Muzeum Śląskie
Wersje językowe
Niedowidzący AA +A ++

OG??OSZENIE O ZAWARCIU UMOWY

Kategoria: Archiwum - postępowania przetargowe


OG??OSZENIE O ZAWARCIU UMOWY

Nazwa i adres Zamawiającego

Nazwa:
Muzeum Śląskie

Adres pocztowy:

Ulica: al. Wojciecha Korfantego 3
Miejscowość: Katowice Kod pocztowy: 40-005  Województwo: śląskie

Osoba upoważniona do kontaktów: ELZBIETA GISZTER, KRZYSZTOF PASEK

Telefon: 032 258 56 61-3
e-mail: dyrekcja@muzeumslaskie.pl Fax: 032 259 90 04

Określenie przedmiotu zamówienia:

Wykonanie usług składu tekstów w języku polskim US??UGI SK??ADU (CPV 78220000-5) obejmujące:

1) redakcję techniczną (zgodnie ze wskazówkami zleceniodawcy), w tym formatowanie okładki z dostarczonych materiałów;

2) wprowadzanie do tekstu (dostarczonego w wersji elektronicznej) poprawek (naniesionych na wydruk) wynikających z prac redakcyjnych;

3) formatowanie i łamanie;

4) korekty techniczne na podstawie dostarczonych przez wykonawcę wydruków na papierze: I korekta – z możliwością zmian do 30%, II korekta, rewizja (zleceniodawca wymaga dostarczenia I korekty w 2 egzemplarzach, II korekty i rewizji w 1 egzemplarzu);

5) skanowanie ilustracji kolorowych i czarno-białych (z fotografii i slajdów bądź innych dostarczonych materiałów);

6) obróbkę materiału ilustracyjnego dostarczonego na nośnikach elektronicznych;

7) zapis ostatecznej wersji publikacji (zatwierdzonej do druku) w plikach PDF lub PS (według ustaleń). Przedmiot zamówienia: skład 14 tytułów, w tym:4 katalogi formatu A4 o objętości ok. 59,0 ark. druk. 4 katalogi formatu 210×210 mm o objętości ok. 15,5 ark. druk. 4 książki formatu B5 o objętości ok. 67,5 ark. druk. 2 książki formatu A5 o objętości ok. 3,0 ark. druk. razem: 145,0 ark druk.

Uzasadnienie wyboru wykonawcy:
W wyznaczonym terminie do składania ofert wpłynęły 4 oferty. Po przeprowadzeniu badania ofert i wykonania wszystkich czynności, jakie przewiduje Ustawa, Zamawiający stwierdził, że oferta spełnia wszystkie wymagania postawione przez Zamawiającego oraz jako, że jedynym kryterium wyboru była najniższa cena oferta przedstawia najniższą cenę ze wszystkich złożonych ofert, wybrał ofertę jako najkorzystniejszą.

NAZWA I ADRES WYKONAWCY NUMER 1

Nazwa:
Przedsiębiorstwo Miernictwa Górniczego Sp. z o.o.

Adres pocztowy:
Ulica: Mikołowska 100a
Miejscowość: Katowice Kod pocztowy: 40-065 Województwo:  śląskie Data opublikowania: 22.09.2006 09:49:18
Data ostatniej modyfikacji: 03.08.2017 11:07:29
Autor: Krzysztof Pasek
Licznik odwiedzin: 467