dokumentami potwierdzającymi ich należyte wykonanie z podaniem ich wartości, miejsca wykonania i terminu realizacji.

7. Sumaryczna wartość przychodu za ostatnie 3 lata bilansowe ( 2003, 2004 i 2005 rok ), a jeżeli okres działalności jest krótszy za ten okres w wysokości minimum 500 000,00 zł. Dla udokumentowania należy przedstawić kopię rachunku zysków i strat lub inny równoważny dokument.

8. Polisa ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności w wysokości minimum 50 000,00 zł. W razie wyboru oferty wykonawca zobowiąże się do posiadania polisy w wysokości min 100 000,00zł. W związku z tym wymagane jest złożenie stosownego oświadczenia.

9. Wykaz pracowników posiadających uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w tym :- 1 pracownik z uprawnieniami konstrukcyjno – budowlanymi bez ograniczeń do projektowania i kierowania robotami,- 1 pracownik z uprawnieniami instalacyjnymi wod.-kan,wraz z kopią uprawnień i kopią zaświadczenia o przynależności do izby inżynierów architektów lub izby inżynierów budownictwa.

W przypadku, gdy ofertę składają podmioty wspólnie ubiegające się o udzielenie zamówienia – tj. grupy podmiotów określane jako konsorcjum lub przedsiębiorstw prowadzących działalność w formie spółki cywilnej – należy do oferty dołączyć dodatkowo:

A. Umowę regulująca współpracę podmiotów wspólnie występujących, tj.:Umowę konsorcjum określającą :- cel gospodarczy,- ustanowienie pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego,- czas trwania konsorcjum obejmujący okres realizacji przedmiotu zamówienia, gwarancji i rękojmi,- solidarną odpowiedzialność każdego członka konsorcjum wobec zamawiającego za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy,- wykluczenie możliwości wypowiedzenia umowy konsorcjum przez któregokolwiek z jego członków do czasu wykonania zamówienia oraz upływu gwarancji i rękojmi,- zakazu zmian w umowie bez zgody zamawiającego.Nie dopuszcza się składania umowy przedwstępnej konsorcjum lub umowy zawartej pod warunkiem zawieszającym.

B. Wykaz podmiotów, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z danymi na temat ich kwalifikacji niezbędnymi do wykonania zamówienia, a także zakres wykonywanych przez nich czynności. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wraz z ofertą złożą indywidualnie dla każdego z nich oświadczenia dotyczące Art. 22 ust 1 oraz potwierdzające treść tych oświadczeń dokumenty wg wykazu powyżej. Wymienione w niniejszej ogłoszeniu dokumenty powinny być oryginałami lub kopiami potwierdzonymi za zgodność z oryginałem przez upoważnionych przedstawicieli wykonawcy.

PUNKTACJA DOTYCZĄCA SPE??NIANIA WARUNKÓW WYMAGANYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO:

a. Złożenie kompletu dokumentów ocenione będzie na 1 pkt. Zamawiający rozumie pod pojęciem „komplet dokumentów” złożenie w każdym zakresie, o którym mowa powyżej wszystkich dokumentów przez zobowiązane do tego osoby/firmy ze strony Wykonawcy.

b. Zamawiający przyzna 1 pkt za każdą usługę projektową wraz z potwierdzeniem jej należytego wykonania.

c. Zamawiający przyzna 1 pkt za każdą robotę budowlaną wraz z potwierdzeniem jej należytego wykonania.

LICZBA WYKONAWCÓW KTÓRZY ZOSTANĄ ZAPROSZENI DO SK??ADANIA OFERT: 5 .

Zamawiający zaprosi do składania ofert 5 wykonawców, którzy spełnili wymagania i otrzymali największą ilość punktów. W przypadku gdy liczba Wykonawców, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu będzie mniejsza niż 5, Zamawiający zaprosi do składania ofert wszystkich Wykonawców spełniających warunki Zamawiającego.

TERMIN SK??ADANIA WNIOSKÓW O DOPUSZCZENIE DO UDZIA??U W POSTĘPOWANIU: Do dnia: 18.08.2006 r. Godzina: 10. 00.

a) Wnioski o dopuszczenie do udziału w przetargu ograniczonym wraz z dokumentami należy złożyć na adres Muzeum Śląskie Al. W. Korfantego 3 40-005 Katowice z dopiskiem „WNIOSEK na WYKONANIE PROJEKTU BUDOWLANEGO, WYKONAWCZEGO I TECHNOLOGICZNEGO ORAZ PRZENIESIENIE BUDYNKU NR 36 „ WARSZTAT RYMARZA ” NA MIEJSCE WSKAZANE W KONCEPCJI REWITALIZACJI BUDYNKU NR 48 „ WIEŻA CIŚNIEŃ ”

 b) Wnioski można składać w siedzibie Zamawiającego – pok.405 p.IV godz. 9:00-15:00 od poniedziałku do piątku na adres podany powyżej.
Terminy

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: (jeżeli dotyczy)
Data: 18 / 08 / 2006 (dd/mm/rrrr)

Miejsce składania ofert:
MUZEUM ŚLĄSKIEAL. W. KORFANTEGO 340-005 KATOWICEData opublikowania: 10.08.2006 13:34:08
Data ostatniej modyfikacji: 03.08.2017 11:17:19
Autor: Krzysztof Pasek
Licznik odwiedzin: 450