Muzeum Śląskie
Wersje językowe
Niedowidzący AA +A ++

Rekrutacja na stanowisko Redaktora

Kategorie: Rekrutacja Zakończona rekrutacja


Muzeum Śląskie w Katowicach zatrudni
Redaktora

Nazwa stanowiskaRedaktor
DziałWydawniczy
Miejsce pracyKatowice
Wymiar czasu pracypełny etat
Znak referencyjnyK/DW/MŚ
Obowiązki na stanowisku pracy
 • redagowanie tekstów ze szczególnym zwróceniem uwagi na poprawność kompozycji, konstrukcji logicznej oraz na poprawność językową, a także wnoszenie stosownych poprawek w programie MS Word;
 • czytanie tekstów pod kątem zasadności ich zilustrowania oraz redakcyjne opracowanie materiałów ilustracyjnych;
 • czytanie tekstów pod kątem zasadności opatrywania ich materiałami pomocniczymi (aneksy, indeksy, słowniki itp.) oraz redakcyjne opracowanie tych materiałów;
 • uzgadnianie ostatecznego brzmienia tekstów przewidzianych do druku z ich autorami i redaktorami naukowymi w drodze autoryzacji prac;
 • formułowanie wytycznych i sugestii dla redaktora technicznego w celu nadania publikacjom ostatecznego kształtu edytorskiego;
 • wykonywanie korekt technicznych i redakcyjnych na wydrukach oraz w plikach MS Word lub PDF;
 • nanoszenie poprawek autorskich po korektach autorskich na wydrukach oraz w plikach MS Word lub PDF;
 • współpraca z innymi działami Muzeum – wykonywanie redakcji i korekt tekstów przekazywanych z innych działów (teksty do wystaw, podpisy, ulotki itp.);
Wymagania
 • wykształcenie wyższe filologiczne;
 • bardzo dobra znajomość języka polskiego i zasad etytorstwa;
 • bardzo dobra znajomość programów MS Word oraz Adobe Acrobat Pro lub Adobe Reader lub pokrewnego;
 • doświadczenie w redagowaniu publikacji potwierdzone dostarczeniem przykładów realizacji 3 publikacji oznaczonych numerem ISBN, w tym przynajmniej jednej opatrzonej przypisami (oryginały, które zostaną zwrócone po zakończeniu procesu rekrutacji, lub pliki PDF);
 • znajomość pakietu MS Office;
 • doskonała organizacja pracy;
 • samodzielność i zaangażowanie w wykonywane zadania;
 • dobra znajomość języka angielskiego;
 • wysoka kultura osobista;
 • umiejętność pracy w zespole;
 • umiejętność radzenia sobie z presją czasu i stresem;
 • asertywność;
 • samodzielność, umiejętność szybkiego rozwiązywania problemów

 

Mile widziane będzie doświadczenie przy projektach dla instytucji kultury i/lub znajomość procesu wydawniczego i rynku wydawniczego.

Osoby zakwalifikowane do II etapu rekrutacji zostaną poproszone o przyniesienie do wglądu 3 publikacji, w których aplikujący będzie odnotowany w stopce redakcyjnej.

Oferujemy
 • stabilną pracę w interdyscyplinarnym środowisku,
 • wysoki standard warunków pracy,
 • szkolenia, konferencje, warsztaty podnoszące kwalifikacje zawodowe,
 • pracę w największej instytucji kultury województwa śląskiego.

Zainteresowanych prosimy o złożenie ofert zawierających:

 • CV
 • List motywacyjny

w terminie do 27 czerwca 2022r.

Oferty prosimy składać osobiście lub przesyłać drogą elektroniczną na adres: rekrutacja@muzeumslaskie.pl, z podanym w tytule wiadomości znakiem referencyjnym: K/DW/MŚ lub pocztą na adres:

Muzeum Śląskie
ul. T. Dobrowolskiego 1
40-205 Katowice

Muzeum skontaktuje się z wybranymi
na podstawie przesłanych aplikacji osobami

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie do realizacji procesu rekrutacji realizowanego przez Muzeum Śląskie w Katowicach zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

 

Klauzula Informacyjna Dla Kandydatów do Pracy

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako „RODO”), informuję, że:
Administratorem danych osobowych jest Muzeum Śląskie w Katowicach,
przy ul. Dobrowolskiego 1 (dalej: „my” lub „Muzeum”).

Kontakt z Inspektorem ochrony danych:
■ na piśmie na adres siedziby Muzeum Katowice 40 -205, ul. Dobrowolskiego 1
■ telefonicznie 32/ 7799 325;
■ pod adresem e-mail: iod@muzeumslaskie.pl.
Źródło danych:
Państwa dane osobowe otrzymaliśmy bezpośrednio od Państwa –
w związku z przesłaniem aplikacji w procesie rekrutacyjnym do pracy w Muzeum, a ich
przekazanie nastąpiło dobrowolnie.

Zakres, cele i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych:
Muzeum przetwarza dane osobowe w zakresie określonym w art. 22 1 § 1 Kodeksu pracy,
w szczególności: imię i nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe: nr telefonu, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, a także inne Państwa dane osobowe zawarte przez Państwa w aplikacji rekrutacyjnej.

Dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:
a) przeprowadzenie procesu rekrutacji oraz podjęcie kroków na Pani/Pana wniosek przed zawarciem umowy – podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit b) RODO w ramach realizacji uprawnień Muzeum wynikających z przepisów prawa pracy – art. 22 1 § 1  kodeksu pracy;
b) przeprowadzenie procesu rekrutacji w przypadku podania przez Państwa w aplikacji rekrutacyjnej danych osobowych w zakresie szerszym, niż wymagane w przepisach prawa (podstawą prawną przetwarzania jest Państwa zgoda – art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;
c) prowadzenie przyszłych procesów rekrutacyjnych, w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych w tym celu (podstawą prawną jest Państwa zgoda – art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;
d) ustalenie lub dochodzenie ewentualnych roszczeń lub obrona przed takimi roszczeniami przez Muzeum (podstawą prawną jest prawnie uzasadniony interes Muzeum – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
Dane osobowe nie są wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym nie podlegają profilowaniu.
Konsekwencje braku podania danych osobowych
Podanie przez Panią/Pana danych w zakresie określonym w kodeksie pracy (art. 22 1 § 1  kodeksu pracy) jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w procesie rekrutacji. Konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości wzięcia udziału w procesie rekrutacji. Podanie pozostałych danych osobowych zawartych w aplikacji rekrutacyjnej jest dobrowolne i wymaga Państwa zgody.

Odbiorcy danych osobowych
Dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom świadczącym na rzecz Muzeum usługi informatyczne, prawne, audytorskie, a także uprawnionym organom publicznym np. Policji, Prokuraturze.

Wycofanie zgody
Dane osobowe są przetwarzane na podstawie Pani/Pana zgody, ma Pani/Pan prawo do jej wycofania w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma jednak wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, które nastąpiło na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
Okres przechowywania danych osobowych
Państwa dane osobowe będziemy przechowywać do czasu zakończenia procesu rekrutacji, chyba że wyrazili Państwo zgodę na przetwarzanie danych osobowych w przyszłych procesach rekrutacyjnych. W takim przypadku, Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres 2 lat lub do chwili udzielenia zgody na ich przetwarzanie. Zgoda na przetwarzanie danych może być wycofana w każdym momencie. W tym celu należy przesłać nam takie żądanie na adres: kadry@muzeumslaskie.pl
Uprawnienia i skarga do organu nadzoru
Mają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania, usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia do innego administratora danych przetwarzanych na podstawie umowy w sposób zautomatyzowany. W zakresie, w jakim podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes, mają Państwo prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Powyższe uprawnienia można zrealizować przesyłając pisemne zgłoszenie na adres siedziby Muzeum lub za pośrednictwem e¬mail: iod@muzeumslaskie.pl
W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, mają Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzoru – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie.Data opublikowania: 07.06.2022 09:12:25
Data ostatniej modyfikacji: 28.06.2022 10:42:56
Autor: Paulina Pfeifer
Licznik odwiedzin: 1417