Muzeum Śląskie
Wersje językowe
Niedowidzący AA +A ++

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania oznaczenie sprawy: MŚ/Okna-Drzwi/PU/01/2006

Kategoria: Archiwum - postępowania przetargowe


OG??OSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA NUMER OWP/2006/11/06-1215721

Nazwa i adres Zamawiającego

Nazwa:
Muzeum Śląskie

Adres pocztowy:
Ulica:
al. Wojciecha Korfantego 3
Miejscowość:       Kod pocztowy:     Województwo:
Katowice                    40-005                  śląskie

Osoba upoważniona do kontaktów: Antoni Strański, Krzysztof Pasek 

Telefon: 032 258 56 61-3 wew. 303 
    
e-mail: kpasek_muzeum_slaskie@wp.pl , dyrekcja@muzeumslaskie.pl

Fax: 032 259 98 04, 032 258 56 61-3 wew 326

Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
http:// www.muzeumslaskie.pl

Rodzaj zamówienia: Dostawy

Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony

Określenie przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest:

„Dostawa okien wraz z wymianą oraz drzwi wejściowych wraz z wymianą do siedziby Muzeum Śląskiego w Katowicach, al. W. Korfantego 3”

Kod CPV 20311000-9, 20312000-6

Dokładny opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do SIWZ

Wymagania dodatkowe dotyczące przedmiotu zamówienia

– zamawiający wymaga odbycia wizji lokalnej terenu i obiektu, w którym będzie odbywać się realizacja zamówienia, w tym zakresie należy przesłać wniosek o umożliwienie wizji lokalnej na numer faksu podany w SIWZ oraz po dokonaniu wizji złożyć stosowne oświadczenie o zapoznaniu się z przedmiotem zamówienia

-po przeprowadzonych pracach wnętrze budynku i przylegający do niego teren należy posprzątać, gruz i inne nieczystości należy wywieźć na wysypisko.

-wszystkie prace należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa

-technologie robót i harmonogram prac należy przed rozpoczęciem uzgodnić z Zamawiającym,

-pracownicy ze strony wykonawcy muszą posiadać niezbędne uprawnienia budowlane i aktualne zaświadczenia ze szkoleń BHP,

-pracownicy fizyczni zatrudnieni bezpośrednio przy robotach demontażowych musza być przeszkoleni pod względem BHP i p.poż. oraz posiadać wymagane uprawnienia do obsługi stosowanego przez wykonawcę sprzętu i elektronarzędzi ,

Oferty częściowe   Nie dopuszcza się składania ofert częściowych

Oferty wariantowe  Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych

Zamówienia uzupełniające   Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających

Miejsce realizacji zamówienia   Miasto Katowice, Muzeum Śląskie al. W. Korfantego 3

Warunki udziału w postępowaniu

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

1) Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

Zawartość oferty

A) Oferta musi zawierać:

1. Wypełniony pismem maszynowym lub techniką komputerową lub czytelnym pismem odręcznym, opieczętowany i podpisany przez osobę uprawnioną/osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy Formularz Ofertowy lub wg druku Załącznika nr 2.

2. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, potwierdzające dopuszczenie do obrotu prawnego w zakresie objętym przedmiotem zamówienia oraz zawierające nazwisko osoby (osób) uprawnionych do reprezentowania firmy. wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. W przypadku złożenia oferty przez spółkę cywilną należy dołączyć do oferty kserokopię umowy spółki.

3. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

4. Oświadczenie wykonawcy o zakresie robót do wykonania przez podwykonawców na lub wg druku załącznik nr 5.

5. Oświadczenie o zapoznaniu się i przyjęciu bez uwag Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i Umowy na lub wg druku załącznik nr 8.

6. Kalkulacja kosztów, obejmująca dostawy oraz wszystkie prace niezbędne do realizacji niniejszego przedmiotu zamówienia, zgodnie z opisem podanym w załączniku nr 1

7. Pełnomocnictwa (jeśli wykonawcę reprezentuje pełnomocnik).

W przypadku, gdy ofertę składają podmioty wspólnie ubiegające się o udzielenie zamówienia – tj. grupy podmiotów określane jako konsorcjum lub przedsiębiorstw prowadzących działalność w formie spółki cywilnej – należy do oferty dołączyć dodatkowo:

1. Umowę regulująca współpracę podmiotów wspólnie występujących, tj.:Umowę konsorcjum określającą :- cel gospodarczy,- ustanowienie pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego,- czas trwania konsorcjum obejmujący okres realizacji przedmiotu zamówienia, gwarancji i rękojmi,- solidarną odpowiedzialność każdego członka konsorcjum wobec zamawiającego za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy,- wykluczeni możliwości wypowiedzenia umowy konsorcjum przez któregokolwiek z jego członków do czasu wykonania zamówienia oraz upływu gwarancji i rękojmi,- zakazu zmian w umowie bez zgody zamawiającego.Nie dopuszcza się składania umowy przedwstępnej konsorcjum lub umowy zawartej pod warunkiem zawieszającym.

2. Wykaz podmiotów, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z danymi na temat ich kwalifikacji niezbędnymi do wykonania zamówienia, a także zakres wykonywanych przez nich czynności. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wraz z ofertą złożą indywidualnie dla każdego z nich oświadczenia i dokumenty dotyczące Art. 22 ust 1 pkt. 1 i 4 oraz potwierdzające treść tych oświadczeń dokumenty.Pozostałe oświadczenia tj. w zakresie Art. 22 ust. 1 pkt. 2 i 3 oraz potwierdzające ich treść dokumenty Wykonawcy występujący wspólnie mogą złożą łącznie.Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa powyżej, składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości;

b) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie;

c) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w powyżej zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

Wymienione w niniejszej SIWZ dokumenty powinny być oryginałami lub kopiami potwierdzonymi za zgodność z oryginałem przez upoważnionych przedstawicieli wykonawcy.

Kryteria oceny ofert:
Cena 100 %

Terminy
Termin składania ofert: 
Data: 15 / 11 / 2006 

Miejsce składania ofert:
Muzeum Śląskie al. W. Korfantego 3 40-005 Katowicepietro IV pok. 405

termin 15.11.2006 r. godzina 10:00Data opublikowania: 06.11.2006 13:33:04
Data ostatniej modyfikacji: 03.08.2017 10:58:54
Autor: Krzysztof Pasek
Licznik odwiedzin: 470
Tytuł załącznika Liczba pobrań Data dodania
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 245 06.11.2006 13:36:24
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 241 21.11.2006 08:47:14
Ogłoszenie o zawarciu umowy 227 01.12.2006 13:19:41

Rejestr zmian dokumentu

Tytuł dokumentu Data wykonania Autor
Dodanie załącznika SIWZ 06.11.2006 13:41:02 Krzysztof Pasek
Dodanie załącznika "Zawiadomienie..." 21.11.2006 08:47:42 Krzysztof Pasek
Dodanie załącznika 01.12.2006 13:19:54 Krzysztof Pasek