Muzeum Śląskie
Wersje językowe
Niedowidzący AA +A ++

Zawiadomienie o wyniku postępowania

Kategoria: Archiwum - postępowania przetargowe


Katowice, 25 września 2006 r.
 
 
Zawiadomienie o wyniku postępowania
Na podstawie art. 92 ust. 1 Prawa zamówień publicznych zawiadamiam Państwa, iż w postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia publicznego MŚ/SWC/PU/02/2006na: „Opracowanie projektu wykonawczego technologii oraz dostawa i montaż lokalnej stacji wymienników ciepła dla celów c.o.”, prowadzonym przez MUZEUM ŚLĄSKIE w Katowicach al. W. Korfantego 3, w trybie przetargu nieograniczonego za ofertę najkorzystniejszą została uznana oferta złożona przez KOMLEKS-MONTAŻ Sp. z o.o. ul. Barbary 21 Katowice.
 
UZASADNIENIE
 
W wyznaczonym terminie do składania ofert wpłynęła 1 oferta. Przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na finansowanie zamówienia, w wysokości 70 000,00 zł brutto, Po przeprowadzeniu oceny i badania ofert Zamawiający jako najkorzystniejszą wybrał ofertę KOMLEKS-MONTAŻ Sp. z o.o. ul. Barbary 21 Katowice o wartości 68 000,02 zł brutto .
 
 
Zgodnie z art.180 prawa zamówień publicznych uczestnikom postępowania przysługuje środek odwoławczy w postaci protestu do Zamawiającego na niniejsze rozstrzygnięcie postępowania w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników niniejszego postępowania.


Data opublikowania: 25.09.2006 10:17:40
Data ostatniej modyfikacji: 03.08.2017 11:07:20
Autor: Krzysztof Pasek
Licznik odwiedzin: 430