Muzeum Śląskie
Wersje językowe
Niedowidzący AA +A ++

OG??OSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA

Kategoria: Archiwum - postępowania przetargowe


OG??OSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA NUMER OWP/2006/10/19-555303

Nazwa i adres Zamawiającego

Nazwa:
Muzeum Śląskie

Adres pocztowy:

Ulica:
al. Wojciecha Korfantego 3
Miejscowość: Kod pocztowy: Województwo:
Katowice           40-005               śląskie

Osoba upoważniona do kontaktów: 
Krzysztof Pasek, Mirosława Winkler  Telefon:032 258 56 61 wew. 309
e-mail: kpasek_muzeum_slaskie@wp.pl  Fax: 032 259 98 04, 032 258 56 61 wew.326

Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
http:// www.muzeumslaskie.pl

Rodzaj zamówienia: Dostawy

Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony

Określenie przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa koksu opałowego grubegoKod CPV: 10321000-9:

granulacja 30-80 mm

ilość 80 ton

na którą będą składać się następujące dostawy:

listopad 2006 r. 16 ton  grudzień 2006 r. 16 ton   styczeń 2007 r. 16 ton    luty 2007 r. 16 ton   marzec 2007 r. 16 ton

Wymagania dodatkowe dotyczące przedmiotu zamówienia

Cena musi zawierać koszt transportu

Zamawiający zastrzega sobie prawo ustalenia dokładnego terminu dostawy.

Dostawy będą się odbywać 2 razy w miesiącu (po 8 ton każda) do każdego 15 i 30 dnia miesiąca po wcześniejszym uzgodnieniu przez Kierownika Administracji Muzeum Śląskiego.

Zamawiający zastrzega sobie prawo odbioru 80% całości zamówienia.

Zamawiający nie przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających

Dostawa może odbywać się wyłącznie samochodem o maksymalnym tonażu nie przekraczającym 8 ton ze względu na umiejscowienie siedziby Zamawiającego.

Oferty częściowe     Nie dopuszcza się składania ofert częściowych

Oferty wariantowe   Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych

Zamówienia uzupełniające   Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających

Miejsce realizacji zamówienia   Miasto Katowice, Muzeum Śląskie al. W. Korfantego 3

Termin realizacji zamówienia  Zamówienie należy zrealizować w terminie od dnia podpisania umowy do 30.03.2007r

Warunki udziału w postępowaniu

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

1) Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

Zamawiający będzie oceniał spełnianie warunków udziału w postępowaniu wg formuły zerowo jedynkowej tzn. spełnia lub nie spełnia danego warunku.

Wadium     Wadium nie jest wymagane

Kryteria oceny ofert:
Cena 100%
Terminy

Termin składania ofert: (jeżeli dotyczy)
Data: 31 / 10 / 2006 (dd/mm/rrrr)

Miejsce składania ofert:
Miejsce i termin składania ofert

1) Oferty można składać w siedzibie zamawiającego, al. W. Korfantego 3 40-005 Katowice, w pokoju 405 piętro IV w terminie do dnia 31.10.2006 do godziny 11.00Data opublikowania: 19.10.2006 15:23:28
Data ostatniej modyfikacji: 03.08.2017 10:59:36
Autor: Krzysztof Pasek
Licznik odwiedzin: 583
Tytuł załącznika Liczba pobrań Data dodania
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 308 19.10.2006 15:25:02

Rejestr zmian dokumentu

Tytuł dokumentu Data wykonania Autor
DODANIE ZA??ĄCZNIKA-SIWZ 19.10.2006 15:25:24 Krzysztof Pasek