Muzeum Śląskie
Wersje językowe
Niedowidzący AA +A ++

STATUT MUZEUM

Kategoria: Archiwum


Załącznik do Uchwały nr I/28/11/200
Sejmiku Województwa Śląskiego
z dnia 11 grudnia 2000r.

STATUT MUZEUM ŚLĄSKIEGO W KATOWICACH

| POSTANOWIENIA OGÓLNE | ZAKRES DZIA??ANIA MUZEUM | ORGANIZACJA MUZEUM | RADA MUZEUM | MIENIE I FINANSE | POSTANOWIENIA KOŃCOWE |


Rozdział I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1.
Muzeum Śląskie w Katowicach, zwane dalej „Muzeum”, jest wojewódzką samorządową instytucją kultury o charakterze naukowo-badawczym i upowszechnieniowym, działającą na podstawie:

 1. ustawy z dn. 21.XI.1996r. o muzeach (Dz.U. nr 5, poz.24, z 1997r. z późniejszymi zmianami);
 2. ustawy z dn. 25.X.1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. nr 110, poz. 721 z 1997r. z późniejszymi zmianami);
 3. ustawy z dn. 5 czerwca 1998r. o samorządzie województwa (Dz.U. nr 91, poz. 576 z 1998r. z późniejszymi zmianami);
 4. niniejszego statutu.

§2.
Siedzibą Muzeum jest miasto Katowice, a terenem działania obszar województwa śląskiego.

§3.
Muzeum posiada osobowość prawną i jest wpisane do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez organizatora.

§4.
Organizatorem Muzeum jest Województwo Śląskie. Ogólny nadzór nad Muzeum sprawuje Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a bezpośredni Zarząd Województwa Śląskiego.

§5.
Muzeum używa pieczęci okrągłej z godłem Państwa i napisem w otoku „Muzeum Śląskie w Katowicach”.

Rozdział II
ZAKRES DZIA??ANIA MUZEUM

§6.
Muzeum gromadzi, przechowuje, konserwuje, udostępnia i upowszechnia dobra kultury w zakresie sztuki polskiej i obcej, etnografii, archeologii, historii oraz scenografii polskiej, prowadzi badania naukowe i działalność edukacyjną w zakresie wymienionych dyscyplin.

§7.
1. Muzeum realizuje zadania, o których mowa w (6 w szczególności przez:

 1. zakupy, przydziały, darowizny, zapisy dóbr kultury (zabytków i materiałów dokumentacyjnych), oraz przyjmowanie depozytów i uzyskiwanie obiektów drogą badań terenowych,
 2. przechowywanie zbiorów w warunkach zapewniających im właściwy stan zachowania, bezpieczeństwo oraz dostępność dla celów naukowych,
 3. zabezpieczenie i konserwację muzealiów,
 4. prowadzenie ewidencji, inwentaryzacji i naukowe opracowywanie zbiorów i materiałów dokumentacyjnych
 5. organizowanie wystaw stałych, czasowych, oświatowych i objazdowych,
 6. udostępnianie zbiorów dla celów naukowych, edukacyjnych i ekspozycyjnych,
 7. prowadzenie działalności wydawniczej, opracowywanie i publikowanie katalogów i przewodników po wystawach, wyników badań naukowych w formie wydawnictw periodycznych i druków luźnych,
 8. prowadzenie biblioteki z zakresu dyscyplin reprezentowanych w Muzeum.

2. Muzeum współpracuje z instytucjami i organizacjami społecznymi, których cele i działania zbliżone są do statutowych zadań Muzeum.

Rozdział III
ORGANIZACJA MUZEUM

§8.
1. Na czele Muzeum stoi Dyrektor Muzeum, zwany dalej „Dyrektorem”.
2. Dyrektor kieruje Muzeum przy pomocy dwóch Zastępców Dyrektora.
3. Dyrektora i Zastępców Dyrektora powołuje i odwołuje Zarząd Województwa Śląskiego po zasięgnięciu opinii Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz właściwych związków zawodowych, stowarzyszeń zawodowych i twórczych działających w Muzeum.

§9.
1. Dyrektor kieruje całokształtem działalności Muzeum, czuwa nad jego mieniem i jest za nie odpowiedzialny, a do jego zakresu działania należy w szczególności:

 1. ogólne kierownictwo w sprawach naukowo-badawczych, oświatowych, organizacyjnych i administracyjnych,
 2. ogólny nadzór nad zbiorami i majątkiem Muzeum,
 3. reprezentowanie Muzeum na zewnątrz,
 4. przedstawianie właściwym instytucjom i organom nadzoru planów rzeczowych i finansowych, sprawozdań oraz wniosków finansowo-inwestycyjnych,
 5. aprobowanie wydatków w granicach budżetu oraz przyznanych funduszy specjalnych,
 6. pełnienie wobec zatrudnionych pracowników obowiązków pracodawcy w rozumieniu Kodeksu Pracy,
 7. stwarzanie warunków podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników,
 8. bezpośrednie kierowanie personelem naukowym,
 9. naczelna redakcja wydawnictw naukowych,
 10. wydawanie w obowiązującym trybie regulaminów, instrukcji i zarządzeń wewnętrznych,
 11. zawieranie umów i powierzanie specjalistom lub instytucjom prac zleconych w trybie zgodnym z obowiązującymi przepisami.

2. Szczegółowe zakresy czynności poszczególnych pracowników i tryb załatwiania powierzonych im spraw ustala Dyrektor Muzeum w wydawanych przez siebie regulaminach i zarządzeniach.
3. Dyrektor przedstawia Zarządowi Województwa Śląskiego:

 1. plan działalności instytucji, obejmujący plan usług, przychodów i kosztów, plan remontów i konserwacji środków trwałych oraz plan inwestycji – w terminie 14 dni po zawiadomieniu o wysokości uchwalonej przez Sejmik Województwa Śląskiego dotacji na dany rok,
 2. sprawozdanie finansowe w terminach określonych w przepisach szczegółowych dotyczących sprawozdawczości.

§10.
1. Muzeum posiada Oddział z siedzibą w Katowicach o nazwie: „Centrum Scenografii Polskiej. Oddział Muzeum Śląskiego w Katowicach”.
2. Centrum Scenografii Polskiej specjalizuje się w gromadzeniu, przechowywaniu, naukowym opracowaniu i eksponowaniu dzieł scenografii we wszystkich ich rodzajach i odmianach artystycznych; upowszechnia i propaguje wiedzę o scenografii polskiej w kraju i poza jego granicami.
3. Muzeum posiada następujące działy:

 1. Dział Sztuki,
 2. Dział Plastyki Nieprofesjonalnej,
 3. Dział Etnografii,
 4. Dział Historii,
 5. Dział Archeologii,
 6. Dział Oświatowy,
 7. Dział Administracyjno-Gospodarczy,
 8. Dział Finansowy,
 9. Dział Dokumentacji Mechanicznej,
 10. Dział Marketingu,
 11. Dział Wydawniczy,
 12. Dział Wystawienniczy,
 13. Biblioteka Naukowa.

4. Szczegółowy zakres działania poszczególnych działów i oddziału Muzeum oraz samodzielnych stanowisk pracy określa regulamin organizacyjny wprowadzony przez Dyrektora Muzeum po zasięgnięciu opinii organizatora i działających w Muzeum organizacji związkowych oraz stowarzyszeń zawodowych i twórczych.

Rozdział IV
RADA MUZEUM

§11.
1. Przy Muzeum działa Rada Muzeum, której członków powołuje i odwołuje Zarząd Województwa Śląskiego.
2. Rada Muzeum działa w zakresie określonym w art.11 ustawy o muzeach.
3. Rada Muzeum składa się z 15 osób.

Rozdział V
MIENIE I FINANSE

§12.
1. Muzeum prowadzi samodzielną gospodarkę finansową w ramach posiadanych środków oraz na podstawie planu działalności instytucji, zatwierdzonego przez Dyrektora, kierując się zasadą efektywności ich wykorzystania.
2. Przychodami Muzeum są:

 1. wpływy z prowadzonej działalności (w tym ze sprzedaży składników majątku ruchomego oraz najmu i dzierżawy składników majątkowych),
 2. dotacje budżetowe,
 3. środki otrzymywane od osób fizycznych i prawnych oraz z innych źródeł.

3. Muzeum prowadzi rachunkowość według zasad określonych w odrębnych przepisach o rachunkowości.
4. Do składania oświadczeń w imieniu Muzeum w zakresie praw i obowiązków majątkowych i finansowych wymagane są podpisy dwóch osób: Dyrektora i głównego księgowego lub osób upoważnionych przez Dyrektora, przy czym każdorazowo wymagany jest podpis Dyrektora lub głównego księgowego.

§13
1. Muzeum może prowadzić – jako dodatkową – działalność gospodarczą w zakresie usług:

 1. wynajmu pomieszczeń,
 2. umieszczania reklam,
 3. wykonywania ekspertyz naukowych i specjalistycznych,
 4. konserwatorskich,
 5. fotograficznych,
 6. transportowych,
 7. wydawniczych,
 8. sprzedaży wydawnictw i pamiątek.

2. Środki uzyskane z działalności gospodarczej Muzeum mogą być wykorzystane wyłącznie dla realizacji celów statutowych.

Rozdział VI
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§14.
1. Połączenia, przekształcenia, podziału lub likwidacji Muzeum może dokonać Sejmik Województwa Śląskiego na warunkach i w trybie przewidzianym w obowiązujących przepisach.
2. Zmiany w statucie mogą być wprowadzone w trybie jego nadania.Data opublikowania: 07.01.2005 10:30:15
Data ostatniej modyfikacji: 03.08.2017 08:30:36
Autor: Danuta Kamińska-Bania
Licznik odwiedzin: 996