Muzeum Śląskie
Wersje językowe
Niedowidzący AA +A ++

OG??OSZENIE O ZAWARCIU UMOWY

Kategoria: Archiwum - postępowania przetargowe


OG??OSZENIE O ZAWARCIU UMOWY

Nazwa i adres Zamawiającego

Nazwa:
Muzeum Śląskie
Adres pocztowy:
Ulica: al. Wojciecha Korfantego 3
Miejscowość: Katowice Kod pocztowy: 40-005 Województwo: śląskie 

Osoba upoważniona do kontaktów: Antoni Strański, Krzysztof Pasek

Telefon: 032 258 56 61-3 wew. 303
e-mail: kpasek_muzeum_slaskie@wp.pl  Fax: 032 259 98 04, 032 258 56 61-3 wew. 326

Określenie przedmiotu zamówienia:
OPRACOWANIE PROJEKTU WYKONAWCZEGO TECHNOLOGII ORAZ DOSTAWA I MONTAŻ LOKALNEJ STACJI WYMIENNIKÓW CIEP??A DLA CELÓW C.O. DOK??ADNY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA ZNAJDUJE SIĘ W ZA??ĄCZNIKU NR 3 DO SIWZ

Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa

Wymagania dodatkowe dotyczące przedmiotu zamówienia

-Zamawiający wymaga przeprowadzenia wizji lokalnej obiektu, w którym będzie wykonywany przedmiot zamówienia, w tym zakresie należy przesłać wniosek o umożliwienie wizji lokalnej na numer faksu podany w SIWZ oraz po dokonaniu wizji złożyć stosowne oświadczenie o zapoznaniu się z przedmiotem zamówienia

-przed przystąpieniem do robót technologie i harmonogram prac należy uzgodnić z Zamawiającym,

-pracownicy nadzoru ze strony wykonawcy muszą posiadać niezbędne uprawnienia budowlane, inżynierskie oraz aktualne zaświadczenia ze szkoleń BHP,

-pracownicy fizyczni zatrudnieni bezpośrednio przy robotach musza być przeszkoleni pod względem BHP i p.poż. oraz posiadać wymagane uprawnienia do obsługi stosowanego przez wykonawcę sprzętu i elektronarzędzi ,

– wnętrza budynku oraz teren przyległy należy posprzątać, gruz oraz nieczystości pozostałe po robotach należy wywieźć na wysypisko

– pełną dokumentację wraz z niezbędnymi zaświadczeniami i uzgodnieniami należy przekazać Zamawiajacemu w oryginale

Warunki udziału w postępowaniu

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

1) Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

– Wykonawca musi zatrudniać minimum 1 pracownika z uprawnieniami do projektowania w specjalności inżynieryjno-sanitarnej , należącego do Okręgowej Izby Inżynierów,

– Wykonawca musi wykazać się zrealizowaniem w ciągu ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 3 robót w zakresie wykonania/montażu stacji wymienników ciepła na łączną kwotę minimum 100 000,00zł brutto.

– Wykonawca musi wykazać się zrealizowaniem w ciągu ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 3 robót w zakresie projektowania wymienników ciepła na łączną kwotę minimum 20 000,00zł brutto.

Uzasadnienie wyboru wykonawcy(ów):
W wyznaczonym terminie do składania ofert wpłynęła 1 oferta. Przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na finansowanie zamówienia, w wysokości 70 000,00 zł brutto, Po przeprowadzeniu oceny i badania ofert Zamawiający jako najkorzystniejszą wybrał ofertę KOMLEKS-MONTAŻ Sp. z o.o. ul. Barbary 21 Katowice.o wartości 68 000,02 zł brutto .

NAZWA I ADRES WYKONAWCY NUMER 1

Nazwa:
KOMPLEKS-MONTAŻ SP. Z O.O.

Adres pocztowy:
Ulica: BARBARY 21
Miejscowość: KATOWICE  Kod pocztowy: 40-951 Województwo: śląskie Data opublikowania: 03.10.2006 13:19:13
Data ostatniej modyfikacji: 03.08.2017 10:59:44
Autor: Krzysztof Pasek
Licznik odwiedzin: 524