Muzeum Śląskie
Wersje językowe
Niedowidzący AA +A ++

Pełnienie nadzoru inwestorskiego w ramach projektu pn. Przebudowa i adaptacja zabytkowego budynku dawnej łaźni Gwarek na magazyn studyjny Muzeum Śląskiego w Katowicach”

Kategoria: Archiwum - postępowania przetargowe


Znak sprawy: MŚ-ZP-DKB-261-10/20

Zamawiający informuje, że w niniejszym postępowaniu Wykonawca może złożyć ofertą w formie pisemnej albo w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem. 

Ofertę sporządzoną w postaci elektronicznej wraz z wymaganymi dokumentami i oświadczeniami należy zamieścić na Platformie zakupowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/muzeumslaskie/proceedings na stronie dotyczącej niniejszego postępowania.

Ofertę sporządzoną w formie pisemnej wraz z wymaganymi dokumentami i oświadczeniami należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, tj. Muzeum Śląskim w Katowicach, 40-205 Katowice, ul. T. Dobrowolskiego 1, budynek administracyjny, piętro 2, biuro podawcze – pokój nr A.2.10.

UWAGA!

ZMIANA TREŚCI SIWZ, ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) zwanej dalej „ustawą Pzp”, dokonuje zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, dalej „SIWZ”, w następującym zakresie:

w związku z problemem technicznym dotyczącym dostępności dokumentacji postępowania na stronie BIP  (https://bip.muzeumslaskie.pl/category/zamowienia-publiczne/postepowania-przetargowe/) dokumentacja postępowania zostaje udostępniona równolegle na Platformie zakupowej tj. na stronie: https://platformazakupowa.pl/transakcja/411829.

W związku z powyższym zmianie ulegają następujące postanowienia SIWZ:

  1. VIII ust. 7 SIWZ z dotychczasowego brzmienia:

Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ pisemnie lub drogą elektroniczną. Zamawiający udzieli wyjaśnień zgodnie z art. 38 ust. 1 oraz 1a ustawy Pzp.
Wszelkie komunikaty Zamawiający będzie zamieszczał wyłącznie na stronie internetowej, na której udostępniono SIWZ (
https://bip.muzeumslaskie.pl/category/zamowienia-publiczne/postepowania-przetargowe/.

otrzymuje następujące brzmienie:

Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ pisemnie lub drogą elektroniczną. Zamawiający udzieli wyjaśnień zgodnie z art. 38 ust. 1 oraz 1a ustawy Pzp. Wszelkie komunikaty Zamawiający będzie zamieszczał na stronie internetowej, na której udostępniono SIWZ (https://bip.muzeumslaskie.pl/category/zamowienia-publiczne/postepowania-przetargowe/oraz na Platformie zakupowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/muzeumslaskie/proceedings, na stronie dotyczącej niniejszego postępowania”.

  1. XI ust. 10 pkt 7) SIWZ otrzymuje następujące brzmienie:

ofertę należy złożyć w kopercie zaklejonej i zatytułowanej w następujący sposób:

…………………………………………….

Nazwa i adres Wykonawcy

OFERTA NA PRZETARG NIEOGRANICZONY, znak sprawy MŚ-ZP-DKB-261-10/20

Pełnienie nadzoru inwestorskiego w ramach projektu pn. Przebudowa i adaptacja zabytkowego budynku dawnej łaźni Gwarek na magazyn studyjny Muzeum Śląskiego w Katowicach

Nie otwierać przed dniem 09.02.2021 r., godz. 10:30”

  1. XII ust. 1 SIWZ otrzymuje następujące brzmienie:

Ofertę należy złożyć w nieprzekraczającym terminie do dnia 09.02.2021 r., godz. 10:00.

  1. XII ust. 5 pkt 1) SIWZ otrzymuje następujące brzmienie:

Otwarcie ofert: nastąpi w dniu 09.02.2021 r. o godz. 10:30 w Muzeum Śląskim w Katowicach, ul. T. Dobrowolskiego 1 i będzie transmitowane na żywo w Internecie. Transmisja online z sesji otwarcia ofert będzie dostępna na ogólnodostępnym kanale, pod adresem: https://youtu.be/oiHAYlGzikQ. W związku z powyższym będzie brak możliwości fizycznej obecności zainteresowanych osób przy otwarciu ofert.”

Zmiany treści SIWZ stanowią jej integralną część i zamieszczone zostały na stronie internetowej, na której jest udostępniona SIWZ, a Wykonawcy zobowiązani są do uwzględnienia ich w treści sporządzanych ofert.

 ZMIANA TREŚCI OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU

W związku z powyższymi zmianami treści SIWZ, Zamawiający działając na podstawie art. 12a ust. 1 i 3
w zw. z art. 38 ust. 4a pkt 1) ustawy Pzp, zmienia treść ogłoszenia o zamówieniu, zamieszczając w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o zmianie ogłoszenia. Zmiana dotyczy informacji zawartych następujących sekcjach i punktach:

  • 4) KOMUNIKACJA:

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

który otrzymuje brzemiennie:

Tak

https://bip.muzeumslaskie.pl/category/zamowienia-publiczne/postepowania-przetargowe/

oraz: https://platformazakupowa.pl/pn/muzeumslaskie/proceedings

  • 6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu – zgodnie z ww. zmianą terminu składania ofert.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia Zamawiający zamieszcza jednocześnie na stronie internetowej, na której zamieszczono SIWZ.Data opublikowania: 31.12.2020 11:07:59
Data ostatniej modyfikacji: 29.03.2021 09:53:35
Autor: Danuta Kamińska-Bania
Licznik odwiedzin: 837
Tytuł załącznika Liczba pobrań Data dodania
Ogłoszenie o zamówieniu 776481-N-2020 200 31.12.2020 11:03:14
SIWZ MŚ-ZP-DKB-261-10/20 wraz z załącznikami 271 31.12.2020 11:03:38
Załącznik nr 2 do SIWZ - OPZ wraz załącznikami - link do pobrania dokumentów 203 31.12.2020 11:05:06
Załączniki 1, 4-6 w formie edytowalnej 188 31.12.2020 11:05:24
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - korekta adresu strony internetowej na której zamieszczono SIWZ postępowania 157 31.12.2020 14:41:47
Zmiana treści SIWZ i ogłoszenia o zamówieniu, zmiana terminu składania ofert 177 15.01.2021 16:41:53
Załącznik nr 1 do zmiany treści SIWZ - Wykaz osób (Załącznik nr 6 do SIWZ po zmianach) w formie edytowalnej 172 15.01.2021 16:44:55
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 540403783-N-2021 133 15.01.2021 16:44:59
Zmiana treści SIWZ, zmiana terminu składania ofert (2) 164 25.01.2021 12:49:41
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 540408005-N-2021 134 25.01.2021 12:50:16
Zmiana treści SIWZ, zmiana terminu składania ofert (3)) 152 01.02.2021 13:56:30
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 540411053-N-2020 142 01.02.2021 13:56:33
Odpowiedzi na pytania do treści SIWZ 130 03.02.2021 17:32:25
Informacja o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp - z otwarcia ofert 151 09.02.2021 13:35:06
Wzór oświadczenia o braku przynależności do grupy kapitałowej 110 09.02.2021 13:35:57
Wzór oświadczenia o braku przynależności do grupy kapitałowej (wersja edytowalna) 121 09.02.2021 13:35:58
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej 121 19.03.2021 10:29:43

Rejestr zmian dokumentu

Tytuł dokumentu Data wykonania Autor
Pełnienie nadzoru inwestorskiego w ramach projektu pn. Przebudowa i adaptacja zabytkowego budynku dawnej łaźni Gwarek na magazyn studyjny Muzeum Śląskiego w Katowicach” 31.12.2020 11:07:59 Danuta Kamińska-Bania
Pełnienie nadzoru inwestorskiego w ramach projektu pn. Przebudowa i adaptacja zabytkowego budynku dawnej łaźni Gwarek na magazyn studyjny Muzeum Śląskiego w Katowicach” 31.12.2020 14:42:42 Danuta Kamińska-Bania
Pełnienie nadzoru inwestorskiego w ramach projektu pn. Przebudowa i adaptacja zabytkowego budynku dawnej łaźni Gwarek na magazyn studyjny Muzeum Śląskiego w Katowicach” 15.01.2021 16:47:01 Danuta Kamińska-Bania
Pełnienie nadzoru inwestorskiego w ramach projektu pn. Przebudowa i adaptacja zabytkowego budynku dawnej łaźni Gwarek na magazyn studyjny Muzeum Śląskiego w Katowicach” 25.01.2021 12:52:03 Danuta Kamińska-Bania
Pełnienie nadzoru inwestorskiego w ramach projektu pn. Przebudowa i adaptacja zabytkowego budynku dawnej łaźni Gwarek na magazyn studyjny Muzeum Śląskiego w Katowicach” 01.02.2021 13:58:55 Danuta Kamińska-Bania
Pełnienie nadzoru inwestorskiego w ramach projektu pn. Przebudowa i adaptacja zabytkowego budynku dawnej łaźni Gwarek na magazyn studyjny Muzeum Śląskiego w Katowicach” 03.02.2021 17:32:31 Wojciech Walczak
Pełnienie nadzoru inwestorskiego w ramach projektu pn. Przebudowa i adaptacja zabytkowego budynku dawnej łaźni Gwarek na magazyn studyjny Muzeum Śląskiego w Katowicach” 09.02.2021 13:37:14 Danuta Kamińska-Bania
Pełnienie nadzoru inwestorskiego w ramach projektu pn. Przebudowa i adaptacja zabytkowego budynku dawnej łaźni Gwarek na magazyn studyjny Muzeum Śląskiego w Katowicach” 19.03.2021 10:30:18 Wojciech Walczak

Rejestr zamian w załącznikach

Tytuł załącznika Operacja Data wykonania Autor
Pełnienie nadzoru inwestorskiego w ramach projektu pn. Przebudowa i adaptacja zabytkowego budynku dawnej łaźni Gwarek na magazyn studyjny Muzeum Śląskiego w Katowicach” Zmiana załączników 31.12.2020 11:07:59 Danuta Kamińska-Bania
Pełnienie nadzoru inwestorskiego w ramach projektu pn. Przebudowa i adaptacja zabytkowego budynku dawnej łaźni Gwarek na magazyn studyjny Muzeum Śląskiego w Katowicach” Zmiana załączników 31.12.2020 14:42:42 Danuta Kamińska-Bania
Pełnienie nadzoru inwestorskiego w ramach projektu pn. Przebudowa i adaptacja zabytkowego budynku dawnej łaźni Gwarek na magazyn studyjny Muzeum Śląskiego w Katowicach” Zmiana załączników 15.01.2021 16:47:01 Danuta Kamińska-Bania
Pełnienie nadzoru inwestorskiego w ramach projektu pn. Przebudowa i adaptacja zabytkowego budynku dawnej łaźni Gwarek na magazyn studyjny Muzeum Śląskiego w Katowicach” Zmiana załączników 25.01.2021 12:52:03 Danuta Kamińska-Bania
Pełnienie nadzoru inwestorskiego w ramach projektu pn. Przebudowa i adaptacja zabytkowego budynku dawnej łaźni Gwarek na magazyn studyjny Muzeum Śląskiego w Katowicach” Zmiana załączników 01.02.2021 13:58:55 Danuta Kamińska-Bania
Pełnienie nadzoru inwestorskiego w ramach projektu pn. Przebudowa i adaptacja zabytkowego budynku dawnej łaźni Gwarek na magazyn studyjny Muzeum Śląskiego w Katowicach” Zmiana załączników 03.02.2021 17:32:31 Wojciech Walczak
Pełnienie nadzoru inwestorskiego w ramach projektu pn. Przebudowa i adaptacja zabytkowego budynku dawnej łaźni Gwarek na magazyn studyjny Muzeum Śląskiego w Katowicach” Zmiana załączników 09.02.2021 13:37:14 Danuta Kamińska-Bania
Pełnienie nadzoru inwestorskiego w ramach projektu pn. Przebudowa i adaptacja zabytkowego budynku dawnej łaźni Gwarek na magazyn studyjny Muzeum Śląskiego w Katowicach” Zmiana załączników 19.03.2021 10:30:18 Wojciech Walczak