Muzeum Śląskie
Wersje językowe
Niedowidzący AA +A ++

OG??OSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA o szacunkowej wartości poniżej 60tys. Euro na: Wykonanie zabezpieczeń części istniejących budynków zabytkowych przeznaczonych do zachowania na terenie byłej kopalni przy ul. Kopalnianej 6 w Katowicach

Kategoria: Archiwum - postępowania przetargowe


OG??OSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA

Nazwa i adres Zamawiającego

Nazwa:
Muzeum Śląskie

Adres pocztowy:

Ulica: al. Wojciecha Korfantego 3

Miejscowość: Katowice Kod pocztowy:  40-005  Województwo: śląskie

Osoba upoważniona do kontaktów: Antoni Strański, Krzysztof Pasek

Telefon: 
032 258 56 61-3 wew. 303
e-mail: kpasek_muzeum_slaskie@wp.pl Fax: 032 259 98 04, 032 258 56 61-3 wew. 326

Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
http:// www.muzeumslaskie.pl/bip/kategoria_8.html

Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony

Określenie przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest „Wykonanie zabezpieczeń części istniejących budynków zabytkowych przeznaczonych do zachowania na terenie byłej kopalni przy ul. Kopalnianej 6 w Katowicach KOD CPV: 45212350-4

Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa

Wymagania dodatkowe dotyczące przedmiotu zamówienia

-na wniosek wykonawcy, zamawiający umożliwi wizję lokalną terenu i obiektów będących przedmiotem zamówieni w tym zakresie należy przesłać wniosek o umożliwienie wizji lokalnej na numer faksu podany w SIWZ oraz po dokonaniu wizji złożyć stosowne oświadczenie o zapoznaniu się z przedmiotem zamówienia

-przed przystąpieniem do robót technologie i harmonogram prac należy uzgodnić z Zamawiającym,

-wykonawca opracowuje plan "bioz" dla podjętych robót,

-odzyskany w trakcie robót złom należy odwieźć do złomnicy, w trakcie robót wykonawca będzie uzgadniał z inspektorem nadzoru ze strony Muzeum, ilość i jakość odzyskiwanych materiałów, przed całkowitym zakończeniem prac wykonawca uzyskana kwotę ze sprzedaży złomu przekaże na konto Muzeum Śląskiego,

-pracownicy nadzoru ze strony wykonawcy muszą posiadać niezbędne uprawnienia budowlane i aktualne zaświadczenia ze szkoleń BHP,

-pracownicy fizyczni zatrudnieni bezpośrednio przy robotach musza być przeszkoleni pod względem BHP i p.poż. oraz posiadać wymagane uprawnienia do obsługi stosowanego przez wykonawcę sprzętu i elektronarzędzi ,

-po przeprowadzonych robotach tereny wyburzonych obiektów należy zrekultywować i zasiać trawą,

– wnętrza budynków oraz teren przyległy należy posprzątać, gruz oraz nieczystości pozostałe po robotach należy wywieźć na wysypisko

Warunki udziału w postępowaniu

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

1) Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

– Wykonawca musi zatrudniać minimum 1 pracownika z uprawnieniami budowlanymi do pełnienia samodzielnej funkcji kierownika budowy w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczenia, należącego do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa,

– Wykonawca musi wykazać się zrealizowaniem w ciągu ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 3 robót budowlanych w zakresie zabezpieczeń obiektów budowlanych na łączną kwotę 100 000,00zł brutto.

– Wykonawca jest zobowiązany do utylizacji materiałów niebezpiecznych, płyt azbestowych, w sposób zgodny z przepisami ochrony środowiska. Koszty utylizacji i składowania leżą po stronie wykonawcy.

– Wykonawca musi posiadać polisę ubezpieczeniową na kwotę min 100 000,00zł

Kryteria oceny ofert:
CENA 100%
Terminy
Termin składania ofert:
Data: 25 / 09 / 2006 

Miejsce składania ofert:
MUZEUM ŚLĄSKIE

AL. W. KORFANTEGO 3

40-005 KATOWICE

POK. 405 P. IV

GODZ. 10:00Data opublikowania: 13.09.2006 12:44:59
Data ostatniej modyfikacji: 03.08.2017 11:08:00
Autor: Krzysztof Pasek
Licznik odwiedzin: 499
Tytuł załącznika Liczba pobrań Data dodania
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z Załącznikami nr 1-9 229 13.09.2006 13:07:23
Załącznik nr 10 do SIWZ 261 13.09.2006 13:27:19

Rejestr zmian dokumentu

Tytuł dokumentu Data wykonania Autor
Dodanie załączników 13.09.2006 13:27:43 Krzysztof Pasek