Muzeum Śląskie
Wersje językowe
Niedowidzący AA +A ++

Statut Muzeum Śląskiego od 01.01.2006r.

Kategoria: Archiwum


Załącznik do uchwały Nr II/43/3/2006

Sejmiku Województwa Śląskiego

z dnia 16 stycznia 2006r.

 

STATUT MUZEUM ŚLĄSKIEGO W KATOWICACH

 

Rozdział I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

§ 1.

Muzeum Śląskie w Katowicach, zwane dalej „Muzeum” jest instytucją kultury o charakterze naukowo-badawczym i upowszechnieniowym, działającą w szczególności na podstawie:

1)     ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz.U. nr 5, poz.24, z 1997 r. z późniejszymi zmianami), zwanej dalej „Ustawą o muzeach”,

2)     ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz.U. z 2001r. Nr 13, poz.l23 z późniejszymi zmianami), zwanej dalej „Ustawą”,

3)     ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz.U. nr 91, poz. 576 z 1998 r. z późniejszymi zmianami),

4)     umowy z dnia 15 września 2005 r. w sprawie prowadzenia jako wspólnej instytucji kultury – Muzeum Śląskiego w Katowicach , zwanej dalej „Umową”,

5)    niniejszego statutu.

 

§ 2.

Siedzibą Muzeum jest miasto Katowice, a terenem działania obszar województwa śląskiego.

 

§ 3.

1.    Muzeum jest instytucją kultury prowadzoną jako wspólna przez Województwo Śląskie ­zwane dalej „Województwem” i Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, zwanego dalej „Ministrem”.

2.    Muzeum posiada osobowość prawną i jest wpisane do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Województwo.

 

§4

1.     Organizatorami Muzeum są Województwo i Minister.

2.     Ogólny nadzór nad Muzeum sprawuje Minister, a bezpośredni Zarząd Województwa.

 

§5

Muzeum używa pieczęci okrągłej z godłem Państwa i napisem w otoku „Muzeum Śląskie w Katowicach”.

  

Rozdział II

ZAKRES DZIA??ANIA MUZEUM

 

§6

Muzeum gromadzi, przechowuje, konserwuje, udostępnia i upowszechnia zabytki w zakresie sztuki polskiej i obcej, etnografii, archeologii, historii oraz scenografii polskiej, prowadzi badania naukowe i działalność edukacyjną w zakresie wymienionych dyscyplin.

 

§7

1.      Muzeum realizuje zadania, o których mowa w § 6 w szczególności przez:

1)     zakupy, przydziały, darowizny, zapisy zabytków i materiałów dokumentacyjnych oraz przyjmowanie depozytów i uzyskiwanie obiektów drogą badań terenowych,

2)    przechowywanie zbiorów w warunkach zapewniających im właściwy stan zachowania, bezpieczeństwo oraz dostępność dla celów naukowych,

3)     zabezpieczenie i konserwację muzealiów,

4)     prowadzenie ewidencji, inwentaryzacji i naukowe opracowywanie zbiorów i materiałów dokumentacyjnych

5)     organizowanie wystaw stałych, czasowych, oświatowych i objazdowych,

6)     udostępnianie zbiorów dla celów naukowych, edukacyjnych i ekspozycyjnych,

7)     prowadzenie działalności wydawniczej, opracowywanie i publikowanie katalogów i przewodników po wystawach, wyników badań naukowych w formie wydawnictw periodycznych i druków luźnych,

8)     prowadzenie biblioteki z zakresu dyscyplin reprezentowanych w Muzeum.

 

2.    Muzeum współpracuje z instytucjami i organizacjami społecznymi, których cele i działania zbliżone są do statutowych zadań Muzeum.

 

Rozdział III

ORGANIZACJA MUZEUM

 

§8

1.     Na czele Muzeum stoi Dyrektor Muzeum, zwany dalej „Dyrektorem”.

2.     Dyrektor kieruje Muzeum przy pomocy dwóch Zastępców Dyrektora.

3.     Dyrektor powoływany i odwoływany jest w trybie określonym w Ustawie, w Ustawie o muzeach oraz w rozporządzeniu Ministra Kultury z dnia 19 października 2004 roku w sprawie ustalenia listy samorządowych instytucji kultury, w których wyłonienie kandydata na stanowisko dyrektora następuje w drodze konkursu (Dz. U. Nr 242, poz. 2422), z tym, że powołanie i odwołanie Dyrektora Muzeum następuje przez Zarząd Województwa w uzgodnieniu z Ministrem.

4.     Zastępców Dyrektora powołuje i odwołuje Zarząd Województwa w uzgodnieniu z Ministrem oraz po zasięgnięciu opinii właściwych związków zawodowych, stowarzyszeń zawodowych i twórczych działających w Muzeum.

 

§9

1.     Dyrektor kieruje całokształtem działalności Muzeum, czuwa nad jego mieniem i jest za nie odpowiedzialny, a do jego zakresu działania należy w szczególności:

1) ogólne kierownictwo w sprawach naukowo-badawczych, oświatowych, organizacyjnych i administracyjnych,

2) ogólny nadzór nad zbiorami i majątkiem Muzeum,

3) reprezentowanie Muzeum na zewnątrz,

4) przedstawianie właściwym instytucjom i organizatorom planów rzeczowych i finansowych, sprawozdań oraz wniosków finansowo-inwestycyjnych,

5) aprobowanie wydatków w granicach budżetu oraz przyznanych funduszy specjalnych,

6) pełnienie wobec zatrudnionych pracowników obowiązków pracodawcy w rozumieniu Kodeksu Pracy,

7) stwarzanie warunków podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników,

8) bezpośrednie kierowanie personelem naukowym,

9) naczelna redakcja wydawnictw naukowych,

10) wydawanie w obowiązującym trybie regulaminów, instrukcji i zarządzeń wewnętrznych,

11) zawieranie umów i powierzanie specjalistom lub instytucjom prac zleconych w trybie zgodnym z obowiązującymi przepisami.

 

2.     Szczegółowe zakresy czynności poszczególnych pracowników i tryb załatwiania powierzonych im spraw ustala Dyrektor Muzeum w wydawanych przez siebie regulaminach i zarządzeniach.

 

§10

1.      Dyrektor Muzeum składa do Zarządu Województwa i Ministra:

1) materiały planistyczne w zakresie i terminach określonych przez każdego z organizatorów,

2) plan działalności instytucji, obejmujący w miarę potrzeb: plan usług, przychodów i kosztów, plan remontów i konserwacji środków trwałych oraz plan inwestycji,

3) półroczne i roczne sprawozdania z wykonania zadań w zakresie rzeczowym i finansowym, w terminie odpowiednio do 31 lipca po zakończeniu pierwszego półrocza i do 31 stycznia po zakończeniu każdego roku kalendarzowego;

4) inne sprawozdania i materiały, w terminach określonych w przepisach szczególnych.

 

2.     Roczne sprawozdanie finansowe, o którym mowa w przepisach o rachunkowości składane jest u Ministra wraz z kopią uchwały Zarządu Województwa zatwierdzającą to sprawozdanie.

 

§11

Dyrektor Muzeum, tworząc kolegia doradcze, informuje Zarząd Województwa oraz Ministra o swoim zamiarze w tym zakresie. Organizatorzy mają prawo desygnowania po jednym przedstawicielu jako członka kolegium. Dotyczy to również już istniejących kolegiów doradczych.

 

§12

1.     Muzeum posiada Oddział z siedzibą w Katowicach o nazwie: „Centrum Scenografii Polskiej. Oddział Muzeum Śląskiego w Katowicach”.

 

2.    Centrum Scenografii Polskiej specjalizuje się w gromadzeniu, przechowywaniu, naukowym opracowaniu i eksponowaniu dzieł scenografii we wszystkich ich rodzajach i odmianach artystycznych; upowszechnia i propaguje wiedzę o scenografii polskiej w kraju i poza jego granicami.

 

3.     Muzeum posiada następujące działy:

1) Dział Sztuki,

2) Dział Plastyki Nieprofesjonalnej,

3) Dział Etnografii,

4) Dział Historii,

5) Dział Archeologii,

6) Dział Oświatowy,

7) Dział Administracyjno-Gospodarczy,

8) Dział Finansowy,

9) Dział Dokumentacji Mechanicznej,

10) Dział Marketingu,

11) Dział Wydawniczy,

12) Dział Wystawienniczy,

13) Biblioteka Naukowa.

 

4.    Szczegółowy zakres działania poszczególnych działów i oddziału Muzeum oraz samodzielnych stanowisk pracy określa regulamin organizacyjny wprowadzony przez Dyrektora Muzeum po zasięgnięciu opinii Zarządu Województwa i Ministra a także działających w Muzeum organizacji związkowych oraz stowarzyszeń zawodowych i twórczych.

 

Rozdział IV

RADA MUZEUM

 

§13

1.     Przy Muzeum działa Rada Muzeum.

2.     Rada Muzeum powoływana jest przez Zarząd Województwa, z tym zastrzeżeniem, że w skład Rady Muzeum zostanie powołana co najmniej jedna osoba wskazana przez Ministra w trybie art. 11 ust. 5 pkt. 1 Ustawy o muzeach.

3.     Rada Muzeum działa w zakresie określonym w art. 11 Ustawy o muzeach.

4.     Rada Muzeum składa się z 15 osób.

 

Rozdział V

MIENIE I FINANSE

 

§14

1.     Muzeum prowadzi samodzielną gospodarkę finansową w ramach posiadanych środków oraz na podstawie planu działalności instytucji, zatwierdzonego przez Dyrektora, kierując się zasadą efektywności ich wykorzystania. Muzeum prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w Ustawie i Umowie.

 

2.     Przychodami Muzeum są:

1) wpływy z prowadzonej działalności (w tym ze sprzedaży składników majątku ruchomego oraz najmu i dzierżawy składników majątkowych),

2) dotacje Województwa i Ministra,

3) środki otrzymywane od osób fizycznych i prawnych oraz z innych źródeł.

 

3.     Muzeum prowadzi rachunkowość według zasad określonych w odrębnych przepisach o rachunkowości.

 

4.     Do składania oświadczeń w imieniu Muzeum w zakresie praw i obowiązków majątkowych i finansowych wymagane są podpisy dwóch osób: Dyrektora lub osoby przez niego upoważnionej i Głównego Księgowego lub osoby przez niego upoważnionej, przy czym każdorazowo wymagany jest podpis Dyrektora lub Głównego Księgowego.

 

§15

1.    Muzeum może prowadzić – jako dodatkową- działalność gospodarczą w zakresie usług:

1) wynajmu pomieszczeń,

2) umieszczania reklam,

3) wykonywania ekspertyz naukowych i specjalistycznych,

4) konserwatorskich,

5) fotograficznych,

6) transportowych,

7) wydawniczych,

8) sprzedaży wydawnictw i pamiątek.

 

2.    Środki uzyskane z działalności gospodarczej Muzeum mogą być wykorzystane wyłącznie dla realizacji celów statutowych.

 

Rozdział VI

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

§16

1.   Zmiany w Statucie mogą być dokonywane w trybie określonym dla jego nadania.

2.   Połączenia, podziału lub likwidacji Muzeum mogą dokonać wspólnie Województwo oraz Minister na zasadach i w trybie przewidzianym w obowiązujących przepisach.Data opublikowania: 27.01.2006 11:39:39
Data ostatniej modyfikacji: 03.08.2017 08:28:45
Autor: Danuta Kamińska-Bania
Licznik odwiedzin: 643