Muzeum Śląskie
Wersje językowe
Niedowidzący AA +A ++

Zawiadomienie o wyniku postępowania NG/Z3/P/02/2006

Kategoria: Archiwum - postępowania przetargowe


Katowice, 21 września 2006 r.
 
 
 
 
Zawiadomienie o wyniku postępowania
Na podstawie art. 92 ust. 1 Prawa zamówień publicznych zawiadamiam Państwa, iż w postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia publicznego NG/Z3/P/02/2006 na: Wyburzenie budynku nr 27 Stacja diagnostyczna, nr 77 Garaże, nr 26 Myjnia oraz plac przy bud nr 26 i 27 oraz ogrodzenie wewnętrzne na podstawie wykonanych dokumentacji projektowych i posiadanych przez Inwestora pozwoleń na wyburzenia, prowadzonym przez MUZEUM ŚLĄSKIE w Katowicach al. W. Korfantego 3, w trybie przetargu nieograniczonego za ofertę najkorzystniejszą została uznana oferta złożona przez ENERGOKON-PLUS Sp. z o.o. ul. Mierosławskiego 3 41-200 Sosnowiec.
 
UZASADNIENIE
 
W wyznaczonym terminie do składania ofert wpłynęły 3 oferty. Przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na finansowanie zamówienia, w wysokości 284 341,52 zł brutto, Po przeprowadzeniu oceny i badania ofert Zamawiający jako najkorzystniejszą wybrał ofertę ENERGOKON-PLUS Sp. z o.o. ul. Mierosławskiego 3, 41-200 Sosnowiec o wartości 95 032,13 zł brutto .
 
Jednocześnie zamawiający w trakcie postępowania odrzucił ofertę: 
 
PHU ANMAR Marek Wierzchowski ul. Marii Szulc (pawilon) 41-300 Dąbrowa Górnicza na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 i 6 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2004 r. nr 19 poz. 177, z późniejszymi zmianami)
 
UZASADNIENIE
 
Zamawiający, zgodnie z postanowieniami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, do opisu przedmiotu zamówienia zastosował dokumentację projektową, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych oraz załączył książkę przedmiarów robót dla każdego z budynków przeznaczonych do rozbiórki z osobna. Wykonawcy powinni dokonać obliczeń kwoty za wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z jednostkami obmiarowymi oraz ilościami podanymi w przedmiarze robót określając cenę jednostkową pozycji i jej wartość wynikającą z pomnożenia ceny jednostkowej i ilości jednostek obmiarowych danej pozycji. Zsumowanie wartości poszczególnych pozycji określa wartość netto kosztorysu ofertowego, który powiększony o obowiązującą stawkę podatku VAT stanowi wartość oferty. W trakcie badania i oceny oferty firmy PHU ANMAR Marek Wierzchowski ul. Marii Szulc (pawilon) 41-300 Dąbrowa Górnicza Komisja Przetargowa stwierdziła, że w Kosztorysie dot. Budynku nr 27 w poz. 5 oraz brak kosztorysu dla pozycji od 20-30, w Kosztorysie dot. Budynku nr 26 w poz. 14, 30, 33, 34, 35 wykonawca podał ilości jednostek niezgodne z przedmiarem zamieszczonym przez Zamawiającego w SIWZ oraz w Kosztorysie dot. Budynku nr 26 w poz. 31 występuje inna treść i niezgodne jednostki obmiarowe z przedmiarem zamieszczonym przez Zamawiającego w SIWZ. Niezgodności to:
Budynek nr 27:
w poz. 5 jest 189,155 m2 powinno być 180,155m2
Budynek nr 26
w poz. 14 jest 27,69m2 powinno być 27,60m2
w poz. 30 jest 2,40m3 powinno być 325m3
w poz. 31 jest roboty ziemne 14m3 powinno być uzupełnienie ścianek 2,4m2
w poz. 33 jest 884,99m powinno być 14m
w poz. 34 jest 66 m2 powinno być 884,99m2
w poz. 35 jest 24 m3 powinno być 66,0m3
 
Zamawiający uznał, że oferta wykonawcy jest niezgodna z postanowieniami SIWZ, tj. jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w związku z tym zawiera błędy rachunkowe, które Zamawiający nie może poprawić zgodnie z postanowieniami art.. 87 ust.2 i art.. 88 ust 1a. Wobec powyższego Zamawiający postanowił odrzucić ofertę PHU ANMAR Marek Wierzchowski ul. Marii Szulc (pawilon) 41-300 Dąbrowa Górnicza na podstawie art. 89 ust 1 pkt 2 oraz art. 89 ust 1 pkt 6 pzp.
 
Zgodnie z art.180 prawa zamówień publicznych uczestnikom postępowania przysługuje środek odwoławczy w postaci protestu do Zamawiającego na niniejsze rozstrzygnięcie postępowania w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników niniejszego postępowania.


Data opublikowania: 21.09.2006 11:52:35
Data ostatniej modyfikacji: 03.08.2017 11:07:35
Autor: Krzysztof Pasek
Licznik odwiedzin: 469