Muzeum Śląskie
Wersje językowe
Niedowidzący AA +A ++

OG??OSZENIE O ZAWARCIU UMOWY MŚ/KOKS/PU/01/2006

Kategoria: Archiwum - postępowania przetargowe


OG??OSZENIE O ZAWARCIU UMOWY

Nazwa i adres Zamawiającego
Nazwa:
Muzeum Śląskie
Adres pocztowy:
Ulica:
al. Wojciecha Korfantego 3
Miejscowość:            Kod pocztowy:                Województwo:
Katowice                       40-005                              śląskie

Osoba upoważniona do kontaktów:  Krzysztof Pasek, Mirosława Winkler
e-mail:  kpasek_muzeum_slaskie@wp.pl    Telefon: 032 258 56 61 wew. 309   Fax: 032 259 98 04, 032 258 56 61 wew.326

Określenie przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa koksu opałowego grubego

Kod CPV: 10321000-9:
granulacja 30-80 mm
ilość 80 ton
na którą będą składać się następujące dostawy:

listopad 2006 r. 16 ton
grudzień 2006 r. 16 ton
styczeń 2007 r. 16 ton
luty 2007 r. 16 ton
marzec 2007 r. 16 ton

Wymagania dodatkowe dotyczące przedmiotu zamówienia
Cena musi zawierać koszt transportu
Zamawiający zastrzega sobie prawo ustalenia dokładnego terminu dostawy.
Dostawy będą się odbywać 2 razy w miesiącu (po 8 ton każda) do każdego 15 i 30 dnia miesiąca po wcześniejszym uzgodnieniu przez Kierownika Administracji Muzeum Śląskiego.
Zamawiający zastrzega sobie prawo odbioru 80% całości zamówienia.
Zamawiający nie przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających
Dostawa może odbywać się wyłącznie samochodem o maksymalnym tonażu nie przekraczającym 8 ton ze względu na umiejscowienie siedziby Zamawiającego.

Oferty częściowe
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych
Oferty wariantowe
Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych
Zamówienia uzupełniające
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających

Miejsce realizacji zamówienia

Miasto Katowice, Muzeum Śląskie al. W. Korfantego 3

Termin realizacji zamówienia
Zamówienie należy zrealizować w terminie od dnia podpisania umowy do 30.03.2007r

Warunki udziału w postępowaniu

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
1) Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

Zamawiający będzie oceniał spełnianie warunków udziału w postępowaniu wg formuły zerowo jedynkowej tzn. spełnia lub nie spełnia danego warunku.

Wadium
Wadium nie jest wymagane

Uzasadnienie wyboru wykonawcy(ów):

W wyznaczonym terminie do składania ofert wpłynęły 2 oferty. Przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na finansowanie zamówienia, w wysokości 57 663,05 zł brutto. Po przeprowadzeniu oceny i badania ofert Zamawiający jako najkorzystniejszą wybrał ofertę P.U.H. STANPOL-EX Export-Import ul. Mickiewicza 20/84 41-400 Mysłowice z ceną brutto 55 144,00 zł.

NAZWA I ADRES WYKONAWCY NUMER 1

Nazwa:
P.U.H. STANPOL-EX Export-Import
Adres pocztowy:

Ulica:
Mickiewicza 20/84
Miejscowość:            Kod pocztowy:                Województwo:
MYS??OWICE                 41-400                              śląskie Data opublikowania: 13.11.2006 14:00:33
Data ostatniej modyfikacji: 03.08.2017 10:58:06
Autor: Krzysztof Pasek
Licznik odwiedzin: 435

Rejestr zmian dokumentu

Tytuł dokumentu Data wykonania Autor
Poprawienie błędu pisarskiego 13.11.2006 14:01:39 Krzysztof Pasek